Miljø-, ressource- og klimaøkonomi Ændret til Economics of the Environment, Natural Resources and Climate Change

Kursusindhold

Faget introducerer de studerende til de grundlæggende økonomiske begreber og problemstillinger i relation til miljø-, ressource- og klimaproblemer og anvender relevante teorier og analyseredskaber fra mikro- og makroteorien på miljø-, ressource- og klimaspørgsmål.

 

FAGET ER NEDLAGT OG I STEDET OPRETTET PÅ ENGELSK I EFTERÅRET 2018

Engelsk titel

Economics of Environment, Resources and Climate

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.
Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

 

FAGET ER NEDLAGT OG I STEDET OPRETTET PÅ ENGELSK I EFTERÅRET 2018

Målbeskrivelse

Ved at gennemføre kurset i Miljø,- ressource- og klimaøkonomi skal de studerende opnå følgende
 

Viden:

 • Viden om de forskellige centrale funktoner og tjenester, som miljøet stiller til rådighed for det økonomiske system
 • Kendskab til den stringente økonomiske definition af begreberne ”Bæredygtig udvikling” og ”Grøn vækst”
 • Kendskab til sondringen mellem ”svag” og ”stærk” bæredygtighed
 • Kendskab til teorien om miljøet som et offentligt gode
 • Kendskab til grundlæggende økonomisk teori om optimal miljøpolitik og miljøregulering
 • Kendskab til fordele og ulemper ved alternative instrumenter i miljøpolitikken
 • Kendskab til principper for værdisætning af miljøgoder
 • Kendskab til teorien om optimale miljøafgifter og diskussionen om den ”dobbelte dividende” ved en ”grøn” skattereform
 • Kendskab til grundlæggende teori om optimal forvaltning af udtømmelige og fornybare naturressourcer
 • Kendskab til grundlæggende teori om optimal klimapolitik, herunder principper for rationel klimapolitik under fundamental usikkerhed
 • Kendskab til grundlæggende økonomiske problemstillinger i forbindelse med internationale klimapolitiske forhandlinger
 • Kendskab til teorien om ”Det Grønne Paradoks” i klimapolitikken og kritikken heraf

 

Færdigheder:

 • Evne til anvendelse af standardmetoden for statisk optimering under bibetingelser til analyse af miljøpolitiske problemstillinger som fx fastlæggelse af den optimale miljøindsats og den optimale miljøafgift
 • Evne til anvendelse af optimal kontrolteori til løsning af dynamiske optimeringsproblemer under bibetingelser såsom fastlæggelse af den privatøkonomisk og den samfundsøkonomisk optimale udvindingstakt for naturressourcer og fastlæggelse af den optimale klimapolitik over tid

 

Kompetencer:

 • Evne til at forklare og fremlægge centrale dele af miljø-, ressource- og klimaøkonomiske modeller og teorier i et klart og korrekt sprog
 • Evne til at foretage en kritisk vurdering af styrker og svagheder ved de gennemgåede teorier og modeller og til at relatere dem til hinanden
 • Evne til at præsentere og vurdere eksisterende reguleringsteori og diskutere balancen mellem det offentliges og markedsøkonomiens rolle i implementeringen af mål i miljø- og klimapolitikken
 • Evne til at benytte den i faget indlærte teoretiske og empiriske indsigt på en kompetent og selvstændig måde i relation til virkelighedsnære miljø-, ressource- og klimaøkonomiske udfordringer

 

I undervisningen indgår gæsteforelæsninger af danske eksperter, der vil give eksempler på anvendelser af de gennemgåede teorier på konkrete miljø- og klimapolitiske problemstillinger. I undervisningen indgår endvidere et åbent miljøøkonomisk (halvdags)seminar, hvor ledende repræsentanter for Det Miljøøkonomiske Råd og Klimarådet fremlægger analyser og politikanbefalinger fra rådenes seneste rapporter, som kommenteres af relevante eksperter.

I løbet af kurset stilles et antal eksamensrelevante øvelsesopgaver, som kan løses af de studerende på frivillig basis.

Undervisningsmaterialet består af udvalgte videnskabelige artikler samt forelæsningsnoter af Peter Birch Sørensen.

Kendskab til mikroøkonomisk og makroøkonomisk teori samt matematiske redskaber til løsning af statiske og dynamiske optimeringsproblemer svarende til kravene på polit.-studiets BA-del.

Lektionsplan:
2 timers forelæsninger 1 til 2 gange pr uge fra uge 6 til 20 (uden helligdage).

Tid og sted:
Faget er nedlagt.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
hvis udtrækkes af Studielederen
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 161
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206