DAN; Procesledelse og interaktion

Kursusindhold

Kurset behandler en række vigtige aspekter i forbindelse med ledelse af processer, herunder innovative processer, både i forhold til rammer og interaktionel dynamik, da innovationsledelse både handler om iscenesættelse af de forskellige faser og om italesættelse af de forskellige identiteter, så at de indgår i produktive processer. Formålet med undervisningsforløbet er at gøre kommende facilitatorer, proceskonsulenter, projektledere, teamledere og HR-konsulenter i stand til at gennemføre processer, der fremmer de erklærede mål med processen, fx opslutning, forandring eller innovation.

Som et led heri identificeres faktorer, der kan være hæmmende herfor.

Kurset lægger op til at drøfte en række spørgsmål:

Hvordan sætter man de nødvendige rammer for den innovative proces, når den samtidig skal give rum til nye tanker og bryde med kendt viden?

Hvordan agerer proceslederen mest hensigtsmæssigt i forhold til at skabe mening for deltagerne i en forandringsproces, der til tider vil stride mod den kultur, de er et produkt af?

Hvordan sætter og dyrker man det bedste hold med hensyn til profiler, relationer, dialog og indbyrdes positionering?

Hvordan skaber man som procesleder flow og empowerment i processen?

Hvordan påvirker innovationsprocesser organisationen?

Hvilke organisationsformer fremmer innovationskraften i en organisation?

Hvilke kulturelle og sociale felter i organisationen har innovationsprocessen indflydelse på, og

hvordan påvirker det organisationens identitet?

Med afsæt i teorier fra socialpsykologi, sociologi, dramaturgi, organisationsteori, ethnometodologi, pædagogik og sprogpsykologi vil faget belyse/perspektivere ovenstående temaer.

Engelsk titel

Proces Facilitation

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2015-ordningen

2008-ordningen

BA-tilvalg:

Innovation i interaktion 2008-ordningen  

Medarbejderkommunikation 2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5