Fondsret

Kursusindhold

Majoriteten af de største virksomheder i Danmark (Novo, Mærsk, Carlsberg, Lundbeck, Grundfos, Danfoss, Lego, m.v. er ejet eller kontrolleret af en erhvervsdrivende fond.

Faget vil først og fremmest behandle implikationerne af ”selveje” og dermed fraværet af ejere og medlemmer, formålsbinding samt non-profit begrebet. Kurset vil endvidere undersøge forholdet mellem stifter, bestyrelse, revisor og fondsmyndighed i forhold til roller, opgaver og ansvar. Betydningen af, at fonden er erhvervsdrivende, hvilket kan være i eget regi eller som holdingfond til enten driftsselskabet eller et holdingselskab. På kurset vil de strategiske overvejelser om virksomheds- og koncernstruktur blive analyseret, herunder betydningen af mindretalsaktionærer. Overvejelser om udformning af vedtægt, formål og udpegning af bestyrelse. Relevante sager om erhvervsdrivende fonde vil blive inddraget til drøftelse og perspektivering. Kurset vil også inddrage skatte- og afgiftsretlige forhold ved erhvervsdrivende fonde.

Engelsk titel

Fondsret

Målbeskrivelse

- Redegøre for erhvervsdrivende fondens særlige retlige karakteristika og udfordringer

- Viden om og forståelse for erhvervsdrivende fondes rolle i samfundet

- Redegøre for teorier om god ledelse i erhvervsdrivende fonde

- Identificere, formulere og analysere fondsretlige problemstillinger og komme med velbegrundede løsningsforslag

- Diskutere åbenhed og transparens i forhold til erhvervsdrivende fondes virksomhed og uddelinger

- Fortolke fondsvedtægter og evaluere behov for ændringer i disse

- Analysere og diskutere erhvervsdrivende fondes retlige problemstillinger, udfordringer og muligheder i relation til virksomhed og uddeling

- Vurdere erstatningsretlige problemstillinger i forhold til undladelser og handlinger af fondsledelsen

- Analysere erhvervsdrivende fondes skatte- og afgiftsmæssige stilling

- Analysere fordele og ulemper ved at stifte erhvervsdrivende fonde samt opløse disse

- Evaluere fondsretlige problemstillinger og valg af organisationsform og struktur

- Formidle om fondsretlige forhold på en klar og struktureret måde

På kurset vil eksemplariske fonde, deres vedtægter og struktur blive gjort til genstand for analyse og diskussion.

Uddrag af bøger; Lennart Lynge Andersen, Almindelige fonde og foreninger, 2015, Jytte Heje Mikkelsen og Lars Bunch, Erhvervsdrivende fonde

En række artikler på dansk og engelsk.

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde.

Faget bygger til en vis del videre på obligationsret, familie- og arveret samt forvaltningsret. På kandidatuddannelsen bygger faget videre ift Skatteret, Selskabsskatteret samt Selskabsret.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

De studerende vil modtag feedback på baggrund af deres arbejde og behandling af læringselementer på kurset, f.eks. konkrete fondsvedtægter, virksomhedsstrukturer, m.v.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Selvstændig skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 28
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Total
  • 206,25