Projektorienteret forløb (projektrapport)

Kursusindhold

(for English, see below this paragraph)

I henhold til uddannelsesbekendtgørelsens § 16 og § 22 kan universitetet i studieordningen for henholdsvis bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen fastsætte, at uddannelsen inden for den normerede studietid indeholder projektorienterede forløb eventuelt i tilknytning til områder uden for universitetet i Danmark eller i udlandet.

Et projektorienteret forløb giver den studerende mulighed for at tage udgangspunkt i en praktisk tilgang til et juridisk problem. Forløbet afsluttes med en projekteksamen. Projektet er en skriftlig opgave.

Som grundlag for et projektorienteret forløb på den juridiske kandidatuddannelse skal den studerende således formulere et problembaseret projekt, som er godkendt af en vejleder på universitetet. Der skal også være en relevant medarbejder ansat på den pågældende arbejdsplads (projektstedet), som besidder fagkyndighed vedrørende de praktiske dele af projektet, og som fungerer som bi-vejleder.

Projektforløbet giver den studerende mulighed for indsamling og afprøvning af dele af det materiale, der indgår i det skriftlige projekt. Samtidig stiller den studerende kvalificeret viden til rådighed for projektstedet.

Det skriftlige projekt skal både forholde sig til de praktiske problemstillinger, som projektet tager udgangspunkt i, og til de relevante retsvidenskabelige eller andre teoretiske problemstillinger, som projektet vedrører.

Begge elementer skal være angivet i projektet.

/

to be updated

Engelsk titel

Academic internship

Målbeskrivelse

(for English, see below this paragraph)

Læringsmål

Mht. til viden skal den studerende kunne:

Redegøre for de juridiske problemstillinger, som er beskrevet i projektet, og som den studerende har arbejdet med i projektforløbet.

Mht. færdigheder skal den studerende kunne:

Analysere de juridiske problemstillinger, som finder udtryk i det godkendte projekt.

Selvstændigt finde relevante juridiske og ikke-juridiske kilder samt systematisere dem og danne sig overblik over dem.

Reflektere over de juridiske og praktiske (og eventuelt politiske) udfordringer, resultaterne af de juridiske analyser samt den praktiske erfaring fra opholdet, danner grundlag for.

Argumentere for og imod forskellige løsninger af den juridiske problemstilling, samt dokumentere de forskellige tilgange og eventuelle modsætninger fra f.eks. modsatrettede domme, eller en uafprøvet problemstilling.

Sikre at der er konsistens imellem projektets problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion, således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.

Kompetencer

Mht. kompetencer skal den studerende kunne:

Selvstændigt udarbejde og afgrænse en juridisk problemformulering, som skal danne grundlag for udarbejdelsen af det skriftlige projekt.

Træffe beslutninger om og reflektere over hvilke metodiske tilgange, der kan og skal danne grundlag for analysen, samt argumentere for valg truffet i besvarelsen af problemformuleringen.

Selvstændigt træffe beslutninger om og formulere, hvilke praktiske og politiske refleksioner og tolkninger konklusionerne giver anledning til.

/

to be updated

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projektrapport / Project report
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Projektarbejde
  • 412,5
  • Total
  • 412,5