FIN; Sprogfærdighed - Udbydes kun som BA-TV

Kursusindhold

Eksaminanden kan:

 kommunikere relativt frit på finsk, såvel skriftligt som mundtligt

 udtrykke sig skriftligt på en enkel måde omkring kursusrelaterede emner

 vælge materiale om finske sprogforhold på baggrund af gængse infor-mationskilder og foretage en selvstændig bearbejdelse af det

 gøre rede for syntaktiske og morfologiske forskelle mellem skrift- og talesprog

 organisere og sammenfatte store mængder materiale på en tilgænge-lig og letforståelig måde.

Engelsk titel

Language Proficiency

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

BA-tilvalg

2017-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/finsk/

De studerende forbereder tekster om et samfundsrelevant emne til hver un-dervisningsgang. I løbet af semestret berøres mindst 6 forskellige emner. En eller flere studerende fremlægger tekster for gruppen, som derefter debatte-rer emnet.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve underforudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
Fremmøde 80 % af undervisningen
7 skriftlige opgaver á 2-3 normalsider skrevet på finsk.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5