Arbejds- og organisationspsykologi - Seminarhold

Kursusindhold

Følgende seminarhold udbydes  i efteråret 2017:

Seminarhold 1: Ann-Louise Holten – Organisationsforandringer og ledelse
Organisationsforandringer er noget, de fleste oplever i løbet af deres arbejdsliv.  Vi vil på dette seminarhold sætte fokus på arbejds- og organisationspsykologiske perspektiver på organisationsforandringers natur, potentielle konsekvenser, og deres gennemførelse, herunder ledelsen.

Vi vil, med udgangspunkt i organisationspsykologisk teori og metode, analysere forskellige aspekter af organisationsforandringer og tilgange til, hvordan forandringsprocesser kan forstås. Vi vil analysere og diskutere ledelsens rolle og betydning i forhold til forandringsprocesser.

Arbejdsform: Seminarholdet vil primært bestå af gruppearbejde via mundtlige oplæg, casearbejde og posterpræsentationer. Gruppearbejdet diskuteres og perspektiveres i plenum. Der vil dog også være en afsluttende individuel opgave. Vi vil arbejde med en konkret case gennem hele forløbet.

Formålet med seminaret er at bidrage til deltagernes:

 • Teoretiske og empirisk forståelse af organisationsforandringer (fænomenet, årsagssammenhænge, håndtering).
 • Teoretisk og empirisk forståelse af ledelse.
 • Evne til at definere og analysere tematikker og problemstillinger i en konkret cases.
 • Evne til at udvikle, vurdere, og evaluere interventionsstrategier rettet mod både organisation og individ.

 

Eksamensbestemmelser seminarhold 1:
For at bestå eksamen skal den studerende: a) deltage aktivt i undervisningen, b) demonstrere en god forståelse for den obligatoriske (600 sider) og den selvvalgte litteratur (200 sider), samt c) være i stand til at anvende litteraturen på relevant og kritisk vis i analysen af en case.
For at leve op til a) skal den studerende forberede sig individuelt via læsning og i grupper via præsentationsforberedelse og casearbejde. For at leve op til b) og c) skal den studerende løbende levere rettidige og akademisk tilfredsstillende produkter. Disse produkter vil være:
1) en mundtlig præsentation og diskussion af en pensumtekst,
2) formulering og analyse af en problemstilling (dvs. på baggrund af den givne case at: udvælge og fokusere problemstillingen, indsamle data/viden om casen, samt analysere problemstillingen, udvælge pensum),
3) i forlængelse af 2: en posterpræsentation og diskussion på sidste undervisningsdag,
4) en afsluttende individuel, skriftlig opgave på ca. 5 sider, der anvender både obligatorisk og selvvalgt pensum og demonstrerer den studerendes samlede teoretiske, metodiske, og praktiske læring.

1-3 er alle gruppeopgaver.

 

Følgende seminarhold udbydes  i Foråret 2018:

Seminarhold 1: Paul Conway - The psychosocial work environment, well-being, stress and organizational behaviours.
Which factors of the psychosocial work environment can lead to stress, poor work-related well-being, and negative organizational behaviours? And which factors are conducive to positive outcomes instead? How to assess the psychosocial work environment in work organizations, and which elements should be considered when developing and evaluating interventions?

These are common questions facing occupational psychologists why they deal with issues related to the psychosocial work environment. The aim of this seminar is to introduce students to theories and methods relevant to the understanding and handling of specific problems connected with the quality of the psychosocial work environment in work organizations. 

Key topics addressed in the course are:

 • theoretical and methodological approaches to the understanding of different aspects of the psychosocial work environment and their association with employee well-being and behaviour;

 • measurement of the psychosocial work environment;

 • the content and process elements of occupational health intervention.

Exam regulations seminarclass 1:
Students must deliver three written assignments in all.

For each of the first two assignments (max. 2 pages), students must choose and discuss a specific problem related to a theme covered during the seminar. In class, students are expected to present and discuss the two chosen themes and use the feedback received to revisit their written assignments.

For the last written assignment (max. 4 pages), the students  should demonstrate that they can profitably use the theories and methods learnt during the seminar to analyse a concrete problem (self-chosen by the students) related to the course topics.   

The 200 pages of self-selected literature should be distributed across the three assignments. The students are expected to select primary literature reflecting the state of the art of knowledge in the relevant research fields.  

Students will also be requested to actively participate in case-based learning activities in class. The outputs of the casework will be presented and discussed by the students in class.

Each student must keep an assessment portfolio that includes all the written assignments, the self-chosen literature and a short reflection on the group activities they partook in during the course. The assessment portfolio must be handed in to the teacher at the end of the seminar. 

The pass/fail decision will be taken based on an overall assessment of the student's active participation in the classes, the relevance of the subjects covered in the written assignments, and the level of command demonstrated in using relevant literature, theories and methods to analyze key questions relevant to the course topics.

Engelsk titel

Work and Organizational Psychology - Seminar class

Målbeskrivelse

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af modulet skal den studerende kunne beskrive, diskutere og anvende centrale begreber og metoder analytisk med henblik på at kunne forstå og anvende principperne bag udvikling, implementering og evaluering af psykologiske processer og interventioner indenfor det arbejds- og organisationspsykologiske område.

Mål for læringsudbytte ved Seminarhold

Den studerende kan ved afslutning af Seminarholdet:

 • Udvikle en arbejds- og/eller organisationspsykologisk begrundet problemstilling, der involverer relevante udrednings- og/eller interventionsmetoder, i forhold til en given/et givet arbejdsog/ eller organisationspsykologisk case/oplag.
 • Udvælge arbejds- og/eller organisationspsykologisk psykologisk teori, empiri og udrednings og/eller interventionsmetoder af relevans for problemstillingen, og forholde sig nuanceret og kritisk hertil.
 • Udarbejde en sammenæangende analyse af den arbejds- og/eller organisationspsykologiske problemstilling og de mulige udrednings- og/eller interventionsmetoder i forhold til denne.
 • Diskutere implikationerne og relevansen af de anvendte teorier og mulige udrednings- og/eller interventionsmetoder, bl.a. med fokus pa Individuelle, organisatoriske og evt. øvrige kontekstbetingede forhold, der kan pavirke analysen af problemstillingen.
 • Reflektere over psykologfaglige og etiske spørgsmal, der knytter sig til problemstillingen og de mulige interventioner.

Seminarhold

600 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur

Pensumlister

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusdeltagelse
se eksamensbestemmelser under kursusindhold for det enkelte seminarhold.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Seminarhold
 • 30
 • Total
 • 30