Moderne Kultur/Visuel Kultur: Kulturpolitisk emne forløb 2 B: Dansk filmpolitik - Hvad bestemmer, hvilke film, vi ser?

Kursusindhold

I Danmark har vi et omfattende statsligt støttesystem til film, to delvis statsstøttede tv-stationer og en statslig filmskole samt en række filmfestivaler. Indenfor dette støttesystem er en række mennesker ansat til at påvirke og vælge ud hvilke film, der produceres, hvor bredt disse film kommer ud, og hvilke filmarbejdere, der uddannes. Disse valg foretages efter forskellige parametre som talent, kvalitet, mangfoldighed, økonomisk rentabilitet, public service forpligtelser, målgruppeforhold og branchestøtte. Med jævne mellemrum blusser der debatter op i medierne om, hvorvidt der er ligestilling i den danske filmbranche, hvordan nydanskere repræsenteres i danske spillefilm eller hvilke dele af den danske befolkning, der overhovedet skildres på film. I disse debatter stilles der ofte spørgsmålstegn ved parametrene for at opnå støtte og på det hensigtsmæssige i måden, filmstøtten forvaltes på.

 

På dette kursus vil vi derfor se nærmere på de faktorer, der tilsammen bestemmer, hvilke film, der støttes og kommer ud til publikum. Målet er at kunne analysere os frem til, om der er bestemte diskurser og ideologier, der styrer valget af film, og samtidigt undersøge, hvordan kriterierne for støtte hele tiden forhandles mellem forskellige institutionspraksisser,  kulturpolitiske dagsordener og brancheinteresser. Hvilke benspænd og potentialer skaber dette for måden, hele støttesystemet er skruet sammen på?

 

Kurset vil således både give indblik i branche- og uddannelsesforhold, statslig kulturpolitik og muligheder for modstand fra interessegrupper. Der vil arbejdes med cases indenfor både dokumentar, spillefilm, kunst og tv-produktioner, ligesom vi også vil se på, hvordan nye digitale distributionsformer påvirker filmproduktionen. En af kursusgangene får vi besøg af ph.d. stipendiat Birgitte Thorsen Vilslev, der vil fortælle om den historiske udvikling inden for eksperimentalfilm med fokus på 1960´erne og 1970´erne, og hvordan datidens aktive kunstmiljø - omkring bl.a. gruppen ABCinema, der besatte filmskolen i 1969 - har påvirket filmlovgivningen.

De studerende vil i grupper komme til at arbejde med udvalgte tematikker, hvor metoderedskaber fra første del af kulturpolitikmodulet Cultural Policy – Theory, Method & Analysis anvendes. Grupperne vil blive sendt ud til forskellige institutioner og/eller nøglepersoner for at udføre kvalitative interviews og rekvirere støtteordninger, visionspapirer, lovtekster, rapporter og resultatkontrakter for herigennem at forstå baggrunden for vurderingen af støttetilsagn til de film, der kommer igennem nåleøjet og bliver produceret i Danmark. Hver gruppe præsenterer resultatet af deres undersøgelser i et mundtligt oplæg, ligesom hver enkelt studerende skriver en synopsis til sin eksamensopgave, som der gives peer-feedback på.

Underviser og eksaminator er studielektor Kassandra Wellendorf, der har en baggrund som filminstruktør og aktiv indenfor filmpolitik.

Engelsk titel

Cultural Policy: Danish film policy: What decides which movies get produced?

Uddannelse

Moderne Kultur

Holdundervisning

Eksempler på værker og litteratur

Det Danske Filminstitut: Undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film, juni 2016

http://www.dfi.dk/nyheder/filmupdate/pressemeddelelser/2016/ny-undersoegelse-om-koensfordeling-i-dansk-film.aspx

Ida Johannessen:  Den udstødte, den kuede, den komiske og den forbryderiske – en undersøgelse af nydanske repræsentationer i dansk spillefilm, Kandidatspeciale, Visuel Kultur, IKK, 2012

Dogme95

https://da.wikipedia.org/wiki/Dogme95

Carl Nørrested & Helge Krarup: Eksperimentalfilm i Danmark (Borgen, 1986)

Kurset er ét ud af tre kulturpolitiske kurser tilbudt i dette semester, der konstituerer anden halvdel af et kulturpolitisk modul 5 på 2015 studieordningen (den første del er det obligatoriske kursus Cultural Policy – Theory, Method & Analysis, som bliver undervist i første del af semestret).
Udbydes til følgende eksaminer på Moderne Kultur, 2015 ordningen: Modul 5.
Studerende fra Visuel Kultur som ønsker at følge dette kursus, skal også følge Kulturpolitisk emne forløb1: Cultural Policy: Theory, Method & Analysis.

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 42
  • Forberedelse
  • 140
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 210