AFLYST: Valgfag (kompaktkursus, august 2016): Protestantismens blinde vinkler

Kursusindhold

Friedrich Schleiermacher har i en berømt sætning mejslet forskellen mellem protestantisme og katolicisme ud på følgende måde: ”Antitesen mellem protestantisme og katolicisme kan tænkes sådan: førstnævnte gør individets forhold til kirken afhængig af hans forhold til Kristus – mens sidstnævnte i modsætning hertil gør individets forhold til Kristus afhængigt af kirken.” Skønt Schleiermachers sætning er ment som en skematiserende modsætning, så kan den ikke siges at være uden dækning i dagens teologiske situation. Protestantismen er præget af individualisme, som ofte munder ud i en forbrugende holdning til kirken, der blot skal være der, når ’jeg’ har brug for den. Og de protestantiske kirkesamfund har vanskeligt ved at sætte sig igennem og vinde respekt blandt kirkemedlemmerne for deres læremæssige og liturgiske traditioner. Situationen kalder på teologisk refleksion.

For det første må den protestantiske selvforståelse taget i øjesyn. Var reformatorerne negativt afhængige af nogle forvredne traditioner, som gjorde sig gældende i senmiddelalderen, men som ikke mere dominerer den Romersk-katolske Kirke? Er protestantismen bedre til at se splinten i broderens øje end bjælken i sit eget?

For det andet, så er protestantisme flere ting. Der kan skelnes mellem gammelprotestantisme og nyprotestantisme. Kort sagt kan forskellen skildres på følgende måde: Gammelprotestantismen tager udgangspunkt i reformationstidens skrifter og problemstillinger og forsøger at forarbejde dem i loyalitet mod reformationens indsigter. Nyprotestantismen orienterer sig i forhold til oplysningstraditionerne og ser protestantismen som en særlig religionsform, der kan holde stand i forhold til modernitetens problembevidsthed. Det var ifølge denne tilgang netop Luther, som via sin forståelse af retfærdiggørelsen af tro alene, har frisat mennesket på en måde, som fortsat gør religionen relevant, men som samtidig muliggør en kritik af alle traditioner og overleveringer, herunder gammelprotestantismens selvforståelse.

Den dialektiske teologi kan ses som udtryk for en teologi- og religionsforståelse, der stiller sig midt i dette vandskel, samtidig med at den forsøger en form for ’ophævelse’ af modsætningerne. I dette perspektiv spiller Karl Barths teologi og tolkningstraditionerne i forhold til denne fortsat en stor rolle.

I samme retning kan den fornyede interesse for Martin Luthers teologi, som opstod i 20. århundrede, ses. Hvad betyder skiftende tiders lutherbilleder for varetagelsen af det protestantiske anliggende, som blev formuleret ved reformationen?

Er der en eller flere blinde pletter på spil? Har protestantismen overset noget afgørende? Det er det bagvedliggende spørgsmål, som kurset stiller. Er musik og æstetik en sådan blind plet? Og hvad med ritualernes rolle, som fortsat er stor i lutherske kirkesamfund? Hvordan forholder folkekirkepraksis sig til de store teologiske programerklæringer?

 

Mandag den 15. august

9:15-11          Kursusintro. Bent Flemming Nielsen: Gammel og ny protestantisme

10:15-11        Christine S.-V. Põder: Intro om dialektisk teologi – ”mellem tiderne”

11:15-12        Diskussion

13:15-14        Marlene Ringgaard Lorensen: Etnografisk ekklesiologi – om blinde pletter i forbindelse med flygtninges møde med Folkekirken

14:15-15        Gruppearbejde om

Etnografisk ekklesiologi – om flygtninges møde med Folkekirken

 

 

Tirsdag den 16. august

9:15-11          Peter Widmann, dobbeltforedrag: Gammel og ny protestantisme     

11:15-12        Diskussion

13:15-15        Peter Widmann, seminar: Bultmanns spørgsmål: Hvad er teologi?

 

Onsdag den 17. august

9:15-10          Niels Henrik Gregersen: Den generøse ortodoksi som protestantisk program

10:15-11        Niels Henrik Gregersen: Skandinavisk skabelsesteologi

11:15-12        Diskussion

13:15-14        Bent Flemming Nielsen: N.H. Søe mellem Barth og Luther

14:15-15        Gruppearbejde

 

Torsdag den 18. august   

9:15-10          Anna Vind: Lutherreception i Danmark på reformationstiden

10:15-11        Sven Rune Havsteen: Protestantisk kirkemusik

11:15-12        Diskussion

13:15-14        Karen Marie Sø Leth-Nissen: Folkekirkens blinde vinkel

14:15-15        Diskussion

 

Fredag den 19. august

9:15-10          Bent Flemming Nielsen: Den glemte krop – en kritik af et protestantisk religionsbegreb illustreret med eksempler  

10:15-11        Diskussion

11:15-12        Retningslinjer for opgaveskrivning v. Marlene Ringgaard Lorensen

 

Mandag den 22. august

9:15-10          Bent Flemming Nielsen: Thurneysen og „Die Aufgabe der Predigt“

10:15-11        Bent Flemming Nielsen: Den protestantiske ordgudstjeneste – en blind plet?

11:15-12        Diskussion

13:15-14        Christine S.-V. Põder: Gavens teologi

14:15-15        Diskussion

 

Tirsdag den 23. august

9:15-10          Christine S.-V. Põder: Karl Barth

10:15-11        Christine S.-V. Põder: Barths blinde vinkel

11:15-12        Diskussion

13:15-14        Michael Trowitzsch: Eskatologien i Barths forsoningslære, offentligt foredrag

14:15-15        Diskussion

 

Onsdag den 24. august    

9:15-10          Michael Trowitzsch: De uudgivne dele af Barths lære om skabelsen

10:15-11        Michael Trowitzsch: Blinde vinkler i Barths lære om skabelsen

11:15-12        Diskussion

13:15-15        Michael Trowitzsch: Seminar om hermeneutik og skriftforståelse

 

Torsdag den 25. august   

9:15-12          Marlene Ringgaard Lorensen: Prædiken som Wort-kult

13:15-14        Opgaveskrivning. Opgaveideer i plenum

14:15-15        Vejledning i grupper/individuelt (evt efter programslut)

 

Fredag den 26. august

9:15-10          Bent Flemming Nielsen: Barth og Mozart

10:15-12        Opsamling og evaluering

 

Michael Trowitzschs foredrag mm vil være på tysk, men deltagere er velkomne til at stille ham spørgsmål og diskutere på engelsk

Tekster til forberedelse offentliggøres på portalen i god tid.

Bøger til anskaffelse:

Niels Henrik Gregersen (red): Lutherbilleder i dansk teologi 1800-2000, ANIS 2013

Christine S.-V. Põder (red): Mellem tiderne – fem dialektiske teologer, ANIS 2015

 

Læringsmål:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

• avanceret og specialiseret viden om udvalgte emner,

• evne til selvstændig, kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til de valgte emner,

• evne til at udvælge og anvende relevant litteratur og

• evne til både enkel og problembevidst formidling af et fagligt indhold.

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene omfatter aktiv deltagelse og udfærdigelse af en hjemmeopgave jf. studieordningens bestemmelser om valgfagsopgaver, Kandidatuddannelsen 2.5.3.

Engelsk titel

CANCELED: Blind Spots of Protestantism

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 46
  • Total
  • 46