Bachelorprojekt

Kursusindhold

Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne.

I bachelorprojektet arbejder den studerende selvstændigt med en antropologisk problemstilling. Under vejledning skal den studerende:

 • udarbejde en problemformulering og et mindre antal undersøgelsesspørgsmål
 • samle et empirisk materiale, der kan belyse problemstillingen
 • udfolde en antropologisk orienteret argumentation i forhold til det regionale og tematiske felt (state of the art)
Engelsk titel

Bachelor's Thesis

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende

Viden

 • kunne demonstrere kendskab til relevant regional og tematisk viden
 • kunne demonstrere kendskab til antropologisk argumentation

 

Færdigheder

 • kunne identificere relevant regional og tematisk litteratur gennem systematisk litteratursøgning
 • kunne fremstille en afgrænset beskrivelse af forskningstilstanden for den valgte problemstilling
 • kunne vurdere et primært litterært empirisk materiales relevans og troværdighed i relation til den valgte problemstilling

 

Kompetencer

 • kunne udvikle en antropologisk problemformulering
 • kunne foretage en selvstændig analyse af det indsamlede materiale i relation til problemformulering og forskningstilstanden
 • kunne diskutere antropologiske problemstillinger af et vist kompleksitet i lyset af et indsamlet, primært litterært, materiale.

Tildeling af vejlederklynge sker i starten af kurset. 12 uger med vejlederklynger, de sidste to uger reserveret til individuelt arbejde.

Undervisningsmateriale uploades i Absalon.

Alle kurser på bacheloruddannelsens 1.-5. semester skal være bestået eller afsluttet, inden eksamen i bachelorprojektet kan aflægges.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 30 min med opsyn.
Opgaven kan skrives individuelt eller i en gruppe på max. tre studerende. Den enkelte studerendes bidrag skal kunne konstateres, så individuel bedømmelse kan finde sted. Læs mere om gruppeeksaminer i rammestudieordningen.

Emnet er valgfrit, men skal godkendes af vejleder.

Længde: min. 43.200 max. 52.800 anslag ved individuel besvarelse. Min. 18.000 og max. 22.000 ekstra anslag per ekstra studerende ved gruppebesvarelse.
Sammen med essayet afleveres et resumé på fremmedsprog (max.
1.500 anslag). Er opgaven skrevet på dansk, svensk eller norsk, skrives resumé på engelsk. Er opgaven skrevet på engelsk, skrives resumé på dansk, svensk eller norsk. Resuméet tæller ikke med i antal anslag for essayet. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.

Den studerende skal forsvare bacheloressayet ved en mundtlig eksamen. Mundtlig eksamen afholdes i udgangspunktet på dansk, med mindre den studerende og bedømmerne aftaler andet. Den studerende indleder eksaminationen med et oplæg af maksimalt fem minutters varighed. Den efterfølgende dialog mellem den studerende, bedømmer og censor tager udgangspunkt i bacheloressayet, men kan også inkludere generelle antropologiske diskussioner. Hvis en studerende har skrevet bachelorprojekt individuelt, så vil hun blive eksamineret i 30 minutter (inklusiv votering), ved grupper på to studerende, så vil de være oppe til mundtlig eksamen i 40 minutter (inklusiv votering). For tre studerende vil den mundtlige eksamen vare op til 50 minutter (inklusiv votering).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren gives ud fra en samlet vurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige præstation.

Se målbeskrivelsen for bedømmelseskriterier.

 • Kategori
 • Timer
 • Vejledning
 • 12
 • Total
 • 12