IEP; Enkeltsprog anatolisk sproghistorie

Kursusindhold

Viden om og forståelse af:
• de synkrone sproglige forhold omkring et eller flere sprog inden for en af
  følgende sproggrene: baltoslavisk, anatolisk, germansk, italisk, keltisk,
  armensk, albansk eller tokharisk,
• de(t) nævnte sprogs lydlige og morfologiske historie i forhold til det indo-
  europæiske grundsprog,
• hovedtræk i udviklingen frem til de(t) valgte sprogs moderne efterkom-
   mere i det omfang det er muligt og relevant,
• sproghistoriske analyseproblemer relateret til de(t) valgte sprog.

 

Færdigheder i at:
• oversætte og foretage en synkron grammatisk analyse af tekststykker fra
  de(t) valgte sprog,
• vurdere og analysere de(t) valgte sprogs historie og rekonstruere det in-
  doeuropæiske udgangspunkt,
• vælge og anvende de passende videnskabelige metoder til afklaring af
  sproghistoriske analyseproblemer,
• formidle den erhvervede viden med anvendelse af den korrekte termino-
  logi,
• begrunde og argumentere for en selvstændig stillingtagen og oparbejde
  en kritisk tilgang til præsentation af forskellige synspunkter og frem-
  gangsmåder.

 

Kompetencer i at:
• tilegne sig sprogvidenskabelige tekster og bedømme dem kritisk med
  henblik på informationsindhold, anvendelighed og troværdighed,
• tilegne sig lydlige og grammatiske systemer selvstændigt, hurtigt og ef-
   fektivt,
• søge efter information, der belyser sproghistoriske analyseproblemer.

Engelsk titel

Elective Indo-European Language

Målbeskrivelse

Faglige mål:

 Eksaminanden kan
 • beskrive de(t) valgte sprog med hensyn til opbygning og væsentligste ka-
   rakteristika inden for lydlære, morfologi, syntaks og leksikon,
• oversætte og foretage en detaljeret analyse af konkrete sprogprøver fra
  de(t) valgte sprog synkront og historisk-komparativt,
• redegøre for de vigtigste resultater inden for den historisk-komparative
  udforskning af de(t) valgte sprog,
• vurdere specifikke sproghistoriske problemstillinger vedrørende de(t)
  valgte sprog på et selvstændigt, kritisk og videnskabeligt tidssvarende ni-
  veau,
• redegøre i hovedtræk for den sproglige udvikling fra de(t) valgte sprog
  frem til dets/deres moderne efterkommere i det omfang det er muligt, 
• formidle emner inden for de(t) valgte sprogs struktur og historie sproghi-
   storie mundtligt og skriftligt på en klar og velargumenteret måde.

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2017-ordningen

2015-ordningen

2008-ordningen

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/

 

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Ekskursioner
  • 146,5
  • Total
  • 412,5