Interventionsdesign: Ændring af adfærd i praksis

Kursusindhold

På dette kursus skal du, sammen med din gruppe, udvikle et interventionsdesign for en case-stiller. Formålet med interventionen er, at den skal ændre en specifik adfærd for en konkret målgruppe i en given situation.

 

Beskrivelse, forståelse og forklaring af handling og forandring er centralt i sociologien. Men aktive indvirkninger på adfærd er ofte et område, som vi lader psykologien, medieforskning og marketingsresearch om. Derfor baserer meget af interventionsforskningen sig på en individuel adfærdsforandringstankegang, hvor man påvirker individer og deres (ofte isolerede) adfærd.

 

Sociologien kan dog være central i udviklingen af interventionsdesign, netop fordi vores metoder og teorier, inden for især mikrosociologien, bidrager med væsentlige indsigter omkring sociale relationer. Dette kursus forbinder den sociologiske viden og metode med udvikling af interventionsdesigns.

 

Faget introducerer en række centrale teorier om forandring af adfærd.

(1) Inden for de individorienterede adfærdsteorier er særligt teorier om ”planned behaviour” væsentlig med deres fokus på bevidste rationelle valg og kognitive påvirkninger af valgene. Her placerer meget af den mediebaserede intervention sig.

(2) Videre er nudging tankegangen, som baserer sig på både adfærdsøkonomi (behavioral economics) og neuropsykologi; Her arbejder man meget med valg-arkitektur eller redigering af valgmuligheder. Fx falder situational crime prevention i denne kategori; her prøver man at påvirke valg ved gøre nogle valg vanskeligere og andre dermed nemmere.

(3) Social praksis forandringsteori, baserer sig omvendt på en antagelse om de kollektive mønstre (eller praktikker) som det basale for forandring. Her bliver det således et mere sammenvævet socialt mønster, som søges påvirket.

 

Der er mange muligheder for teoretisk at læse sig ind i forståelsen af interventioner. Dette fag tilsigter dog, at vi primært introducerer til teorierne for derefter at arbejde mere praktisk og pragmatisk med dem. Fagets undervisning er bygget op over følgende fire trin

 

 1. Definér den ønskede adfærd for en specifik målgruppe
 • En virksomhed/organisation stiller med en case, der definerer en ønsket adfærd for en bestemt målgruppe. Du skal bidrage til at kvalificere casen således, at det bliver konkret at arbejde med

   

 1. Analysér barriererne for den ønskede adfærd
 • På baggrund af dataindsamling med diverse metoder (primært kvalitative, digitale og eller fx case stillernes kvantitative datamateriale) samt begrænset litteraturstudie skal du med den efterfølgende analysen besvare to spørgsmål: Hvad gør din målgruppe lige nu? Hvorfor gør den det?

 

 1. Gennemførbarhed
 • Når du skal udvikle en succesfuld intervention, skal du også forstå afsenderens virkelighed - ellers risikerer du at udvikle en intervention, som case-stilleren ikke kan gennemføre

 

 1. Udvikl et interventionsdesign, der sikrer den ønskede adfærd
 • Du skal udvikle en intervention, der er bygget på din målgruppes præmisser, som er etisk forsvarligt og som er tilpasset din case-stiller

 

Test og evaluering af interventionsdesigns er ikke en del af dette kursus.

Engelsk titel

Interventionsdesign: Ændring af adfærd i praksis

Uddannelse

KA Metode og forskningspraksis (2015 studieordningen)

Fagpakke (KA 2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet
Viden, organisation og politik
Kultur, livsstil og hverdagsliv

Målbeskrivelse

Viden:

Du kan beskrive forskellige teorier inden for forebyggelsesforskningen – og du har den teoretiske forståelse for, hvornår og hvordan en intervention iværksættes bedst muligt mht. størst effekt. Yderligere, vil du være i stand til at formulere og forklare hvorledes disse interventionsteorier knytter sig til specifikke genstandsområder. Du vil beherske de centrale begreber inden for området, og kan sætte dem i spil i forhold til at formulere problemer og løsninger.

 

Færdigheder:

Du kan opstille en væsentlig problemstilling sammen med en aktør (case-stiller) på området; dvs. du kan tage et konkret praksisproblem og formulere det inden for en forebyggelsesmæssig ramme. Yderligere bliver du i stand til at designe og opstille en konkret intervention baseret på samarbejde med en aktør, såvel som på indsamling og analyse af både videnskabelige undersøgelser og empiriske data. Endeligt vil du være i stand til at bedømme gennemførbarheden af dit opstillede interventionsdesign såvel som opstille og vurdere de etiske udfordringer.

 

Kompetencer:

Du kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt kollektivt samarbejde og påtage dig professionelt ansvar. Inden for din arbejdsgruppe skal I selvstændigt styre hvilken viden, der er brug for og være i stand til at etablere denne viden. Dvs. at du opnår kompetencer til konkret projektstyring, hvor der er nogle præcise arbejdspakker (de fire trin) som skal indfris.   

Du samarbejder med en case-stiller gennem hele kurset
Vi samarbejder med både offentlige institutioner og private virksomheder på kurset. Vores samarbejdspartnere stiller med et antal cases.

I starten af kurset bliver du sammen med dine medstuderende inddelt i mindre grupper. Hver gruppe får tildelt en case, som I skal arbejde med i løbet af kurset. Case-stillerne repræsenterer et bredt spektre af områder - fx klima- og energi, kriminalitet og ungdom samt sundhed og ernæring.

På de første kursusgange får du en generel introduktion til interventions- og forandringsteori. Herefter overgår kurset til at basere sig på undervisning og studenterpræsentationer baseret på de fire trin (definition, analyse, gennemførbarhed og design).

I forbindelse med kursets afslutning skal du og din gruppe fremlægge jeres anbefaling til et specifikt interventionsdesign for jeres case-stiller. Herefter er op til den enkelte case-stiller selv at udføre interventionen, om de ønsker det.

Kursets arbejdsindsats er således primært placeret i det konkrete arbejde med casen og i mindre grad på teoretisk arbejde.

I undervisningen vil der være præsentationer fra relevante gæsteoplægsholdere og casestillerne vil ligeledes præsentere deres cases. Derudover må du forvente at bruge tid på møder med casestiller på dennes virksomhed.

Videnskabelige artikler om forebyggelse, interventionsdesign og tilrettelæggelse af interventioner. Materialet skal enten downloades fra Absalon eller via kb.dk såfremt der er online adgang her. Du arbejder med et mindre pensum (ca 200 sider) plus et selvvalgt petitum (på ca 200 sider).

Derudover skal du forvente at lave en begrænset litteratursøgning af artikler inden for din case specifikke område.

Det er en fordel, men ikke en nødvendighed, hvis du har fulgt kurset ”Advanced Culture, Lifestyle and everydaylife”.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Hvert af de fire trin skal munde ud i et mindre paper. Her skal arbejdsgrupperne give feedback på hinandens paper. Hvert paper skal indgå som en del af den samlede portefølgeopgave.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe.
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 38
 • Forberedelse
 • 70
 • Øvelser
 • 40
 • Eksamensforberedelse
 • 30
 • Total
 • 206