DAN; Struktur, variation og norm

Kursusindhold

Kursusindhold:

Grammatikken er sprogets kerne og sprogvidenskabens hjerteblod. Den handler om de faste sproglige valg vi er nødt til at forudsætte og vælge indenfor, for overhovedet at kunne producere og forstå ytringer som meningsfulde. For danskstuderende er spørgsmålet om grammatikkens relation til tekstanalysen således helt centralt.

Kurset giver et dybtgående indblik i udvalgte aspekter af dansk grammatik, herunder morfologi, konstruktionslære og ledstilling. Udgangspunktet er referencegrammatikken Hansen og Heltoft: Grammatik over det Danske Sprog (GDS). Som hjælp til at komme ind i dens begrebsverden og opbygning bruges Lars Heltoft: Sprogets Elementer (under udarbejdelse, se nf.).

Kurset er også en introduktion til forskellige metoder i studiet af grammatiske fænomener. GDS’ teoretiske udgangspunkt, den danske strukturalistisk-funktionelle tradition, vil blive sammenholdt med andre tilgange til grammatik, især den sprogbrugsbaserede grammatik (usage based grammar) og konstruktionsgrammatikken.

Der vil i undervisningen blive lagt vægt på analyser af autentisk materiale. Talesprogsmateriale indgår i betydeligt omfang; ligeledes indgår kortere tekster, især fiktive, 

Et godt kendskab til dansk grammatik giver grundlag for bedre tekstanalyser, bedre tekstproduktion og videre forskning i dansk sprog og sprogbrug. Danskstuderende kan vælge en rent grammatisk problemstilling eller en tekstlingvistisk problemstilling hvor de grammatiske valgs betydning for tekstforståelse og tekstanalyse er i centrum. Lingvistikstuderende vælger et talesprogligt materiale.

Det forventes at deltagerne har kendskab til dansk grammatik svarende til Lisa Holm Christensen & Robert Zola Christensen: Dansk Grammatik, Syddansk Universitetsforlag.

 

 

 

Engelsk titel

Structure, variation and norm

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse for Struktur, variation og norm (dansk)

Eksaminanden kan:

 • demonstrere overblik over centrale aspekter af dansk morfologi, konstruktionssyntaks og ledstillingssyntaks,
 • afgrænse, analysere og præsentere et selvvalgt grammatisk emne inden for en strukturalistisk og funktionel teoretisk ramme og redegøre for grammatiske valgs betydning for tekstproduktion eller tekstforståelse.
 • indsamle og dokumentere relevante data for analysen af en bestemt grammatisk problemstilling, vælge en passende metode til dets afklaring og redegøre fagligt reflekteret for de valg der er truffet.

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

 • Kandidatuddannelser: 2015-ordningen
 • Kandidatuddannelser: 2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​


Kurset kan læses under følgende studieordninger på Lingvistik:

 • Kandidatuddannelser: 2017-ordningen
 • Kandidatuddannelser: 2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​lingvistik/​

 

Holdundervisning

Undervisningsmateriale:

Deltagerne skal anskaffe Hansen & Heltoft (2011): Grammatik over det Danske Sprog, bd. I-III, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Syddansk Universitetsforlag. Som introduktion hertil bruges Lars Heltoft: Sprogets Elementer (2018), enten i færdigtrykt form (hvis det kan nås), eller i foreløbigt tryk. Derudover vil et kompendium med supplerende tekster foreligge ved kursusstart.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Har du brug for ekstern bedømmelse for at opfylde 1/3 kravet, skal du vælge specialiseringsmodul 3.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5