DAN; Ledelseskommunikation og organisationsteori

Kursusindhold

Kursets emne er ledelseskommunikation, ikke blot i form af kommunikation fra og til ledelsen i virksomheder og organisationer, men bredt forstået som kommunikation om ledelsesmæssige og organisatoriske forhold.

Teorier om ledelseskommunikation er baseret på en række begreber og problemstillinger, der er knyttet til viden om, hvad der karakteriserer ledelse og organisationer. Dette kursus vil give dig indsigt heri og give dig en viden, der vil være nyttig inden for en bred vifte af arbejdsfunktioner i organisationer og virksomheder.

Kurset indledes med introduktioner til den mere grundlæggende forståelse af de tre kerneområder ledelse, organisation og kommunikation. 

De nøgleemner, vi derefter skal se nærmere på i løbet af kurset, vil omfatte

- Organisationens struktur (ledelsens intentioner og omverdenens krav)

- Mennesket i organisationen (motivation, samvirke, ledelse)

- Organisationens kultur og identitet

- Meningsdannelser i organisationen (sensemaking og storytelling)

- Beslutningstagen og magt i organisationen

Vi får herigennem illustreret nogle af de væsentlige opfattelser af organisationers opbygning og ledelsesopgaver,  det er nødvendigt at kende for at forstå de – ofte modsætningsfyldte - referencerammer, der trækkes på i dagens aktuelle diskussioner af ledelsesmæssige forhold

 

Læs mere om Kommunikation på NorS her:

https://intranet.ku.dk/dansk_ka/uddannelsensforloeb/specialiseringerpaadansk/kommunikation/Sider/default.aspx

 

 

Engelsk titel

Management Communication and Organizational Theory

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Ved eksamen skal eksaminanden kunne:

- redegøre for udvalgte nøgletemaers begreber og modeller

- perspektivere begreber og forståelser gennem modstilling af forskellige faglige eller metodiske vinklinger på et ledelsesmæssigt og organisatorisk fænomen

 

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2015-ordningen

2008-ordningen

BA-tilvalg:

Medarbejderkommunikation 2008-ordningen  

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

 

 

På basis af studerendes læsning af pensums organisationsteoretiske klassikertekster gennemføres i undervisningssituationen dels diskussioner af de forskellige teoretikeres
sammenfaldende eller afvigende positioner, dels relateringer af de enkelte behandlede temaer til aktuelle kommunikationsudfordringer for virksomheder og deres ledelser. Disse diskussioner inddrager presse- og andet kommunikationsmateriale. Kurset er baseret på aktiv
studentermedvirken i form af oplæg og casearbejde undervejs. Kurset er baseret på et omfattende udvalg af originaltekster af ældre og nyere teoretikere. Undervejs i forløbet henvises løbende til supplerende litteratur for studerende, der ønsker at arbejde sig dybere ind i nogle af de temaer og
vinkler, der præsenteres i kursusforløbet. Studerende uden kendskab til organisation og ledelse anbefales forud for kurset at orientere sig i standardværker om organisationsteori.

Kurset er en videreudvikling af det tidligere ”Ledelseskommunikation” og litteraturen er undertilpasning. Hidtil har vi anvendt:

Bakka & Fivelsdal: "organisationsteori - kultur, struktur og processer", Handelshøjskolens Forlag (eller tilsvarende grundbog)

Shafritz m.fl. (ed.): "Classics of Organization Theory", Forlag: Thomson.

Herudover vil et kompendium foreligge forud for semesterstart, ligesom en række artikler vil blive linket på Absalon eller kan hentes via databaser.

.

Hører til i studiemønstret i "Medarbejderkommunikation"

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Har du brug for ekstern bedømmelse for at opfylde 1/3 kravet, skal du vælge specialiseringsmodul 3.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5