Bachelorprojekt

Kursusindhold

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kan anvende metoder, teori og empiri fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen til en systematisk behandling af et selvvalgt emne. Bachelorprojektet fungerer dels som en integrerende afslutning på bacheloruddannelsen, dels som en introduktion til de akademiske krav på kandidatuddannelsen, især specialet. Indholdsmæssigt er bachelorprojektet en større selvstændig opgave, der behandler et psykologisk fænomen fra et eller (tværgående) flere af områderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognitionspsykologi, eller en problemstilling fra den anvendte psykologi med udgangspunkt i metoder og teorier fra et eller flere af de nævnte grundfag. Bachelorprojektet kan også tage form af en almenpsykologisk opgave, der behandler grundlæggende problemstillinger i psykologien.

Bachelorprojekt - opsamlingshold efterår 2017 v/ Charlotte Ryhl

Studerende der skal aflevere bachelorprojekt vinter 2017/18 kan følge opsamlingsholdene. Der tilbydes vejledning ved Charlotte Ryhl

 

Bachelorprojekt forår 2018
Der udbydes undervisning og vejledning ved følgende undervisere:

 

Hold 1 v/ Sara Kerstine Nielsen

Dette hold er primært til studerede, der ønsker at skrive om et psykologisk fænomen indenfor klinisk psykologi eller udviklingspsykologi. Eksempler på emner kan være: udvikling og vedligeholdelse af angstlidelser, depression eller personlighedsforstyrrelser, virkningsmekanismer i psykoterapi, eller hvilke faktorer der er involveret i behandlingsrespons. Derudover kan emner også være videnskabsteoretiske perspektiver eller emner af mere samfundsmæssig art, som f.eks. hvordan en diagnose som ADHD har ændret sig igennem de seneste årtier. Holdundervisningen vil have fokus på, hvordan en videnskabelig opgave struktureres og skrives. Der vil indgå tekstnære eksempler fra klinisk psykologi og udviklingspsykopatologi på bl.a. udformningen af problemformulering, litteratursøgning, diskussion og styrker og begrænsninger ved psykologiske metoder, empirisk forskning og psykologiske teorier. I holdundervisningen vil vi desuden diskutere, hvordan psykologiske teorier og empirisk forskning kan supplere hinanden i akademisk opgave. Den individuelle vejledning vil være ligeledes være tekstnær og tilpasset den enkelte studerendes behov.

Start tirsdag d. 13.2.

 

Hold 2 v/Jakob Waag Villadsen

Dette hold henvender sig til de studerende, som ønsker at beskæftige sig med socialpsykologiske og/eller arbejds- og organisationspsykologiske temafelter eller problemstillinger inden for psykologien.

På holdet vil en grundlæggende socialpsykologisk optik være gennemgående, hvor tematikker og problemområder for et bachelorprojekt ses gennem både de mere individualpsykologiske forståelsesrammer og de mere sociale socialpsykologiske tilgange.

Det er ikke et krav, at opgaverne skal have begge tilgange med, men i valget af tema og i afgrænsningen af opgavens fokus (herunder teori- og empirivalg) vil socialpsykologiens kompleksitet og relationen mellem individ og struktur være en tydelig figur. Den studerende skal selv vælge et emne til sin bacheloropgave, og det forventes at den studerende tidligt i forløbet vælger sit emne. Dette både for så tidligt som muligt at igangsætte det tematiske arbejde i den videnskabelige proces, det er at skrive en bacheloropgave, og for på baggrund af emnevalg at kunne inddele holdet i vejledningsklynger.

På dette hold vil vejledning gives som både klyngevejledning og som individuel vejledning (formatet er: 3 klyngevejledninger og 1 individuel vejledning).

 

Hold 3 v/Katrine Zeuthen

Dette hold henvender sig hovedsageligt til studerende med interesse for klinisk psykologi, udviklingspsykologi og personlighedspsykologi.  Den studerende opfordres til at finde et emne til sin bacheloropgave gennem en kritisk og bred undersøgelse af et fænomen, som den studerende oplever som relevant og aktuelt at engagere sig i, og som kan sættes i forhold til den videnskabelige opgave. Det kan være et almenpsykologisk fænomen som f.eks. seksualitet, køn, sprog eller barndom, eller det kan være et emne fra den anvendte psykologi som f.eks. traume, resiliens eller selvskade. Der lægges vægt på, at den studerende går kritisk og undersøgende til værks i sin tilgang til sit emne i den indledende fase af projektskrivningen for derefter at inddrage og anvende de psykologiske teorier, videnskabelige metoder og den tilhørende empiri, som den studerende har tilegnet sig og interesseret sig for. Analysen af det valgte emne kan suppleres med en diskussion af videnskabsteoretisk art.

