Økonometri I

Kursusindhold

Økonometri I gennemgår den multiple lineær regressionsmodel for tværsnitsdata. Estimationsmetoden Ordinary Least Squares (OLS) introduceres og statistiske egenskaber som middelrethed, konsistens og asymptotisk normalitet af OLS diskuteres i detaljer. Hypotesetest af populationsparametre præsenteres, såvel som generelle test af misspecifikation. Avancerede emner som Instrumental Variables (IV) estimation og panel data metoder introduceres også i kurset med henblik på at estimere kausale sammenhænge. Kurset lægger vægt på, at de studerende selv får mulighed for at udføre regressionsanalyser i praksis. En vigtig del af kurset er derfor øvelsestimerne, hvori de studerende vil udarbejde selvstændige empiriske analyser.  

Engelsk titel

Econometrics I

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 4. semester

 

Fra forår 2018 og frem udbydes faget kun på dansk.

 

For at se den engelske kursusbeskrivelse for efteråret 2017: Tryk på det engelske flag i øverste højre hjørne.

 

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning skal den studerende kunne

 

Viden:

 • Redegøre for den multiple lineære regressionsmodel.

 • Beskrive og forklare de mest centrale antagelser i regressionsanalyse, samt hvordan disse påvirker de estimerede parameterværdier.

 • Diskutere og forklare om parameterestimater kan tillægges en kausal fortolkning.

 • Udføre statistisk inferens for den lineære regressionsmodel.

 • Anvende økonometriske kriterier til at vælge det mest foretrukne sæt af parameterestimater blandt flere muligheder.  

 

Færdigheder:

 • Udføre deskriptive analyser af datasæt med henblik på anvendelse i regressionsanalyse.

 • Udlede simple estimatorer samt karakterisere deres statistiske egenskaber i form af middelrethed, konsistent og efficiens.

 • Udføre og implementere følgende estimationsmetoder: Ordinary Least Squares (OLS), Weighted Least Squares (WLS), Generalized Least Squares (GLS), Instrumental Variables (IV), Differences-in-Differences (DD), First Differences (FD), Fixed Effect (FE) and Random Effect (RE).

 • Beregne t-test, F-tests, LM-tests, og Wald-test for hypotesetest af parameterrestriktioner i den lineær regressionsmodel for både homoskedastiske samt heteroskedastiske fejlled.

 • Redegøre for fortolkningen af parametre for kontinuerte, diskrete og transformerede variable i en regressionsmodel.

 • Udføre test for misspecifikation (heteroskedasticitet, funktionel form, eksogenitet) og redegøre for deres fortolkning.

 • Anvende simulationseksperimenter til at illustrere og efterprøve egenskaber for statistiske estimatorer og test.

   

Kompetencer:

 • Anvende givne parameterestimater i en konkret beregning på en økonomisk problemstilling og redegøre for resultaterne.

 • Planlægge og gennemføre en empirisk analyse af et selvstændigt udvalgt emne med udgangspunkt i de gennemgåede økonometriske metoder.

 • Anvende økonometriske metoder til at vurdere og vælge mellem økonomiske teorier og på den måde skabe selvstændig og evidensbaseret viden.

Pensum vil primært blive gennemgået ved forelæsningerne. I holdtimer arbejdes der både med teoriopgaver, simuleringseksperimenter og anvendt økonometrisk analyse baseret på faktiske datasæt. Statistisk software til regressionsanalyse vil blive introduceret i forbindelse med holdundervisningen, som også træner skriftlig formidling af resultaterne. Det sker i form af opsummeringer som fx sammenfatter resultaterne af en empirisk analyse eller diskuterer problemerne ved en bestemt økonometrisk model.
I tilknytning til holdundervisningen stilles der skriftlige hjemmeopgaver. Opgaverne vil blive gennemgået og diskuteret på holdene.

Pensum:

 • Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th Edition, Jeffrey M. Wooldridge Michigan State University ISBN-10: 130527010X, ISBN-13: 9781305270107 912 Pages, 2016

 • Simulation Experiments in Econometrics (Jørgensen, 2015)

 • Instrumental Variables Estimation (Leth-Petersen, 2016)

Deltagelse i kurset forudsætter viden om grundlæggende statistisk metode og sandsynlighedsteori svarende til indholdet af faget "Sandsynlighedsteori og Statistik". Der anvendes matematiske forudsætninger fra Matematik A og B, herunder matrixregning.

Lektionsplan:

Forår 2018:
2x2 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til uge 21 (minus helligdage).
2 timers holdundervisning pr uge 6/7 til uge 21 (minus helligdage).

Skemaet for BA kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ba/​undervisning/​Lektionsplan-F18/​Sider/​default.aspx

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1718/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F18; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg: “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af uddannelsessiderne på KUnet og i det personlige skema.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 timers
tag-hjem-opgave, der kan besvares individuel eller i gruppe op til 3 studerende. Reglerne for gruppearbejde og plagiering skal til en hver tid overholdes jf. studieordningen og uddannelsessiderne på KUnet. Eksamensopgaven skal besvares på dansk.
____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

____

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Faget kan ved stikprøve udtages til ekstern censur.
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Øvelseshold
 • 42
 • Forberedelse
 • 96
 • Eksamen
 • 12
 • Total
 • 206