Digitale metoder i sociologien

Kursusindhold

Digitale metoder i sociologien kan defineres som den praksis at omdanne digitale spor og objekter (f.eks. Facebook-likes, tweets, SMS-beskeder, hyperlinks, hjemmesider, tekstarkiver o. lign.) til data, der kan anvendes videre i en undersøgelse af sociale, kulturelle og politiske problemstillinger. Dette kan ske såvel kvalitativt, kvantitativt og i form af diverse metode-kombinationer (mixed methods). Ofte anvendes netværksanalyse, fordi mange digitale data giver indblik i sociale relationer mellem personer, grupper eller organisationer. Der anvendes endvidere forskellige former for diskursanalyse, herunder i form af semi-automatiseret tekstanalyse (f.eks. kendt som ’topic modelling’).

 

Faget her introducerer til de mest udbredte former for digitale metoder i sociologien samt diskuterer deres respektive metodologiske, etiske og politiske implikationer set i lyset af den gennemgribende ”digitalisering” af det sociale liv. Der lægges vægt på, at den studerende i praksis stifter bekendtskab med og undersøger anvendelsesmulighederne for en række værktøjer og tilgange, som relativt nemt (og uden kendskab til programmering) kan omsættes til mindre, selvstændige undersøgelser af sociale fænomener og problemstillinger. Det drejer sig bl.a. om Netvizz, der tillader undersøgelser af emne-fællesskaber på Facebook, og Twitter Capture and Analysis Toolset (TCAT), der muliggør hashtag-analyser via Twitter.

 

Gennem praktiske øvelser med disse og tilsvarende værktøjer, herunder også værktøjer til tekstanalyse, opbygger de studerende på kurset en digital-sociologisk værktøjskasse. Denne værktøjskasse vil senere kunne bringes i anvendelse andre steder på studiet og/eller i en arbejdssituation, der fordrer evnen til at skabe sig et hurtigt og systematisk overblik over store mængder i udgangspunktet ustruktureret, digital information.

Viden: Efter endt kursus vil studerende kunne forstå og redegøre for centrale metodologiske, etiske og politiske dimensioner af en række udbredte digitale værktøjer og metoder, samt mere alment for en række af de udfordringer og muligheder ”digitalisering” stiller sociologien over for.

 

Færdigheder: Studerende vil efter kurset i praksis kunne forstå, anvende og kritisk reflektere over styrker og begrænsninger ved en række centrale og tilgængelige værktøjer for digital-sociologisk analyse. Dette indbefatter grundlæggende evner til selv at udføre mindre netværks- og diskursanalyser af sociologisk relevans på selv-producerede digitale data.

 

Kompetencer: Studerende opnår på kurset kompetencer til selvstændigt at planlægge, strukturere og iværksætte en mindre, sociologisk analyse med brug af digitale data og metoder. Dette indbefatter kompetencer til at vurdere, hvilke typer af sociologiske problemstillinger der egner sig til at blive undersøgt med forskellige digitale værktøjer og tilgange.

Engelsk titel

Digital methods in sociology

Uddannelse

BA/KA valgfag

Fagpakke (KA 2015):

Viden, organisation og politik

Kultur, livsstil og hverdagsliv

Velfærd, ulighed og mobilitet

OBS!

Vær opmærksom på, at på BA/KA-valgfag er det ikke muligt at danne gruppe, hvis man ikke tager kurset til samme antal ECTS

Målbeskrivelse

Kurset er bygget op omkring og stiller krav om aktiv deltagelse i undervisningen. En række eksperter i digitale metoder leverer gæsteforelæsninger og praktiske introduktioner til forskellige værktøjer. Foruden forelæsningerne benyttes særligt praktiske øvelser med digitale værktøjer, som antager karakter af selvstændige digitale ”mini-analyser”. Disse mini-analyser udføres i fællesskab i grupper af studerende, med afsæt i selvvalgte problemstillinger. De udføres primært som led i forberedelsestiden og bruges som afsæt for mindre præsentationer, diskussioner og feedback i undervisningen. De afrapporteres endvidere i skriftlig form, som obligatorisk element i beståelsen af kurset.

Kurset er bygget op omkring og stiller krav om aktiv deltagelse i undervisningen. En række eksperter i digitale metoder leverer gæsteforelæsninger og praktiske introduktioner til forskellige værktøjer. Foruden forelæsningerne benyttes særligt praktiske øvelser med digitale værktøjer, som antager karakter af selvstændige digitale ”mini-analyser”. Disse mini-analyser udføres i fællesskab i grupper af studerende, med afsæt i selvvalgte problemstillinger. De udføres primært som led i forberedelsestiden og bruges som afsæt for mindre præsentationer, diskussioner og feedback i undervisningen. De afrapporteres endvidere i skriftlig form, som obligatorisk element i beståelsen af kurset.

Undervisningsmaterialet vil primært bestå af engelsksprogede forskningsartikler, der dels diskuterer forskellige digitale metoder og værktøjer, dels leverer praktiske eksempler på digital-sociologiske undersøgelser. Dette materiale vil blive gjort tilgængeligt via Absalon. Der vil ligeledes indgå fyldige uddrag fra én eller to grundbøger i digitale metoder (på enten dansk eller engelsk), som forventes anskaffet af de studerende.

En grundlæggende forståelse af sædvanlige kvalitative og kvantitative metoder i sociologien, svarende til gennemførsel af de første fire semestre på BA-uddannelsen i sociologi, vil være en fordel.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende præsenterer løbende deres digitale mini-analyser på holdet og giver feedback på hinandens præsentationer.

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv deltagelse med bestået/ikke bestået.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv deltagelse med bestået/ikke bestået.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 70
 • Undervisningsforberedelse
 • 38
 • Øvelser
 • 70
 • Total
 • 206