Valgfag: Praktisk Teologi (kompaktkursus, november 2016): Kasualierne – mellem systemisk sjælesorg og den dialogiske prædiken

Kursusindhold

Kursusbeskrivelse:

Kasualierne er for de fleste danskere den primære berøringsflade med Folkekirken.  De er enestående muligheder for at møde familier og ledsage dem gennem svære og ofte krisefyldte tidspunkter i livet. Forberedelse af kasualierne hører derfor til blandt præsteembedets hovedaktiviteter. På kurset vil to forskellige tilgange til kasualierne blive præsenteret, diskuteret og afprøvet: systemisk sjælesorg og dialogisk homiletik. Begge tilgange kan bidrage til at finde nye perspektiver på arbejdet med kasualierne og de kan interagere på kreativ vis.

 

På kurset bidrager den ledende internationale forsker i systemisk sjælesorg og pastoralpsykologi: Christoph Morgenthaler, Professor Emer., Universität Bern. Morgenthaler vil introducere perspektiver fra familieterapi, som kan bidrage til at belyse forbindelser mellem kasualier og familielivets cyklus, skærpe perspektivet på familier i pastorale samtaler og forstå deres struktur og dynamik. Indsigter og redskaber fra den systemiske terapi kan tillige bruges til at arbejde med par, forældre og familier i forbindelse med kasualierne. I systemisk sjælesorg integreres disse perspektiver med teologisk refleksion og bidrager til at uddybe den personlige refleksion, såvel som det teologiske fundament for præsten/hospitalspræstens rolle og embede. Følgende temaer indenfor den systemiske sjælesorg vil blive udviklet: Historisk baggrund, teoretisk profil, teologisk grundlag, træning af opfattelse og selvopfattelse, grundlæggende attituder, metoder og interventioner. Disse temaer vil blive belyst med henblik på sognearbejdet såvel som den kliniske kontekst.

 

Den systemiske sjælesorg vil på kurset interagere med nyere homiletisk forskning repræsenteret ved Marlene Ringgaard Lorensens arbejde med den dialogiske prædiken. Denne homiletiske tilgang er særlig relevant for kasualierne og den systemiske sjælesorg, fordi den fokuserer på spændingen mellem det fremmede og det familiære i forholdet mellem teologi og erfaring, menighed og prædikant. I overensstemmelse med denne vekselvirkning er en voksende gruppe af præster begyndt at afholde prædikenværksteder med grupper fra menigheden inspireret af nyere amerikansk homiletik. Disse praksisser og deres teoretiske ramme vil blive introduceret og diskuteret med henblik på kasualierne.

 

I tillæg til de teoretiske indføringer og diskussioner vil sygehuspræsterne Christian Juul Busch og Karsten Thomsen bidrage med praktiske øvelser, hvor den systemiske og dialogiske tilgang til sjælesorg og kasualierne bliver afprøvet. Karsten Thomsen har arbejdet med den systemiske tænkning som overordnet indfaldsvinkel og ramme for sjælesorg i teori og praksis i forbindelse med en delt stilling som sognepræst i Brønshøj Kirke og hospitalspræst på Bispebjerg Hospital i København gennem de sidste otte år. I relation til den fleksible masteruddannelse i sjælesorg har han endvidere foretaget en empirisk undersøgelse af, hvordan man kan analysere patienter, pårørende og sundhedspersonalets forventning til og oplevelse af samtalen med hospitalspræsten i lyset af den systemiske tilgang.

 

Kurset består af en blanding af forelæsninger, diskussioner, øvelser og indledende opgaveskrivning. Forelæsninger og diskussioner foregår på henholdsvis engelsk og dansk, øvelser på dansk. Som forberedelse til kurset læses 750 siders litteratur. Hertil kommer øvrige 750 siders selvvalgt litteratur i forbindelse med den afsluttende opgave. Opgaven skal have et omfang på 12-15 sider, afleveres senest den 1. februar 2017 og bedømmes med bestået/ikke bestået. Kurset udgør 15 ECTS point og kan evt. indgå som et af tre kurser i en master som individuelt, fleksibelt forløb på Københavns Universitet. For yderligere oplysninger herom se: http://teol.ku.dk/uddannelser/master_som_fleksibelt_forloeb/

 

Foreløbig litteraturliste:

Lorensen, Marlene Ringgaard.

Dialogical Preaching: Bakhtin, Otherness and Homiletics, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014.

”Fremmedhedens homiletik : - og prædikenens forenende forskellighed”. I: Kritisk Forum for Praktisk Teologi, Vol. 137, 2014,72-88. (Absalon)

Morgenthaler, Christoph.

Systemische Seelsorge. Impulse der Familien- und Systemtherapie für die kirchliche Praxis, Stuttgart etc.: W.Kohlhammer Verlag, 2014, 5. Aufl.

Supplerende litteratur i form af artikler og boguddrag bliver tilgængelig på KUs intranet senest den 15. september 2016.

 

Læringsmål:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

• avanceret og specialiseret viden om homiletik og sjælesorg

• evne til selvstændig, kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til de valgte emner,

• evne til at udvælge og anvende relevant litteratur og

• evne til både enkel og problembevidst formidling af et fagligt indhold.

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene omfatter aktiv deltagelse og udfærdigelse af en hjemmeopgave jf. studieordningens bestemmelser om valgfagsopgaver, Kandidatuddannelsen 2.5.3.

 

Kursusfgift: 3000,- kr.

Tilmeldingsfrist: 1. juni 2016.
Information vedr. ansøgning : http://teol.ku.dk/uddannelser/aabentuniversitet/

 

NB: Eftersom kurset arrangeres i samarbejde med - og indbefatter kost og logi på Folkekirkens Videns- og uddannelsescenter i Løgumkloster - skal der i tillæg til universitet søges om optagelse hos FUVpå http://www.fkuv.dk/uddannelse/den-almene-efteruddannelse/kursusprogram

Engelsk titel

Kasualia - between Systemic Pastoral Care and Dialogical Preaching

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 46
  • Total
  • 46