DAN; Kommunikation: Mundtlig kommunikation i organisationer

Kursusindhold

Dette kursus handler om samtaleanalyse af professionelles mundtlige interaktion. De store organisatoriske opgaver løses i de små daglige interaktioner på møder og workshops, i MUS og rådgivningskonsultationer, ved skranken og rundt om kaffemaskinen mellem kolleger, samarbejdspartnere og kunder, så interesserer man sig for ledelse, samarbejde og kommunikation, er det nødvendigt at kigge på de mundtlige medier. Når man indgår i samtaler med chefer og kolleger, er man med sine samtalebidrag med til at løse nogle organisatoriske opgaver, men man skaber og vedligeholder også professionelle identiteter for sig selv og andre, og man påvirker sine professionelle (og personlige) relationer til dem.

På kurset får du stærke redskaber til at analysere den konkrete professionelle dagligdag i deltaljer, og rådgive professionelt ud fra disse analyser. Du lærer at arbejde etnometodologisk og videoetnografisk med henblik på at udvikle analytiske pointer. Du lærer samtidig at omsætte disse pointer til trainables, og bruge dem i en workshopbaseret rådgivningssituation over for medarbejdere. Det kan du bruge direkte i dit arbejde som kommende leder, rådgiver eller konsulent. Du kan også bruge det til at optimere din egen professionelle interaktion med kolleger.

Kursets teoretiske temaer er bl.a. CCO (communication constituting organisations) og rutiner; institutionel interaktion og formalitet; identitetskonstruktion; intersubjektivitet, samarbejde og enighed; alignment og affiliation; accountability og moralarbejde; epistemics, entitlement og professionel autoritet; stance management; samt tillid og relationer. Interaktionelle aktiviteter og projekter kurset omhandler: forklaringer, redegørelser og argumentation; tilladelser og forhandlinger; konsultering og rådgivning; problemløsning og beslutningstagning; idéudvikling; storytelling; klager og sladder; samt social korrektion.

Dagene er lange, men indeholder mange skift, pauser og energizers. Der er både mange teoretiske begreber, der skal introduceres til, og en praktisk metode, der skal trænes i. Derfor er alle undervisningsgange tilstræbt organiseret med et mix af teori og metode, øvelser og diskussion, og et løbende fokus på lessons and implications for teori og praksis. Og der er indlagt et par breaks undervejs i semestret til databearbejdning.

Kurset rummer ikke en fælles case. De studerende skal selv vælge en case og samle data ind til den. Data skal være fra en arbejdsplads, gerne fra et studenterjob. Data kan være fra mange forskellige typer settings og genrer. Der må ikke tappes data fra medier, youtube osv.


Undervisere på kurset er post. doc. Jeanette Landgrebe og Professor Mie Femø Nielsen. De har begge lang erfaring i at arbejde med videoetnografi, etnometodologi og samtaleanalyse, og de har særlig fokus på professionelles multimodale interaktion.

 Læs mere om tilvalget Medarbejderkommunikation.

Engelsk titel

Oral Communication in Organisations

Målbeskrivelse

Faglige mål
Eksaminanden kan:

 • demonstrere grundlæggende kendskab til videoetnografisk metode med dataindsamling, transskription og empiriske analyser.
 • mestre basal multimodal transskription og redegøre for valg af transskriptionspraksis
 • demonstrere grundlæggende forståelse af sammenhænge mellem mikroniveauet af mundtlig interaktion, særlige forhold ved professionel interaktion og organisatoriske rutiner gennem teoribehandling og empiriske analyser.
 • demonstrere grundlæggende analytisk kompetence gennem anvendelse af konversationsanalyse til belysning af en selvvalgt problemstilling inden for professionel interaktion.
 • redegøre for projekter, aktiviteter og sekventiel organisering i en konkret institutionel samtale
 • omsætte faglige analyser af mundtlig kommunikation til oplæg til rådgivning af medarbejdere og/eller ledere i en organisation.
   

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen

BA-tilvalg:
2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordninger findes her.

Holdundervisning

Inden første undervisningsgang forventes bogen Samtaleanalyse, af Mie Femø Nielsen og Søren Beck Nielsen, læst. Derudover vil pensum være en række artikler, som kan downloades gratis fra bl.a. kb.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5