Seminar: Danmark og Bankunionen (F)

Kursusindhold

Til trods for, at finanskrisen ser ud til at have toppet, står Europa stadig foran en udfordring for, at få gang i en stabil økonomisk vækst. Derfor har Europa-Kommissionen igangsat en række meget store og centrale initiativer på det finansielle område til, at sikre et bedre fundament for økonomisk vækst i årene fremover. Et af de store initiativer er Bankunionen, (EU's styrkede banksamarbejde), som allerede er en realitet i en stor udstrækning i EURO området, men som Danmark ikke har taget stilling til om vi skal tilslutte os eller ej til trods for regeringens rapport om Bankunionen nu er færdig og offentliggjort.1 I tilknytning til Bankunionen er der etableret et helt nyt krisehåndteringsværktøj (et direktiv) med et helt nyt setup i Danmark om arbejdsdeling mellem Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet (som får en helt ny central rolle i det nye afviklingssystem) og Nationalbanken. Udover Bankunionen har Kommissionen foreslået så afgørende forhold som etablering af en Kapitalmarkedsunion for alle EU-landene, dvs. i modsætning til Bankunionen som er obligatorisk for EURO-landene men en valgmulighed for ikke EURO-lande så vil kapitalmarkedsunionen gælde for alle EU-landene. En central ting for Danmark er hvordan kommissionen vælger at få dansk realkredit integreret i den kommende EU lovgivning i f.eks. set i lyset af Kommissionens tanker om behandling af Covered Bonds og behandlingen af danske realkreditobligationer i kapitaldækningsreglerne i EU (det såkaldte CRDIV hvor den forrige regering med Margrethe Vestager i spidsen rejste EU tyndt for at redde dansk realkredit). Hertil kommer, at det kunne være en fordel at sammenligne EU forslagene med hvordan man har håndteret situationen i f.eks. USA.

1Men i juli 2017 annoncerede regeringen, at den vil genroverveje situationen hvorvidt Danmark skal gå med i bankunionen fra efteråret 2019. Regeringen meddelte således, at Koordinationsgruppen for Finansiel Stabilitet skal lede et udvalg, der skal vurdere, om Danmark skal gå med i EU's styrkede banksamarbejde.

Engelsk titel

Seminar: Denmark and the Banking Union (F)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Seminaret er en del af Finansierings linjen på Økonomistudiet

Målbeskrivelse

Følgende emner er ”appetitvækkere” og kan hver især dække flere opgaver, dvs. emnet for hver opgave skal formentlig indsnævres og skæres til. Dette kan aftales på første aftalemøde. Der kan ligeledes vælges relaterede emner af de studerende, der ikke er nævnt her.

 • Hvorfor en bankunion i EU? Hvordan påvirker det forholdet mellem EURO- og ikke-EURO lande (økonomisk og politisk)? Hvad går Frankrigs forslag om en EURO-regering ud på?
 • Danmark indenfor og udenfor bankunionen – hvad er fordele og ulemper?
 • Revision af krisehåndteringsreglerne (BRD2) og fx samspil til bankunionen og revision af CRR/CRD
 • Nye udspil fra Basel Komiteen: Basel 5
 • MiFID2 og MIFIR samt nye tiltag fra ESMA
 • Hvordan vil den nye amerikanske præsident Trump påvirke den internationale finansielle regulering? 2 Hvilken betydning har det for Basel Komiteen og hvordan vil Trump regeringen
 • og administrationen på vikre EU reguleringen og dermed den danske regulering i de næste år fremover?
 • Sammenligning af bankunionen i EU med kapitalmarkedsunionen i EU med hensyn til de overordnede rammer, niveau af harmonisering/integration af markeder, organisering og formål
 • Hvorfor en kapitalmarkedsunion i EU og hvad kan læres fra USA? Hvad formål og ønsker kunne der være til en kapitalmarkedsunion i EU? Hvordan ser EU’s midt vejs evaluering (sendt i høring af Europa Kommissionen februar 2017) af kapitalmarkedsunionen ud?
 • Fokus på udvalgte emner inden for grønbogen og de konkrete forslag om kapitalmarkedsunionen, for eksempel beskrivelse af markedet for securitisering og sammenligning med USA
 • Den ny dynamik i EU samarbejdet: Hvordan spiller bankunion, vækstdagsorden, krisestyring og Brexit sammen og hvor er EU på vej hen med den finansielle regulering?
 • Finanstilsynets rolle i den nye finansielle reguleringsproces efter at Danmark er blevet medlem af den magtfulde Basel-Komite og Danmark er blevet medlem af den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA)
 • Grækenland – for eksempel beskrivelse af den økonomiske og politiske situation i Grækenland, konsekvenser for EURO-samarbejdet af Grækenland indenfor og udenfor EURO-samarbejdet mv.
 • UK indenfor og udenfor EU – beskrivelse af UKs situation og afstemning og hvilke konsekvenser, det vil have økonomisk og politisk for UK og EU, når UK melder sig ud af EU – Brexits betydning for EU som helhed og specielt Danmark
 • Det kommende arbejde om covered bonds – kan de danske realkreditregler skrives om til EU regler? Hvordan håndteres det danske realkredit system i kapitaldækningsreglerne?
 • Det nye afviklingsregime i Danmark (baseret på EU regler), herunder for eksempel en sammenligning af Finansiel Stabilitets rolle før og efter det nye regime – hvad sker der, hvis en bank kommer i problemer? Hvad er en SIFI (systemisk vigtig bank) og hvad er de særlige makroøkonomiske og politiske problemer, hvis en SIFI kommer i problemer?
 • Afviklingsregimer – er der behov for et regime for forsikringsvirksomheder? Påvirkede finanskrisen forsikringsvirksomheder?
 • Bankunion: De forskellige tanker om en overbygning til Bankunionen:  Med eller uden fælles finanspolitik i EU – andre niveauer af integration (for eksempel planerne for en fælles indskydergarantifond i EU - DGS) – tilbage til tankerne om ØMU’en
 • Det fremtidige EU: Europa Kommissionens tanker/diskussionsoplæg om fremtidsplanerne for EU fra 1. marts 2017

