Øvelse: Cost Benefit analyser i praksis

Kursusindhold

Øvelsens formål er at give den studerende et indblik i hvordan samfundsøkonomiske cost-benefit-analyser (CBA) udføres i praksis.

I øvelsen bliver der lagt vægt på at opgaven skrives så alle omkostninger og gevinster for samfundet medtages, og ikke kun for enkelte aktører. Metodemæssigt følger øvelsen Finansministeriets vejledning for samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger og teoretisk bygger øvelsen på velfærdsteori.

Undervisningsforløbet vil bestå af 4 undervisningsgange i starten, hvor det forklares hvordan man anvender den samfundsøkonomiske metode i praksis og der løses en praktisk øvelse.

 

Engelsk titel

Seminar: Cost Benefit analyser i praksis

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Øvelsen er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Der kan være flere tilgange til øvelsen. En øvelse kan f.eks. tage udgangspunkt i en aktuel problemstilling, hvor cost og benefits afvejes mod hinanden. Der kan også tages udgangspunkt i en allerede eksisterende CBA (se eksempler på relevante publikationer nedenfor), hvor beregningerne gennemgås og antagelser diskuteres.

En CBA af f.eks. en opgradering af en eksisterende vej mellem to byer til motorvej indeholder bl.a. en værdisætning af følgende elementer:

 • Investeringsomkostninger
 • Ændringer i rejsetider
 • Ændringer i vedligeholdelsesomkostninger (reparationer af vej m.m.)
 • Ændringer i kørselsomkostninger (slid på bil, brændstof m.m.)
 • Ændringer i antallet af uheld, herunder tab af menneskeliv
 • Ændringer i forurening
 • Arbejdsudbudseffekter
 • osv.

 

Data

Hvis data er umulige at fremskaffe, kan de estimeres på baggrund af andre kendte projekter (f.eks. gennemsnitsomkostningerne for ny motorvej eller lignende). Alternativt vil underviseren være behjælpelig med kvalificerede skøn. Mangel på 'rigtige' data bør ikke afholde en fra at arbejde med CBA.

Se i øvrigt nøgletalskataloget Transportøkonomiske Enhedspriser, for et indblik i hvilke estimater af tidsværdier, CO2 emissioner m.m., der allerede eksisterer:

http://www.modelcenter.transport.dtu.dk/Noegletal/Transportoekonomiske-Enhedspriser

Mulige emner for en øvelse i CBA

 • Støtte til vedvarende energi (f.eks. biobrændsel)
 • Nye sundhedsbehandlinger
 • Afgiftsomlægningen på biler
 • Omfartsveje, broer m.m.
 • Fedtafgiften, sukkerafgiften m.m.
 • Vandposter i København
 • Klima- eller miljøtiltag
 • Etc…

 

Mulighederne er mange og der er ikke krav om, at det skal være inden for bestemte sektorer. Bare det handler om at afveje omkostninger og gevinster for samfundet.

Typisk vil gode emner være områder, hvor der er markedsfejl, fx eksternaliteter.

Planlægnings/​opstarts møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgavenl uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.

Den studerende kan bl.a. finde hjælp i følgende publikationer:

 • Manual for samfundsøkonomisk analyse, Transportministeriet
 • Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, Finansministeriet

Den vigtigste forudsætning er et godt indblik i mikroøkonomi fra 1. og 2. årsprøve. Specielt en generel forståelse af eksternaliteter og incitamenter vil være en fordel.

Forslag til datoer:
4/9 Planlægning af øvelse + alm. undervisning, 16.15-18.
11/9 Alm. undervisning, 16.15-18.
18/9 Alm. undervisning, 16.15-18.
25/9 Alm. undervisning, 16.15-18.
1/10 kl 10 Upload af commitment paper
13/11+14/11+16/11 Mulige dage for fremlæggelse før aflevering (præcise datoer aftales efter d. 1/10) kl 16.15 og til ca. kl. 19
20/11+21/11+23/11 Mulige dage for fremlæggelse efter aflevering (præcise datoer aftales efter d. 1/10) kl 16.15 og til ca. kl. 19

Under hele forløbet vil der være mulighed for at få individuel vejledning, hvilket aftales løbende efter behov.

Underviser informerer i Absalon om, hvor aktiviteterne afholdes.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelssiden for øvelser i KUNet.

Ud over en skriftlig opgave skal den studerende aflevere et regneark, så beregningerne kan kontrolleres. Strukturen og kvaliteten af regnearket indgår i bedømmelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrer at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse i kursusbeskrivelsen samt de i studieordningen opstillede krav samt punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 26
 • Projektarbejde
 • 180
 • Total
 • 206