IEP; Projektorienteret forløb

Kursusindhold

Fagelementet er forbundet med et projektarbejde i en offentlig eller privat
virksomhed (eller en organisation eller institution). Som grundlag for det
projektorienterede forløb skal den studerende i samråd med praktikstedet
udarbejde en kontrakt som angiver arbejdsopgaverne under forløbet, herun-
der beskriver mindst én arbejdsopgave der har karakter af et større selv-
stændigt projekt. En skabelon for kontrakten findes på instituttets hjemme-
side. Af skabelonen fremgår endvidere nærmere bestemmelser for praktik-
kens omfang bestemt af studienævnet for Institut for Nordiske Studier og
Sprogvidenskab.

Engelsk titel

Academic internship

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Eksaminanden kan

  • gøre rede for og foretage en faglig vurdering af et projektorienteret

     forløbs formål og praktiske forløb  afgrænse og beskrive en eller flere   arbejdsopgaver fra det

  • projektorienterede forløb, som eksaminanden forholder sig analytisk,

    metodisk og/eller teoretisk til ved inddragelse af indoeuropæistiske og
    almene akademiske begreber og kompetencer diskutere det    projektorienterede forløbs faglige relevans og det faglige udbytte, herunder

  • diskutere, hvorvidt og hvorledes indoeuropæistiske og almene akademiske kompetencer er blevet anvendt og udbygget i det projektorienterede forløb, og reflektere over styrker og begrænsninger ved bacheloruddannelsen i Indoeuropæisk som den uddannelsesmæssige baggrund for de jobfunktioner, som eksaminanden har fået kendskab til under det projektorienterede forløb.

 

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning som i dette tilfælde kan være

Bacheloruddannelsen

2015-ordningen

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/

 

Praktik og rapport

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 0
  • Total
  • 0