Anvendte generelle ligevægtsmodeller 12½ECTS

Kursusindhold

Anvendte generelle ligevægtsmodeller er et af de konkrete redskaber som økonomer har i deres værktøjskasse.

Populært udtrykt omtales AGL-modeller som "teori med tal på", idet modeltypen omsætter nogle af de teoretiske modeller fra bl.a. moderne makroøkonomisk teori til praktisk anvendelige computermodeller med rigtige data fra virkelighedens økonomier. Modeltypen anvendes til at vurdere makroøkonomiske og velfærdsmæssige konsekvenser af reformer af bl.a. finans-, arbejdsmarkeds-, handels-, miljø- og skattepolitik. De spiller således en fremtrædende rolle i analyser af de udfordringer, som Danmark og andre lande står over for i de kommende årtier.

Fagets ene formål er at give en oversigt over anvendelser af AGL-modeller til sådanne analyser. Fagets andet formål er af praktisk karakter, idet de studerende sættes i stand til selv at konstruere mindre generelle ligevægtsmodeller med anvendelse af GAMS-software. Endvidere gennemføres mindre AGL-analyser på egen hånd.

Til denne version af faget er der tilknyttet en overbygningsopgave på 5 ECTS hvorved man kan opnå 12½ ECTS.

Engelsk titel

Computable General Equilibrium 12½ ECTS

Målbeskrivelse

Målet for undervisningen i faget Anvendte Generelle Ligevægtsmodeller er, at den studerende kan

 • forklare indholdet af de vigtige begreber i faget, eksempelvis generel ligevægt, kalibrering, følsomhedsanalyser, Armington-tilgang og finanspolitisk holdbarhed 
 • sammenfatte de vigtige elementer i fremgangsmåden, når man opbygger en AGL-model
 • kritisk vurdere de centrale forudsætninger i typiske AGL-modeller
 • forklare opbygningen af de AGL-modeller der berøres i pensum, deres resultater, hovedårsagerne til disse og konkrete eksempler på modellernes anvendelse i policy-sammenhæng
 • redegøre for og sammenligne styrker og svagheder ved de forskellige modeller og modeltyper, der berøres i pensum 
 • ræsonnere, hvordan den generelle ligevægt medfører afledte virkninger af udefrakommende stød i makroøkonomiske modeller, så direkte effekter af stødet ét eller få steder i modellen får konsekvenser generelt i økonomien, fx på faktor- og varepriser, investerings- og arbejdsudbudsadfærd, finansielle markeder, opsparing, forsyningsbalance og feedback-effekter fra udland og den offentlige sektor selvstændigt programmere en enkel AGL-model i programmeringssproget GAMS og redegøre for modellens resultater

 

For at opnå den højeste karakter i faget, skal den studerende udmærke sig indenfor alle punkterne.

Holdundervisningens formål er at træne de studerende i anvendelse af modellerne i praksis. Øvelserne sigter mod at sætte de studerende i stand til selv at udarbejde et GAMS-program - samt sætte sig ind i et allerede eksisterende program. I forelæsningerne gennemgås AGL-modellernes principielle opbygning. Heri indgår: Diskussion af forskellige modeltyper, f.eks. statiske over for dynamiske modeller. Opbygning af en model, valg af specifikke funktionsformer og disses betydning for empiriske egenskaber. Forskellige former for kalibrering (dvs. måder til at få modellen til at repræsentere data fra en virkelig økonomi). Herudover gennemgås opbygningen af nogle eksisterende AGL-modeller som anvendes til at belyse virkninger af finanspolitik, skattepolitik og miljøpolitik.

Andersen, M. & P. Schou (2006): DREAM Documentation 2006. Kapitlet Overview. 30 sider.

 

Petersen, T.W. (1998): "Introduktion til CGE-modeller". Economic Modelling Working Paper Series

1998:3. Danmarks Statistik. (34 sider). www.dreammodel.dk.

 

Stephensen, P. (2014) Noter til CGE-modellering. Kan downloades løbende på Absalon. (appendix ikke pensum)

 

Stephensen, P. (2014) Noter om DREAM I & II. Kan downloades på Absalon.

 

Stephensen, P., G. Høegh og P. Bache (2014) REFORM-modellen. DREAM-arbejdspapir.

 

Shoven, J. B. & J. Whalley (1992): ”Applying General Equilibrium”, kapitel 4, 5 og 9. Siderne: 71-131,

230-255 (kursorisk). (81 sider, heraf 25 kursorisk).

 

De Økonomiske Råd (2014): ”Holdbarhed og generationer”. Kapitel II i De Økonomiske Råd: Dansk Økonomi, forår 2014. www.dors.dk.

Mikro- og makroøkonomi svarende til 2. år på BA og minimuml at Micro III og Macro III tages sideløbende. Det anbefales dog, at AGL tages efter disse er læst. Endvidere er det en fordel at have lyst til at arbejde med programmering, som er en væsentlig del af kurset. Det skal påregnes at fagets udviklingsopgave er ret tidskrævende.

Lektionsplan:
2 timers forelæsninger pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).

Skemaet for hvert semester kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ba/​undervisning/​Lektionsplan-E17/​skemaer/​Sider/​default.aspx
og for KA på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ka/​undervisning/​Lektionsplan-E17/​skemaer/​Sider/​default.aspx

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på et af linkene under "Se skema" i højre side. E står for Efterårssemesteret.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​​​​/​​​​skema.ku.dk/​​​​ku1718/​​​​dk/​​​​module.htm

-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E17; [Navn på kursus]” eller “2200-F18; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”.

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af uddannelsessiderne på KUnet og i det personlige skema.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.

ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve, 20 minutter med opsyn.
En skriftlig overbygningsopgave på 5 ECTS
En mundtlig eksamen uden forberedelse, hvor eksamen vil tage udgangspunkt i overbygningsopgaven samt inddragelse af andre dele af pensum.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Til den skriftlige opgave er alle hjælpemidler tilladt.

Til den mundtlige eksamination er visse hjælpemidler tilladt. Underviser informere herom.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Øvelseshold
 • 42
 • Forberedelse
 • 135,7
 • Eksamen
 • 0,3
 • Eksamen
 • 137,5
 • Total
 • 343,5