Kandidatspeciale

Kursusindhold

Kandidatspecialet skrives på grundlag af data fra den studerendes feltarbejde.

Engelsk titel

Master's Thesis

Uddannelse

Antropologi

Målbeskrivelse

I specialet skal den studerende demonstrere, at han/hun sprogligt klart og fagligt velargumenteret kan formulere og undersøge en antropologisk problemstilling på grundlag af feltarbejdsmaterialet og regional, metodisk og teoretisk viden.

Det betyder at den studerende kan:

Viden

 • demonstrere empirisk viden om det undersøgte felt

 • demonstrere regional, metodisk og teoretisk viden baseret på den anvendte litteratur


Færdigheder

 • forfatte en klart formuleret og fagligt relevant problemstilling
 • analysere det empiriske materiale under inddragelse af relevant antropologisk litteratur.
 • konstruere et fagligt funderet og velargumenteret svar på problemstillingen
 • diskutere det empiriske materiale og de valgte analytiske begreber og/eller teorier i lyset af hinanden.

 

Kompetencer

 • reflektere kritisk over det empiriske materiale i forhold til feltarbejdets betingelser og de anvendte metoder.
 • Overveje generaliserbarheden af eget feltarbejde og relevant regional, tematisk, og teoretisk litteratur.
 • Formidle og argumentere på en faglig funderet og overbevisende måde.

Faglig vejledning: 6 vejledningsgange af ca. 45 min. varighed pr. opg.
Skrives speciale i gruppe på 2 stud., opnormeres hver vejledning til 45 min. x 1,5. Forud herfor kan den studerende kontakte vejleder for at udarbejde speciale-kontrakten. Denne kontakt vil ofte være i form af mail, kortere samtaler og vil svare til ca. 20 minutters vejledning pr opgave. Ved Specialet er klyngevejledning en mulighed, som er en individuel vejledning, hvor ”nogen lytter med”. En klynge består af stud., som tilknyttes den samme vejleder, typisk af 2 til 3 stud. Klyngen vil som oftest blive sammensat med udgangspunkt i en fælles tematisk eller teoretisk interesse på tværs af de stud. Alle deltager herefter i de vejledningsgange, som aftales og planlægges i fællesskab. Ved klyngevejledning opnormes hver vejledning til 45 min. x 2. Grundideen er, at de studerende efter tur modtager individuel vejledning, men samtidig kan lære af at lytte til kommentarer, der vedrører medstuderendes arbejde. Herudover gør klyngevejledning det muligt bedre at udnytte det store potentiale, som vores stud. udgør, så deres kompetencer kan komme medstuderende til gode. Det er stadig muligt at have individuel vejledning uden klynge i forbindelse med specialet, hvis en studerende eller underviser fore-trækker det. Dog kan et krav om individuel vejledning uden klynge betyde, at man ikke kan få den vejleder, man har ønsket. Man vil i så fald få tildelt en anden vejleder.

Specialet skal forsynes med et resumé på engelsk, såfremt opgaven er skrevet på dansk. Hvis specialet er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk. Den maksimale længde på resuméet er 7.200 anslag. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af specialet. Resuméets anslag tæller ikke med i det samlede antal anslag for specialet.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, se nedenfor
Mundtligt forsvar, se nedenfor med opsyn.
Mundtlig eksamination
Den mundtlige eksamination i forlængelse af specialet tager form som en dialog mellem eksaminanden, den interne bedømmer (specialevejlederen) og den eksterne censor. Eksaminanden starter eksaminationen med et indledende oplæg på 5-10 minutter. Den efterfølgende dialog tager udgang punkt i specialet, hvorfra tråde vil blive trukket til generelle antropologiske diskussioner.

Hvis en studerende har skrevet kandidatspeciale individuelt, så vil hun blive mundtligt eksamineret i 45 minutter (eksklusiv votering), ved grupper på 2 studerende, så vil de være oppe til mundtlig eksamen i 60 minutter (eksklusiv votering). For 3 studerende vil den mundtlige eksamen vare op til 70 minutter (eksklusiv votering).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse ovenfor. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt. Læs mere her for KA

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 820,5
 • Vejledning
 • 4,5
 • Total
 • 825,0