Vi tager udgangspunkt i ”Vinden blæser på spørgsmål og svar. Om kritisk humanisme og universitetets opgave i dag”, en artikel af Birger Steen Nielsen.

 

Hold 4 v/Thomas Habekost

Dette hold henvender sig til studerende, der ønsker at skrive om et psykologisk fænomen inden for kognitionspsykologi, neuropsykologi eller tilgrænsende kliniske og udviklingspsykopatologiske emner (f.eks. hjerneskade, ADHD, autisme, depression eller andre forstyrrelser med væsentlige neuropsykologiske elementer). Målsætningen er blandt andet at styrke forholdet mellem grundfagene i biologisk psykologi, neuropsykologi og kognitionspsykologi og de afsluttende dele af studiet via bacheloropgaven. Vi vil gennemgå den akademiske skriveproces og dens forskellige faser (problemafgrænsning, litteratursøgning, disponering af teksten osv.) og diskutere, hvad der karakteriserer ”den gode opgave” på dette niveau. Ligeledes vil vi diskutere balancen mellem teoretisk refleksion og empiriske undersøgelser og relationen mellem hjerneforskningen og psykologien. Gennem inddragelse af konkrete projekter som eksempler vil vi bestræbe at holdundervisningen kommer til at understøtte og supplere den individuelle vejledning af opgaverne.”

 

Hold 5 v/ Vanessa Sonne-Ragans

Holdet henvender sig til studerende med interesse i sociologiske- socialpsykologiske-, udviklingspsykologiske-, almenpsykologiske,- videnskabsteoretiske- og tværvidenskabelige tilgange, og er især relevant for studerende der ønsker et BA forløb, der er målrettet udvikling af generelle færdigheder ift. videnskabelig/akademisk problembehandling.

Holdundervisningen er bygget op om opgavetekniske- og videnskabsteoretiske elementer. Vi går tæt på den videnskabelige tekst som genre og gennemgår systematisk; udarbejdelse af vinkel, identifikation af et videnskabelige/psykologiske problemer, etablering af problemformulering og underspørgsmål, afklaring af relevante begreber, præcis faglig afgrænsning, redegørelse, analyse, diskussion, konklusion kritik og perspektivering. Endvidere ser vi på videnskabelig sprogbrug, forskellige opgavemodeller, metoder ift. problembehandling, litteratursøgning, anvendelse af empiri, cases, eksempler og lignende.

Vi behandler derudover central videnskabsteoretisk terminologi, med henblik på at de studerende tilegner sig viden om hvordan denne integreres i BA projektet og transformeres til relevante videnskabelige refleksioner over det selvvalgte emne. Eksempelvis ser vi på forskellige tilgange til subjektivitet, videnskabelige teoriers forskellige indhold og karakter, data og empiri, forskellige tilgange til viden og virkelighed, forholdet mellem empiri og teori, materialisme og idealisme, grundlagsproblemer, metode, metodologi, grundvidenskabelige tilhørsforhold og vil også berøre nye videnskabsteoretiske dannelser.

Hvor holdundervisningen sigter mod generel forståelse for videnskabelig/akademisk- problembehandling og terminologi, er vejledningen rettet mod udviklingen af de individuelle projekters specifikke problemfelter.

Vejledningen støtter de studerende i at integrere de opgavetekniske og videnskabsteoretiske elementer i de individuelle projekter. Til det formål tilbydes to vejledningsmodeller; 1 mundtlig - og 3 skriftlige eller 1 mundtlig, 2 skriftlige vejledninger og 1 SKYPE vejledning. I alt 4 vejledninger pr. projekt.

Den mundtlige vejledning ligger tidligt i undervisningsforløbet, her afstemmer vi vejledningens formelle karakter, mål og arbejdsgrundlag, ligesom vi sporer os ind på emnet, problemet, vinklen, mulig teori og empiri.

