Kvalitative undersøgelser af psykologiske genstandsfelter

Kursusindhold

Formålet med kurset er at videreudvikle de studerendes kompetencer til  1) at anvende kvalitative dataindsamlingsmetoder samt 2) at anvende kvalitative analysestrategier på indsamlet datamateriale ved undersøgelser, der omhandler psykologiske genstandsfelter.

Kurset retter fokus på, hvordan kvalitative datainsamlingsmetoder herunder interviews, fokusgruppediskussioner, (deltager)observation og casestudier kan tilvejebringe forskellige former for forskningsbaseret viden om konkrete undersøgelsesobjekter indenfor psykologiens genstandsfelt.

Yderligere arbejdes med, hvordan forskellige analysestrategier, herunder hermeneutik, diskursanalyse, narratologi og fænomenologi, frembringer forskellige former for undersøgelsesresultater. Viden herom sætter den studerende i stand til refleksivt at anvende kvalitative undersøgelsesstrategier og forskningsdesign, der matcher den type psykologisk forskningsbaseret viden, der søges opnået i den konkrete undersøgelsessammenhæng.

Målet for undervisningen er, at den studerende efter gennemført kursus kan:

 • Begribe og operationalisere forskellige kvalitative forskningsstrategier indenfor psykologien
 • Selvstændigt at producere kvalitativt materiale (fx interviews, fokusgrupper eller deltagerobservation) samt refleksivt vurdere kvaliteten heraf
 • Anlægge forskellige analysestrategier på det insamlede kvalitative materiale
 • Forholde sig kritisk og refleksivt til eget metodisk arbejde samt videnskabsteoretiske standpunkt indenfor rammerne af den psykologiske videnskab

 

Undervisningen tilrettelægges således, at der opnås mest mulig deltagerinvolvering via eksemplarisk læring. Det betyder i praksis, at undervisningen vekselvirker mellem underviseroplæg, individuelle øvelser og gruppeøvelser faciliteret af underviser, hvor det tillærte stof afprøves i praksis.

Engelsk titel

Qualitative methods within the field of psychology

Målbeskrivelse

Efter modulet har den studerende opnået et omfattende niveau af videnskabeligt og metodologisk forankrede kompetencer i forhold til det specifikke design-, planlægnings-, udviklings-, og/eller anvendelsesmæssige indhold og fokus i det enkelte metodefag. Dette demonstrerer den studerende gennem enten a) udviklingen af et dataindsamlingsredskab og/eller b) gennemførelse af en  videnskabelig metodisk baseret undersøgelse af et defineret psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb.

Den studerende kan ved afslutning af undervisningen:

 • Definere og beskrive hvilket psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb, der søges a) afdækket/undersøgt med det udviklede dataindsamlingsredskab og/eller b) undersøgt gennem anvendelse  af  den/de givne analysemetode/r.
 • Beskrive den arbejdsproces som er gennemløbet i forbindelse med a) udvikling af dataindsamlingsredskabet og/eller b) undersøgelsens analytiske gennemførelse.
 • Redegøre  og  argumentere for de metodiske og analytiske valg, der er truffet i forbindelse arbejdsprocessen.
 • Reflektere over og diskutere metode-kritisk (styrker og svagheder) i forhold til de metodiske og/eller analysemæssige valg, der er truffet i forbindelse med arbejdsprocessen, samt i forhold til hvorledes enkeltstående valg har haft betydning for andre valg (dynamikken i arbejdsprocessen).
 • Mundtligt eller skriftligt fremlægge/præsentere resultatet af det konkrete arbejde i form af a) et dataindsamlingsredskab og/eller b/ et undersøgelsesresultat.

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse med opsyn.
PRØVEFORM: En afsluttende skriftlig hjemmeopgave, der indleveres efter kurset er gennemført. Indhold: Beskrivelse af genstandsfelt, problemformulering, forskningsdesign, metode til indsamling af empiri, analysestrategi, psykologisk teori og forventet vidensbidrag.

GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaver og aktiv undervisningsdeltagelse kan udføres i grupper med maximalt 3 studerende. Ved gruppeopgave eller mundtlige fremlæggelser i grupper skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.6.

OMFANG: Max 10 A4 sider for 1 studerende, Max 12 A4 sider for 2 studerende og Max 14 A4 sider for 3 studerende.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 27
 • Total
 • 27