Årsregnskab og regnskabsanalyse

Kursusindhold

Kurset indeholder 3 moduler

Første modul beskæftiger sig med regnskabsproducent rollen. Den studerende sættes i stand til at udarbejde et årsregnskab på basis af gængse transaktioner i en mindre virksomhed. Registreringerne af disse transaktioner danner udgangspunkt for opstilling af resultatopgørelse og balance, hvilket vil sige beregning af den finansielle stilling samt resultat. Dette modul vil ligeledes omhandle beregning af pengestrømsopgørelsen for virksomheden.

Andet modul beskæftiger sig med, hvorledes regnskabsinformation bliver til. Behov (udbud og efterspørgsel) diskuteres og regulering af årsregnskabet både nationalt og internationalt vil blive inddraget. Internationalt har reguleringen af regnskabsinformation fulgt forskellige strategier og teorier. Disse teorier vil blive gennemgået og deres konsekvens for informationsindholdet af årsregnskabet vil blive diskuteret. Herefter vil modulet indeholde en kritisk gennemgang af definition, indregning og måling samt klassifikation af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger på basis af eksisterende regulering, med hovedfokus på danske forhold.

Fagets tredje og sidste modul indeholder de værktøjer og metoder som anvendes til analyse af et årsregnskab. Dette med hovedfokus på den historiske performance evaluering.  Den studerende sættes her i brugerens rolle og vil blive konfronteret med eksisterende virksomheders årsrapporter. Disse årsrapporter skal analyseres på basis af værktøjerne som kan anvendes til vurdering af virksomheder inden f. eks. et ansættelsesforhold begyndes eller en investering i virksomheden foretages.

Engelsk titel

Financial Accounting and Analysis

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag efter 1. år
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Sidefagsuddannelsen i Økonomi- Erhvervsøkonomi - valgfag på KA delen

Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning skal den studerende kunne

Viden:

 • Gøre rede for strukturen i et årsregnskab og den information, der kan udledes af et årsregnskab

 • Gøre rede for årsregnskabslovens terminologi, regler og modeller

 • Gøre rede for de økonomiske og regnskabsmæssige principper, der ligger bag årsregnskabsloven

Færdigheder:

 • Foretage bogføring, årsafslutning og opstilling af årsregnskaber

 • Analysere et årsregnskab, foretage analyse ved anvendelse af nøgletal, herunder foretage de fornødne korrektioner af regnskabet

 • Læse en årsrapport i sin helhed og uddrage de centrale informationer

 • Identificere regnskabsmæssige problemstillinger, diskutere disse, og forholde sig kritisk til de opstillede metoder og modeller

Kompetencer:

 • Anvende årsrapporter på et professionelt niveau til vurdering af en virksomhed, herunder dens strategi, marked og organisation.

 

Forelæsninger vekslende med opgaver. Der gennemgås opgaver/cases løbende.

”Eksternt regnskab - årsregnskabsloven i praktisk perspektiv”, Lars Wøldike Petersen, 9788741267340, 2. udgave 2017, Hans Reitzels Forlag.

”Årsrapport og regnskabsanalyse”, Anne Bastrup, Jan Dich Mortensen, Jan Furbo Sørensen, 9788741266923, 2. udgave 2017, Hans Reitzels Forlag.

”Årsrapport og regnskabsanalyse- opgavesamling”, Anne Bastrup, Jan Dich Mortensen, Jan Furbo Sørensen, 9788741258249, 2014, Hans Reitzels Forlag.

Udleveret note om bogføring

Supplerende:

”Indsigt i Årsregnskabsloven – EY’s praktiske guide til forståelse af årsregnskabsloven” 3. udgave 2016/2017. Kan downloades på www.ey.dk

http://www.ey.com/dk/da/issues/ifrs/danish-act-on-commercial-enterprises/aarsregnskabsloven-indsigt

Gennemførelse af 1. år af bacheloruddannelsen i økonomi eller tilsvarende.

Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).

Skemaet for hvert semester kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ba/​undervisning/​Lektionsplan-E17/​skemaer/​Sider/​default.aspx
og for KA på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ka/​undervisning/​Lektionsplan-E17/​skemaer/​Sider/​default.aspx

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side. E står for Efterårssemesteret.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​​​/​​​skema.ku.dk/​​​ku1718/​​​dk/​​​module.htm

-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E17; [Navn på kursus]” eller “2200-F18; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
på universitetets computere.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
hvis udtrækkes af Studielederen
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende på fremragende vis kunne demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 160
 • Total
 • 206