DAN; Kriminallingvistik

Kursusindhold

Retslingvistik er et felt under den anvendte lingvistik som beskæftiger sig med forholdet mellem (overtrædelser af) loven og sprog. I dette kursus er hovedfokus på den del der indgår i efterforskningsarbejde. Vi tager udgangspunkt i hvordan sproglige ytringer i sig selv kan udgøre kriminelle handlinger (language crimes), fx i form af trusler, afspresning eller mened. Sprogligt bevismateriale kan anvendes direkte i efterforskning til sproglig profilering af gerningspersonens demografiske baggrund, og med adgang til en mistænkts tekster til ophavsanalyse (authorship analysis) hvor man sammenligner teksternes sproglige mønstre til brug for en vurdering af hvorvidt de kan være skrevet af samme person. I tilfælde af lydlige data kan auditiv og akustisk analyse ligeledes anvendes til at sammenligne en lydoptagelse der indgår i en kriminalsag med optagelser af mistænktes stemme. I forlængelse heraf skal vi kaste et kritisk blik på brugen af såkaldte voice line ups. Politiets afhøringer udgør et centralt element i enhver efterforskning, og vi ser nærmere på de kendteste metoder samt de problemstillinger der er forbundet med tekstliggørelsen (entextualisation) af afhøringer i form af politirapporter. Endelig vil vi beskæftige os med emner fra den forebyggende indsats (trusselsvurderinger) og med retssalsinteraktion. Som en løbende del af kurset vil deltagerne afrapportere deres oplevelse af en selvvalgt dansk retssag for resten af holdet.

 

Metodisk ligger hovedvægten på kvalitative analyser af data, men vi supplerer med simple, kvantitative metoder hvor det er relevant.

 

Det forventes at deltagerne har forudsætninger svarende til gennemført Sprog 2 og Sprog 3, dvs. et bredt kendskab til dansk grammatik og til semantik, pragmatik og gængse sprogteorier.

 

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • demonstrere overblik over feltet retslingvistik og forholde sig kritisk og reflekteret til dets teori og metode
 • fremfinde, afgrænse og analysere sprogligt materiale der er relevant for en retslingvistisk undersøgelse, samt give en sprogligt velfunderet beskrivelse af materialet
 • udvælge relevante lingvistiske teorier, metoder og redskaber til analysen af det udvalgte tekstmateriale
Engelsk titel

Forensic Linguistics

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2015-ordningen

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg)

 

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5