IEP; Indoiransk og græsk sproghistorie

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af
• de synkrone sproglige forhold omkring vedisk sanskrit, oldiransk (avestisk
og evt. oldpersisk) og oldgræsk,
• de nævnte sprogs lydlige og morfologiske historie i forhold til det indoeu-
ropæiske grundsprog,
• hovedtræk i udviklingen frem til hhv. moderne indiske (indoariske) sprog
og nygræsk,
• sproghistoriske analyseproblemer relateret til de nævnte sprog.

 

Færdigheder i at
• oversætte og foretage en synkron grammatisk analyse af tekststykker fra
hhv. vedisk sanskrit, oldiransk og oldgræsk,
• analysere ovennævnte sprogs historie og rekonstruere deres fælles ud-
gangspunkt,
• vælge og anvende de passende videnskabelige metoder til afklaring af
sproghistoriske analyseproblemer

 

• formidle den erhvervede viden med anvendelse af den korrekte termino-
logi,
• begrunde og argumentere for en selvstændig stillingtagen og oparbejde
en kritisk tilgang til præsentation af forskellige synspunkter og frem-
gangsmåder.

 

Kompetencer i at
• tilegne sig sprogvidenskabelige tekster og bedømme dem kritisk med
henblik på informationsindhold, anvendelighed og troværdighed,
• tilegne sig lydlige og grammatiske systemer selvstændigt, hurtigt og ef-
fektivt,
• søge efter information, der belyser sproghistoriske analyseprobleme

Engelsk titel

History of the Indo-Iranian and Greek Languages

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Eksaminanden kan:

• beskrive vedisk sanskrit, oldiransk og udvalgte oldgræske dialekter med
hensyn til opbygning og væsentligste karakteristika inden for lydlære,
morfologi, syntaks og leksikon,
• oversætte og foretage en detaljeret analyse af konkrete sprogprøver fra
vedisk sanskrit, oldiransk og oldgræsk synkront og historisk-komparativt,
• redegøre for de vigtigste resultater inden for den historisk-komparative
udforskning af indoiransk og oldgræsk,
• vurdere specifikke sproghistoriske problemstillinger vedrørende indoi-
ransk og oldgræsk på et selvstændigt, kritisk og videnskabeligt tidssva-
rende niveau,
• redegøre i hovedtræk for den sproglige udvikling fra oldindisk til moderne
indisk (indoarisk) og fra oldgræsk til nygræsk,
• formidle emner inden for indoiransk og græsk sproghistorie mundtligt og
skriftligt på en klar og velargumenteret måde.

 

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2017-ordningen

2015-ordningen

2008-ordningen

Alle studieordninger findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/

 

Holdundervisning

Det forudsættes, at de studerende har græsk propædeutik eller tilsvarende
når de tager Indoiransk og græsk sproghistorie.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden 14 dages hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5