Skatteproces

Kursusindhold

Formålet med kurset 'Skatteproces' er at udvikle de studerendes kompetencer til selvstændigt og sammen med andre kritisk at kunne håndtere komplicerede skatteprocessuelle problemstillinger på såvel nationalt som internationalt niveau. Kurset vil primært fokusere på spørgsmål vedrørende indkomstskatter, men processuelle spørgsmål vedrørende ejendomsskatter, moms og afgifter vil dog også blive omtalt.

Kurset er udviklet af den skatteretlige forskningsgruppe FIRE (www.jura.ku.dk/fire) og inddrager medarbejdere herfra i undervisningen
Skatteproces er en vigtig praktisk disciplin for en række forskelligartede aktører i samfundet, herunder blot eksempelvis skatteforvaltningen og Folketingets Ombudsmand, domstolene, advokatfirmaer, revisionsfirmaer samt virksomheder, og mange studerende vil således stifte bekendtskab med skatteprocessuelle spørgsmål i deres senere virke. Kurset vil på denne baggrund udgøre et godt supplement til de øvrige skatteretlige fag, men også i forhold til en række andre discipliner, herunder statsretten og den almindelige forvaltningsret. Kurset vil desuden være uundværligt for studerende, som ønsker en klar skatteretlig profil.

Indholdet af kurset er fordelt på følgende områder:
1. Grundlæggende indføring i de retskilde- og metodemæssige forhold, som kan siges at være særlige for skatteretten herunder:

 • Betydningen af legalitetsprincippet og grundlovens § 43
 • Fortolkning af skattemæssige retskilder
 • Betydningen af den almindelige forvaltningsret ved løsningen af skatteretlige problemstillinger
 • Retlig polycentri på skatterettens område
 • Civilrettens styring af skatteretten
 • EU- og folkerettens betydning for national skatteret.

 

2. Skatteforvaltningens organisation og opgaver

3. Skatteforvaltningens kompetence, herunder fordelingen af opgaver mellem de respektive forvaltningsretlige organer, samt de hertil knyttede sagsbehandlingsregler.

4. Klage og domstolsprøvelse, herunder omkostningsgodtgørelse

5. Særlige skatteprocessuelle regler, herunder:

 • Muligheden for at indhente bindende svar
 • Skatteforbehold
 • Omgørelse
 • Selvangivelsesomvalg
 • Henstand 

Engelsk titel

Skatteproces

Målbeskrivelse

Kurset vil udvikle de studerendes kompetencer til selvstændigt og sammen med andre kritisk at kunne håndtere komplicerede skatteprocessuelle problemstillinger på såvel nationalt som internationalt niveau. Efter kurset vil de studerende have opnået indgående kendskab til skatteretlig argumentation og fortolkning samt opnået specialviden på højt niveau indenfor skatteprocessen. De studerende vil blive øvede i at anvende den juridiske metode til at løse komplekse skatteprocessuelle problemstillinger ud fra såvel teori som praksis, og de studerende vil eksempelvis blive i stand til kritisk at vurdere og reflektere over løsninger. De studerende vil endvidere blive øvede i skatteretlig argumentation, diskussion og analyse. Endelig vil kurset udvikle de studerendes rådgivnings- og kommunikationsmæssige kompetencer i såvel skrift som tale.

Mere konkret skal kurset gøre de studerende i stand til, at:

 • Finde og anvende de relevante retskilder ved løsningen af skatteretlige spørgsmål
 • Fortolke skatteretlige retskilder
 • Redegøre for skatteforvaltningens organisation, opgaver og kompetence
 • Redegøre for den administrative klageproces samt domstolsprøvelsen af skatteretlige afgørelser
 • Redegøre for, hvordan der indhentes bindende svar
 • Redegøre for, hvordan der kan opnås omgørelse
 • Besvare konkrete case-baserede spørgsmål og opgaver, således at de kan håndtere praktiske skatteprocessuelle spørgsmål i deres senere virke.

Undervisningen vil blive tilrettelagt på en måde, der indbyder mest mulig til aktiv involvering af de studerende i form af oplæg, diskussioner, cases/​øvelsesopgaver, workshops om særligt udvalgte temaer, virksomhedsbesøg m.v.
Undervisningen vil variere mellem individuelt og kollektivt studium. I forbindelse med cases/​øvelsesopgaver samt workshops vil der blive lagt vægt på at udvikle de studerendes evner til at kombinere teori og praksis ved, at der skriftligt udarbejdes breve, klager, anmodninger om bindende svar m.v., således at de studerende opnår erfaring med håndteringen af typiske skatteprocessuelle spørgsmål.

Det anbefales, at de studerende som minimum har fulgt den grundlæggende undervisning i
Skatteret.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Undervisningen vil i vidt omfang være baseret på konkrete eller virkelighedstro cases, som vil have stor lighed med de problemstillinger, som de studerende kommer til at møde i praksis. Ved besvarelsen af de pågældende cases, vil de studerende få såvel mundtlig som skriftlig feedback afhængig af den konkrete opgave.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 28
 • Forberedelse
 • 178,25
 • Total
 • 206,25