Neuropsykologi - Seminarhold

Kursusindhold

Følgende seminarhold udbydes  i efteråret 2017:

 

Seminarhold 1 v/Randi Starrfelt m.fl. Klinisk neuropsykologi (voksne).

Kurset giver en grundlæggende indsigt i den kliniske neuropsykologi. Kurset er i tre dele, der fokuserer på hhv. grundvidenskabelig basis, diagnostik, og rehabilitering af de kognitive og emotionelle forstyrrelser, der kan følge efter hjerneskader og hjernesygdomme.

Følgende temaer belyses i undervisningen:

 • Neuropsykologiske traditioner og metoder.
 • Den videnskabelige basis for klinisk neuropsykologi.
 • Neurologiske sygdomme / skader og deres neuropsykologiske følger.
 • Specifikke kognitive forstyrrelser / neuropsykologiske syndromer
 • Generelle principper i neuropsykologisk rehabilitering og rehabiliteringsforskning
 • Rehabilitering af specifikke kognitive forstyrrelser.

 

Eksamensbestemmelser:

1) Min. 8/10 gange opmøde

2) Aflevering af en kort (½ side) individuel skriftlig opgave inden første undervisningsgang

3) 2-3 gruppeopgaver indenfor hhv det grundvidenskabelige, klinisk-diagnostiske og

rehabiliteringsområdet. Alle studerende skal sørge for, at de har været med til præsentation i

mindst to formater (oplæg/ppt, skriftlig opgave, poster osv.).

4) Deltagelse i feedbackgruppe / forberedelse af feedback på andres opgaver (2-3).

5) Indendelse af spørgsmål tli underviseren sidste undervisningsgang.

Portfolio: 2-4 samles i en portfolio, hvor den enkeltes bidrag og anvendte litteratur skitseres og sammenholdes med fagets læringsmål. Alle opgaver skal indgå selv om den studerende har været fraværende ved den aktuelle præsentation for at kurset kan beståes. Kun studerende der afleverer portfolio rettidigt kan bestå faget. Der gives ikke udsættelse / dispensation. Det anbefales at samle portfolio løbende igennem semesteret.

 

 

Seminarhold 2 v/ Käte From & Rikke Kieffer – Børneneuropsykologi

Fokus er neuropsykologiske konsekvenser af neurologiske lidelser samt udviklings-/indlæringsforstyrrelser, der ses hos børn og unge. Desuden vægtes samspillet mellem hjernens udvikling, omgivelser og barnets adfærd.

Følgende temaer vil blive belyst i undervisningen:    

 • Børneneuropsykologien som et selvstændigt område. Livslang udvikling. Miljøets særlige betydning
 • Hjernens udvikling, sårbarhed og plasticitet
 • Neurologiske lidelser hos børn og unge (Cerebral Parese, Rygmarvsbrok/hydrocephalus, epilepsi)
 • Erhvervet hjerneskade
 • Neurorehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade. Arbejdet med de pårørende
 • Følger af omsorgssvigt hos børn. PTSD/DTD
 • Kognitive funktioner med særlig vægt på eksekutive funktioner.
 • Børneneuropsykologisk testning

 

Undervisningsform:
Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, bl.a. læsning af den i undervisningsplanen specificerede litteratur.

Der vil hver undervisningsgang være diskussioner i større eller mindre ad hoc-grupper, som skal beskæftige sig med neuropsykologiske cases og problemstillinger med udgangspunkt i den læste litteratur og dagens emne.

Derudover vil holdet første undervisningsgang blive inddelt i grupper af ca. fire studerende, som skal arbejde indenfor et selvvalgt emneområde.

Gruppen skal ca. 2/3 inde i semestret  aflevere en synopsis på ca. 8 sider (afhængig af gruppestørrelse), hvor såvel obligatorisk som selvvalgt litteratur (200 ns) anvendes. Den enkelte studerendes bidrag skal tydeligt fremgå. De to sidste gange vil grupperne holde oplæg for hinanden, hvor gruppens emnefelt (synopsis) præsenteres. De grupper, der ikke har oplæg, skal  være feedbackgrupper for oplægsholdere, og forventes at have forberedt et individuelt responspapir, med udgangspunkt i den udleverede synopsis. Responspapiret skal afleveres og godkendes.

 

Eksamensbestemmelser:

 • Fremmøde min. 8/10 gange

 • Forberedelse til undervisningen (pensum ifølge undervisningsplan) samt ifht evt. konkrete læringsmål for dagens undervisning

 • Deltagelse i ad hoc-gruppers analyse og diskussion af børneneuropsykologiske cases og problemstillinger

 • Aktiv deltagelse i plenumdiskussioner, herunder kritisk stillingtagen til/refleksion over den anvendte litteratur.

 • Aflevering af synopsis vedrørende en børneneuropsykologisk problemstillingen, hvor den studerende viser problemforståelse, analysefærdigheder og evne til at reflektere over praksis. Synopsislængde afhænger af gruppen størrelse (2 sider pr studerende). Den enkeltes bidrag skal tydeligt fremgå.

 • Aflevering af 200 siders godkendt selvvalgt litteraturliste.

 • Mundtligt oplæg for de øvrige studerende den sidste eller næstsidste undervisningsgang

 • Deltagelse i feedbackgruppe den næste eller næstsidste undervisningsgang samt aflevering af responspapir på ca. en side for den tildelte synopsis forud for feedback.

Engelsk titel

Clinical Psychology - Seminar class

Målbeskrivelse

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af undervisningsmodulet kan den studerende redegøre for, analysere, reflektere kritisk over, diskutere og anvende centrale begreber, teorier og metoder fra neuropsykologien med henblik på at forstå og (re)formulere relevante kliniske og teoretiske problemstillinger, samt under den fornødne faglige supervision planlægge, anvende, reflektere over og evaluere neuropsykologisk undersøgelse og intervention.

 

Mål for læringsudbytte ved Seminarhold

Den studerende kan ved afslutning af Seminarholdet:

 • Formulere en problemstilling, der involverer neuropsykologisk teori, udrednings- og/eller interventionsmetoder.
 • Udvælge litteratur om teori, empiri, udrednings- eller interventionsmetoder af relevans for problemstillingen, og forholde sig nuanceret og kritisk hertil.
 • Udarbejde en sammenhængende analyse af den neuropsykologiske problemstilling.
 • Diskutere relevansen af de anvendte teorier og metoder
 • Reflektere over etiske spørgsmal, der knytter sig til problemstillingen.

 

Seminarhold

600 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur

Pensumlister

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kursusdeltagelse med opsyn.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaver og aktiv undervisningsdeltagelse kan udføres i grupper med maximalt 5 studerende. Ved gruppeopgave eller mundtlige fremlæggelser i grupper skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del kan dog være fælles jf. rammestudieordningens afsnit om Individuelle prøver og gruppeprøver. Formen fremgår af det konkrete undervisningsudbud.
OMFANG: Afhænger af det konkrete kursusudbud.
SÆRLIGE BESTEMMELSER: Uanset om de studerende arbejder individuelt eller sammen i grupper om de krævede aktiviteter, skal det sikres ved mundtlige præsentationer, individuelle skriftlige opgaver og/eller ved individuelle bidrag i fælles skriftlige opgaver, at den enkelte studerendes præstationer lever op til de fastsatte krav, herunder anvendelse af den krævede mængde obligatorisk og selvvalgt litteratur. Der ydes vejledning og feedback under processen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Seminarhold
 • 30
 • Total
 • 30