Antropologi II

Kursusindhold

Antropologi I (efterårssemestret) udgør sammen med Antropologi II (forårssemestret) en helhed, der til sammen giver den studerende indblik i de vigtigste af fagets tematiske facetter. Hermed menes både nogle helt overordnede spørgsmål – spørgsmål om global kulturel variation, forholdet mellem individ og samfund og social og kulturel reproduktion – samt mere specifikke antropologiske diskussioner inden for de enkelte felter. Endvidere gives et mindre indblik i fagets metoder, feltarbejde og repræsentation.

De tematiske aspekter, der tages op på henholdsvis ’Antropologi I’ og ’Antropologi II’, skal introducere de studerende til antropologiske tilgange til: Tid og rum, slægtskab, social organisation, køn og alder, politik/magt, økologi, økonomi, etnicitet/identitet, kosmologi/religion, den globale distribution af samfundstyper, repræsentation/genre. Desuden præsenteres en etnografisk region på hvert semester. Fordelingen af felterne på de to kurser, fastsættes af underviser.

I løbet af semestret er indlagt en øvelsesuge, hvis overordnede formål er at styrke forståelsen for forbindelsen mellem forskningsspørgsmål, dataindsamling, analyse og præsentation af resultater.

Endvidere er der indlagt to skrivetekniske øvelser hvis formål er at opøve de studerende i at skrive i den genre, der er kendetegnende for antropologiske opgaver.

Engelsk titel

Anthropology II

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Antropologi

Målbeskrivelse

Viden

Efter endt kursus skal den studerende

 • have viden om de antropologiske problemstillinger, der knytter sig til temaerne ’politik og magt’, materialitet og økonomisk antropologi’, ’økologi’ og ’kosmologi’ – herunder religion og ritual.

 • Have viden om forskellige hovedstrømninger i fagets tilgange til de gennemgåede temaer.

 • Have viden om hvilke regionale tematikker, der gør sig gældende for den valgte etnografiske region.

 • Have overblik over antropologiens centrale problemstillinger.

Færdigheder

Efter endt kursus skal den studerende

 • Identificere relevante og centrale tematiske aspekter

 • Redegøre for centrale tematiske og regionale forhold, der har været belyst på kurset. Herunder kunne reflektere over forholdet mellem de specifikke regionale forhold og tematiske aspekter.

 • Identificere, redegøre for, og sammenligne relevant teori og empiri.

 • Identificere fagdebatter og faglige positioner.

 • Reflektere over betydningen af de valgte teksters tidsmæssige kontekst hvor dette er relevant.

Kompetencer

Efter endt kursus skal den studerende

 • Kunne identificere og formulere generelle sammenhænge mellem antropologiens forskellige aspekter og temaer.

Kunne tilrettelægge en mindre empirisk undersøgelse inden for et givet emne.

Forelæsninger, holdundervisninger, gruppearbejder, studenteroplæg.

Grundbog, videnskabelige antropologiske artikler, og en monografi, der er knyttet til den valgte region og de tematiske aspekter, de har været igennem.

Antropologi I bør bestås før Antropologi II følges

Der gives skriftlig eller mundtlig feedback på 2 obligatoriske skriveøvelser. Det vil være i form af en kombination af individuel og kollektiv feedback. Der gives feedback på eksamensopgaven; skriftlig eller mundtlig feedback efter undervisers valg.

ECTS
20 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
12-dages essay med efterfølgende mundtlig prøve. Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 3 studerende. Afleveringens længde: min. 22.500 anslag og max. 27.500 anslag for individuel eksamen. Plus min. 5.400 og max 6.600 anslag pr. ekstra gruppemedlem.

Mundtlig eksamen er 20 minutter ved individuel eksamen (inklusiv votering og bedømmelse). Ved grupper på 2 studerende forlænges den mundtlige eksamen til 30 minutter (inklusiv votering og bedømmelse). Ved grupper på 3 studerende forlænges den mundtlige eksamen til 40 minutter (inklusiv votering og bedømmelse).

Eksamen bedømmes samlet, og der gives én karakter baseret på en samlet vurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige eksamen. De to dele indgår med samme vægt i bedømmelsen
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt. Læs mere her for BA
 

De skrivetekniske opgaver bedømmes internt af underviser. De skrivetekniske opgaver skal godkendes af underviseren inden eksamen kan aflægges.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse
 • 342
 • Eksamen
 • 96
 • Total
 • 550