 

Nyt fra forår 2018:

 • Den nye beslutning fra regeringens side om genovervejelse om Danmark skal gå med i bankunionen
 • 2 Og hvordan med den nationale finansielle lovgivning i USA – hvad sker der her efter præsident Trump er trådt til?

Planlægnings/​​​​opstarts møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgaven uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.

Den studerende kan med fordel orientere sig i følgende litteratur:

 • Den danske regerings rapport om Bankunionen
 • Vismandsrapporten om Bankunionen
 • Rapporten fra regeringens SIFI-udvalg
 • Den såkaldte Rangvid-rapport som er den officielle rapport om finanskrisen i Danmark
 • EU Kommissionens forslag om Bankunion
 • Finansrådets rapport om Bankunionen
 • EU Kommissionens Grønbog om en kapitalmarkedsunion og høringsudspil om midtvejs evaluering af arbejdet med kapitalmarkedsunionen
 • Den Danske Regerings høringssvar til EU Kommissionens Grønbog om en kapitalmarkedsunion
 • Tænketanken Europa: Bankunion kræver politisk lederskab
 • Columbia Law and Economics Working Paper: Bank Resolution in the European Banking Union: A Transatlantic Perspective on What it Would Take
 • Centre for Economic Policy Research: Banking Union for Europe Risks and Challenges
 • Social Science Research Network: European Banking Union: Imperfect, But It Can Work
 • Europa Kommissionens midtvejsevaluering om Kapitalmarkedsunionen
 • Safe to fail – how resolution will revolutionize banking”, Thomas F. Huertas, PalgraveMacmillan, 2014
 • Kommissionens hvidbog om Europas fremtid: Veje til enhed for EU-27

 

Yderligere litteratur med en længere specificering af kapitler og sidetal vil blive lagt ind i Absalon efter aftalemødet hvor de studerende kan angive deres ønske om deres konkrete emner for deres enkelte seminaroplæg

Undervisningsplan:
Forår 2018:

• Opstartsmøde: 8. februar 2018, kl. 16:15 – 18:00
• Deadline commitment paper: senest 1. marts 2018
• Eventuelle ekstra møder mm: Februar – april 2018
• Deadline for upload af den næsten færdige opgaven i Absalon: en uge før hver præsentationsdag (henholdsvis 7., 8. og 9. maj 2018)
• Dato for præsentationerne: 14., 15. og 16. maj 2018
Underviser informerer i Absalon om, hvor aktiviteterne afholdes.

Efterår 2017:

• Opstartsmøde: 7. september 2017, kl. 16:15 – 18:00
• Eventuelle ekstra møder mm: September – oktober 2017
• Deadline for upload af den næsten færdige opgaven i Absalon: en uge før hver præsentationsdag (henholdsvis 7., 8. og 9. november 2017)
• Dato for præsentationerne: 14., 15. og 16. november 2017
Underviser informerer i Absalon om, hvor aktiviteterne afholdes.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelssiden for seminarer i KUNet.
_____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • Total
 • 206