Klinisk psykologiske forskningsmetoder

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende en sådan viden om forskningsmetodologi, at de er i stand til selvstændigt og kritisk at vurdere empiriske undersøgelser indenfor klinisk psykologi, herunder design, rekruttering, undersøgelsesredskaber og de mest almindelige statistiske og kvalitative analysemetoder. Formålet er endvidere at give deltagerne de nødvendige forudsætninger for selv at kunne tilrettelægge, gennemføre og beskrive empiriske undersøgelser af klinisk psykologiske problemstillinger.

Igennem kurset præsenteres de forskellige faser i et forskningsprojekt successivt. Kurset vil således indledningsvis fokusere på formuleringen af problemstillinger for projekter og dannelsen af hypoteser. Efterfølgende vil der blive præsenteret strategier for litteratursøgning. På denne baggrund vil der gennem resten af kurset blive behandlet en række centrale designtyper inden for såvel kvantitativ som kvalitativ forskning. For hvert design vil der blive fokuseret specielt på spørgsmål som reliabilitet og validitet, selektion af forsøgspersoner, undersøgelsesinstrumenter samt kvantitative og kvalitative metoder til dataanalyse.

Arbejdsformen vil bestå i en vekslen mellem oplæg, øvelser og diskussioner. Deltagerne vil således skulle analysere publicerede forskningsartikler med henblik på at identificere metodologiske styrker og svagheder, ligesom der vil indgå øvelser, hvor deltagerne arbejder med konkrete analyser af psykoterapeutisk materiale. Herudover vil de studerende igennem forløbet individuelt eller i grupper arbejde med at formulere egne forskningsprojekter, som vil kunne (men ikke nødvendigvis skal) danne grundlag for deres speciale.

Engelsk titel

Research methods in clinical psychology

Målbeskrivelse

Efter modulet har den studerende opnået et omfattende niveau af videnskabeligt og metodologisk forankrede kompetencer i forhold til det specifikke design-, planlagnings-, udviklings-, og/eller anvendelsesmassige indhold og fokus i det enkelte metodefag. Dette demonstrerer den studerende gennem enten a) udviklingen af et dataindsamlingsredskab og/eller b) gennemforelse af en videnskabelig metodisk baseret undersogelse af et defineret psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb.

Den studerende kan ved afslutning af undervisningen:

 • Definere og beskrive hvilket psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb, der soges a) afdakket/undersogt med det udviklede dataindsamlingsredskab og/eller b) undersogt gennem anvendelse af den/de givne analysemetode/r.
 • Beskrive den arbejdsproces som er gennemlobet i forbindelse med a) udvikling af dataindsamlingsredskabet og/eller b) undersogelsens analytiske gennemforelse.
 • Redegøre og argumentere for de metodiske og analytiske valg, der er truffet i forbindelse arbejdsprocessen.
 • Reflektere over og diskutere metode-kritisk (styrker og svagheder) i forhold til de metodiske og/eller analysemassige valg, der er truffet i forbindelse med arbejdsprocessen, samt i forhold til hvorledes enkeltstaende valg har haft betydning for andre valg (dynamikken i arbejdsprocessen).
 • Mundtligt eller skriftligt fremlægge/præsentere resultatet af det konkrete arbejde i form af a) et dataindsamlingsredskab og/eller b/ et undersogelsesresultat.

 

Udover at deltage aktivt i de aktiviteter, der gennemføres i undervisningstiden, skal hver studerende (individuelt eller i gruppe) ved afslutningen af forløbet have udformet en beskrivelse af et empirisk forskningsprojekt, som kan godkendes af underviserne.

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse med opsyn.
PRØVEFORM: En skriftlig opgave der har form som en forskningsprotokol ud fra selvvalgt emne.

GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaver og aktiv undervisningsdeltagelse kan udføres i grupper med maximalt 3 studerende. Ved gruppeopgave eller mundtlige fremlæggelser i grupper skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.6. Formen fremgår af det konkrete undervisningsudbud.

OMFANG: ved 1 studerende: 8-15 sider (ca. 10 sider). Ved 2 studerende ca. 15 sider ved 3 stud: ca. 17 sider
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Total
 • 30