KK, Kvalitativ metode: Feltarbejde og interviewteknik (F18)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til kvalitative metoder i form af interviewteknikker og antropologisk deltagerobservation. Ud fra forskellige empiriske eksempler vil kurset anskueliggøre og diskutere den komplekse relation, der eksisterer mellem metode og analyse, når man bruger sig selv som instrument. Undervisningen, der vil bestå af forelæsninger, samt interview- og feltarbejdsøvelser, sigter på at give den studerende konkrete redskaber til at lave interviews og kategorisere data. Vi vil indkredse, hvad det vil sige at deltage og observere i et fagligt øjemed, og hvordan man afstemmer sin metode efter emnets karakter i både regional og tværkulturel forstand. Kurset vil desuden rumme en refleksion over de muligheder, problemer og etiske overvejelser, der er forbundet med at lave feltarbejde, herunder hvordan ens egen position påvirker de informationer, man får, hvordan man får adgang til og afgrænset felten, hvilke succeskriterier, der eksisterer for et godt møde og en god analyse, samt hvordan man efterfølgende fortolker og formidler sin viden.

 

Engelsk titel

Qualitative methods: Fieldwork and interviewing

Uddannelse

BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier

KA tilvalg 2008-studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2007-studieordning
Metodisk emne A i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10031E)
Metodisk emne B i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10041E) 

KA tilvalg 2008-studieordning:
Feltmetode A (fagelementkode HKKK03231E) 
Feltmetode B (fagelementkode HKKK03241E)

Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og studenteroplæg.

Publi@Kom på KUA, lokale 11a.0.02, står for trykning af kursuslitteraturen i form af artikler og uddrag fra bøger samlet i to kompendier. Det første kompendium kan købes tæt på semesterstart, det andet trykkes senere.

Det er et krav, at den studerende har bestået førsteårsprøven, inden tilvalget påbegyndes.

BA-studerende: Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende: Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidat-tilvalg eller tilsvarende, frit kunne blive
indskrevet på Komparative Kulturstudier. Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående fagelementer kandidatniveau i Komparative Kulturstudier til eget fags kandidatordning

Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS). En BA-studerende, som har bestået eksamen svarende til 45 ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 320
 • Forelæsninger
 • 42
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Vejledning
 • 0,5
 • Total
 • 412,5