Seminar: Strategisk Værdiansættelse af en virksomhed inkl sommerskole 2018

Kursusindhold

Formålet med seminaret er, for de studerende, at lave en værdiansættelse af en virksomhed, med altoverskyggende fokus på den strategiske analyse – og at denne analyse entydigt og kvantitativt skal kobles til væksten i de økonomiske drivers, og derigennem være den væsentligste bidragsyder til forklaring af værdien. Opjustering af fokus på den strategiske analyse (i forhold til klassisk værdiansættelse) medfører samtidig nedjustering af det regnskabstekniske samt WACC. Begge disse elementer bliver således sekundære.

Engelsk titel

Seminar: Strategic valuation of a company incl summerschool 2018

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Seminaret udbydes som sommerskole i 2018

Målbeskrivelse

Det sværeste ved en klassisk værdiansættelse er at lave en strategisk analyse, der kvantitativt kan forbindes til terminalvæksten i budgetfremskrivningen. Det er samtidig denne terminalvækst der er den vigtigste enkeltstående parameter, ud over WACC og niveauet af strukturelt cashflow i udgangspunktet.

Seminaropgaven tænkes struktureret i fem dele og prioriteret nogenlunde som følger. De tre af delene (ca. 60%) skal dække en strategisk makroanalyse (fx PEST), en strategisk industrianalyse (fx Porter’s Five Forces eller Value Net), og en strategisk virksomhedsanalyse (fx Porter’s værdikæde eller Barney’s VRIO/VRIN). Den fjerde del (ca. 20%) skal sammensætte disse strategiske analyser og komme frem til en vækstrate i procent, som en funktion af de tre strategiske analyser. Den femte del (ca. 20%) har med omformuleringen af regnskabet og WACC at gøre samt introduktion og konklusion.

Idet strategisk analyse kan være meget omfattende i sidebrug er det anbefalelsesværdigt at fokusere på et begrænset marked, fx defineret geografisk eller efter produkt. Således anbefales det at det ikke er en hel virksomhed der analyseres, men en begrænset del af virksomheden. Derfor vil der også være flere tilfælde hvor man slet ikke kan finde data for cashflow og/eller WACC. I disse tilfælde må der blot gøres et groft skøn baseret på tilgængeligt data. Det skal understreges at der ikke forventes en fuld omformulering af regnskabet til cashflow, men snarere en grov tilnærmelse der giver analysen et udgangspunkt, uden at være særligt nøjagtigt. Der forventes som beskrevet ovenfor ikke mere end omkring en side brugt på omskrivning samt WACC.

Alle input i analyserne skal være veldokumenterede således at analyserne fremstår som datadrevne og objektive, frem for udtryk for nogens subjektive og spekulative holdning.

Planlægnings/​​opstarts møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgavenl uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.

I følge aftale med underviser.

Det er en forudsætning at den studerende kender til strategisk analyse og værdiansættelse af en virksomhed. Det anbefales at have et kendskab til Corporate Finance basics, særligt WACC.

Lektionsplan:

Efterår 2017:
• Opstartsmøde 4. september 2017 kl 19:00
• Upload af commitmentpaper: 18 september 2017.
• Opload af "næsten færdig opgave" i Absalon ca 10 dage før præsentationerne
• Præsentation: Uge 44 - 47

Sommerskole 2018:
• Opstartsmøde: 7. juni 2018
• Upload af commitmentpaper: 22. juni 2018
• Opload af "næsten færdig opgave" i Absalon ca 10 dage før præsentationerne (uge 33)
• Præsentation: Uge 33-34, 2018

Denne struktur er ikke endelig. Der vil med al mulig sandsynlighed blive ændret i den så hold øje med Absalon – det er den studerendes eget ansvar at modtage e-mails, abonnere på kalenderen mm for at holde sig opdateret omkring tider og steder. Især intromødet er vigtigt idet Absalon er eneste mulighed for kommunikation.

Efter præsentationerne er der tid til, for de studerende, at skrive seminaropgaven om, og dermed at inkludere det feedback og kommentarer, der kom frem under præsentationerne.
Grundet den særlige proces med genaflevering samt fremdriftsreformen, er der et hårdt tidspres på processen. Det anbefales derfor kraftigt at de studerende allerede før semesterstart går i gang med de indledende manøvrer, idet der kun er et begrænset antal uger fra intromødet til første aflevering. Det anbefales ligeledes kraftigt, at de studerende afleverer et færdigt resultat som præsentations-opgave, eller meget tæt på færdigt. Dette skyldes at værdien af feedback og kommentarer er eksponentielt (ikke bare lineært eller positivt) forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven til præsentationerne.

Underviser informerer i Absalon om, hvor aktiviteterne afholdes.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelssiden for seminarer i KUNet.
____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 20
  • Projektarbejde
  • 186
  • Total
  • 206