Antropologi I

Kursusindhold

Antropologi I (efterårssemestret) udgør sammen med Antropologi II (forårssemestret) en helhed, der til sammen giver den studerende indblik i de vigtigste af fagets tematiske facetter. Hermed menes både nogle helt overordnede spørgsmål – spørgsmål om global kulturel variation, forholdet mellem individ og samfund og social og kulturel reproduktion – samt mere specifikke antropologiske diskussioner inden for de enkelte felter. Endvidere gives et mindre indblik i fagets metoder, feltarbejde og repræsentation.

De tematiske aspekter, der tages op på henholdsvis ’Antropologi I’ og ’Antropologi II’, skal introducere de studerende til antropologiske tilgange til: Tid og rum, slægtskab, social organisation, køn og alder, politik/magt, økologi, økonomi, etnicitet/identitet, kosmologi/religion, den globale distribution af samfundstyper, repræsentation/genre. Desuden præsenteres en etnografisk region på hvert semester. Fordelingen af felterne på de to kurser, fastsættes af underviser.

I løbet af semestret er indlagt en øvelsesuge, hvis overordnede formål er at styrke forståelsen for forbindelsen mellem forskningsspørgsmål, dataindsamling, analyse og præsentation af resultater.

Endvidere er der indlagt to skrivetekniske øvelser hvis formål er at opøve de studerende i at skrive i den genre, der er kendetegnende for antropologiske opgaver.

Engelsk titel

Anthropology I

Målbeskrivelse

Viden

Efter endt kursus skal den studerende

 • have viden om de antropologiske problemstillinger, der knytter sig til temaerne ’kulturbegreber’, ’feltarbejde og positionering, ’tid og rum’, social organisation’, slægtskab’, ’køn og generation’, etnicitet’ og ’repræsentation’.

 • Have viden om forskellige hovedstrømninger i fagets tilgange til de gennemgåede temaer.

 • Have viden om social- og kulturantropologiens placering og særlige karakteristika i forhold til andre (beslægtede) fag.

 • Have viden om hvilke regionale tematikker, der gør sig gældende for den valgte etnografiske region.

Færdigheder

Efter endt kursus skal den studerende udarbejde 4 mindre opgaver, der viser at han/hun:

 • Kan identificere og redegøre for forskellige antropologiske problemstillinger der er repræsenteret i pensum.

 • Kan udvælge, referere og sammenstille forskellige tekster med henblik på at identificere forskelle og ligheder i de måder teksterne anskuer et givet emne på.

 • Kan anvende analytiske begreber præsenteret på kurset i en analyse af den valgte regions empiriske materiale.

Kompetencer

Efter endt kursus kan den studerende

 • Sætte sig ind i antropologisk (og beslægtet) videnskabeligt materiale.

 • Skriftligt og mundtligt formidle antropologisk videnskabelig viden.

 • Kunne foretage en mindre empirisk undersøgelse ud fra et givet emne og et givet teoretisk begrebsapparat.

Forelæsninger, holdundervisninger, gruppearbejder, studenteroplæg.

Grundbog, videnskabelige antropologiske artikler, og en monografi, der er knyttet til den valgte region og de tematiske aspekter, de har været igennem.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

Der gives skriftlig eller mundtlig feedback på 2 obligatoriske skriveøvelser. Det vil være i form af en kombination af individuel og kollektiv feedback. Der gives feedback på eksamensopgaven; skriftlig eller mundtlig feedback efter undervisers valg.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamen er en skriftlig aflevering. Studerende stilles en række spørgsmål, hvoraf de skal vælge 4 at besvare. Studerende har 4 dage til den skriftlige besvarelse.
Længde: 18.000-22.000 anslag i alt. Så ca. 5.000 anslag pr. spørgsmål.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt. Læs mere her for BA

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 32
 • Total
 • 32