Den skriftlige vejledning aftales efter behov og BA arbejdsprocessens progression. Den sætter ind på flere niveauer, men fokuserer i alle tilfælde på de områder, hvor den enkelte studerende opgaveteknisk og ift. genreforståelse, har størst udfordringer. Den skriftlige vejledning assisterer udviklingen af de enkelte BA projekters problembehandling og sikrer deres videnskabelige niveau. Vejledningen er et aktivt samarbejde hvor de studerende, på superviseret vis, udvikler deres tekst og lærer at håndtere en større teksts forandringer.

Overordnet er målet med dette hold, at de studerende afleverer solide og gennemarbejdede BA projekter – til tiden. Endvidere at undervisningen og vejledningen ruster de studerende til fremover, at arbejde selvstændigt med psykologiske problemstillinger, gennem bevidst anvendelse af videnskabelig teori, empiri og metode, på empiriske-, såvel som teoretiske- og metateoretiske- problemstillinger.

 

Hold 6 v/ Janni Niclasen

Dette hold henvender sig hovedsagelig til jer med interesser for udviklingsmæssige-, pædagogiske-, psykiatriske- og sundhedspsykologiske problemstillinger. Jeg arbejder og vejleder ud fra et positivistisk videnskabsteoretisk paradigme. Undervisningen vil være opbygget omkring ’den gode proces’, og vil være centreret omkring de enkelte delprocesser i skal igennem i forbindelse med udarbejdelse af jeres Bacheloropgave. I de enkelte undervisningsgange arbejder vi os i fællesskab gennem opgavens opbygning og indhold.  Vi vil starte med at se på hvordan man udformer en god problemformulering og gennemgå hvordan man udarbejder en systematisk litteratursøgning. Dernæst bevæger vi os gennem de resterende faser fra indledning, metode og analyse til diskussion og konklusion. I undervisningen vil jeg endvidere videregive erfaringer jeg har gjort mig om ’den gode opgave’ både som vejleder, men også som censor.

Vejledningen vil primært foregå i klynger fordelt på tre gange klyngevejledning og en gang individuel vejledning. Dette vil forberede jer på jeres speciale, hvor vejledningen ligeledes vil være klyngebaseret. For en beskrivelse af hvorledes klyngevejledningen vil være opbygget se venligst http://www.psy.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/228687. Jeres skriveproces kan med fordel følge undervisningsforløbet således at jeres eget arbejde kan inddrages i forløbet. Undervisningen komplimenterer vejledningen og aktiv deltagelse er en forudsætning. Det er ambitionen at i vil opnå færdigheder på kurset som i vil kunne drage stor nytte af på kandidaten generelt, og ikke mindst i forbindelse med jeres speciale.

Engelsk titel

Bachelor Thesis

Målbeskrivelse

Ved afslutning af modulet kan den studerende:

 • Afgrænse et emneområde og formulere en problemstilling.
 • Udføre relevant litteratursøgning.
 • Beskrive og analysere problemstillingens psykologiske fænomen, herunder kunne anvende relevant teori og empiri fra litteraturen. Der kan eventuelt inddrages egen empiri.
 • Redegøre, analysere og diskutere i forhold til den formulerede problemstilling således, at der genereres en argumenteret fremstilling fra problemstilling til konklusion, som besvarer det eller de spørgsmal, problemstillingen omhandler.
 • Vurdere styrker og svagheder ved den teori og empiri, som er udvalgt til at belyse problemstillingen og kritisk reflektere over opgavens brug af materialet.

Undervisningen af seminarhold og vejledning.
- Seminarholdene repræsenterer en diversitet og bredde af videnskabelige perspektiver og fag fra bacheloruddannelsen. Den studerende opfordres til at opsøge den bedst mulige kvalificering af sit bachelorprojekt. Seminarholdene omfatter undervisning og praktiske øvelser i skriveteknik, diskussioner af konkrete projekter og generelle diskussioner om bachelorprojektets form indenfor forskellige fagtraditioner.
- Vejledning af bachelorprojektet kan tage form af individuel eller gruppevejledning.

Det er en forudsætning for aflevering af bacheloropgaven, at den studerende har aflagt minimum 120 ECTS på bacheloruddannelsen i Psykologi.

ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
PRØVEFORM: Fri skriftlig hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 25 sider ved 1 studerende, max 38 sider ved 2 studerende og max 44 sider ved 3 studerende.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 16
 • Total
 • 16