Valgfag (kompaktkursus november 2016): Ungdomskultur og kristendom

Kursusindhold

I de senere års internationale diskussion er der argumenteret stærkt for en klarere teologisk profil i kirkens ungdomsarbejde. I Tyskland taler man om Jugendtheologie og i USA om The Theological Turn in Youth Ministry.  ’Ungdommens teologi’ dækker både over en subjektiv genitiv: 1) Teologi for, med og ved unge og en dermed følgende teologisk vending i kirkens ungdomsarbejde, og en objektiv genitiv: 2) Teologi om de unges rolle og teologiske betydning i teologiens generelle univers og dermed den teologiske besindelse på de unges betydning for og i kristendommen. Samlet set er der tale om en modbevægelse til nogle årtiers tendens til sociologiens dominans over teologien i det kirkelige ungdomsarbejdes praksis og teoretiske grundlag.

I dette kursus indgår der fire hovedelementer: Først indføres der i den nye teologiske diskussion om ungdomsteologi med besøg af internationale eksperter. Dernæst indføres der i den nyeste forskning i ungdomskultur i Danmark, ligesom der samles op på danske erfaringer med unge og kristendom bl.a. gennem besøg i nogle af Københavns ungdomskirker. Endelig skal kurset søge at tegne nogle linjer omkring vilkår og former i fremtidens kirke, sådan som de tegner sig i blandt de unge i dag.

Kurset arrangeres af Det Teologiske Fakultet i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, hvis nye lektor i religionspædagogik, Lars Nymark Heilesen (LNH), medvirker sammen med Hans Raun Iversen (HRI). Præster skal derfor søge kurset både som ÅU-studerende på KU og som kursister ved FUV. Amanuensis ved kursets planlægning og gennemførelse er sognepræst Berit Weigand Berg (BWB)

 

Foreløbigt program 7.-18. november 2016 – mandage 10-15, fredage 9-12, ellers 9-15

 1. dag – formiddag (fra kl. 10,15)

  Ungdomskultur – Kultur uden kristendom vs kristendom som kultur (HRI)

  Ungdomsteologi som praktisk teologi (HRI)

  Eftermiddag:

  Konfirmationsarbejde og hvad så? Hvordan definerer vi en ung – og hvorfor (LNH)

  Kursusopgaver og fleksibelmaster med afgangsprojektprojekt (HRI)

   

 2. dag – formiddag

  Kirkeforståelser og menighedsformer i folkekirken (HRI)

  Ungdomskirker og kirkeligt ungdomsarbejde i Danmark (BWB)

  Eftermiddag:

  Besøg i Brorsons kirke. Intro til kirken og debat om teser fra formiddagen (BWB og ungdomspræst Nicolaj Stubbe Hørlyck)

   

 3. dag – formiddag

  De unge og samfundet 2016 (højskoleforstander Jacob Eyermann, Silkeborg)

  Ungdomsantroplogi (BWB)

  Eftermiddag

  Workshop i forlængelse af formiddagen

  Aften: Fælles middag med Andrew Root

   

 4. dag – formiddag og eftermiddag

  The Theological Turn in Youth Ministry (Andrew Root, assoc. professor, Luther Seminary, St. Paul, Minnesota,USA )

   

 5. dag – formiddag

  Bonhoeffer as Youth Worker (Andrew Root)

   

 6. dag – formiddag (fra 10,15)

  Unge, kultur og dannelse (Thomas Kirkeskov, Generalsekretær, KFUM-spejderne)

  Eftermiddag

  Det postmoderne samfund og socialkonstruktivismen (sognepræst og stift konsulent for religionspædagogik Pernille Nærvig Pedersen)

   

 7. dag – formiddag

  Youth Ministry as Constructing Theology (Jos de Kock, assoc. Professor i praktisk teologi, Det Protestantiske Teologiske Universitet, Holland, Chief Editor af Journal of Youth and Theology (www.brill.com/jyt) og medlem af ledelsen af  International Association for the Study of Youth Ministry(www.iasym.net))

  Eftermiddag

  Workshop med Jos de Koch

   

 8. dag – formiddag

  Sprog og symboler (BWB)

  Sociale medier og unges (religiøse) dannelse

  Eftermiddag

  Præstens person og rolle i ungdomsarbejdet (LNH)

   

 9. dag – formiddag

  Kirke som diakoni – kort oplæg (HRI)

  Workshops omkring diakonal praksis med unge

            - forfatterskolen – natkirkepræst Signe Malene Berg og forfatter Julie Top-Nørgaard

            - KirkeCare – sognepræst Charlotte Chammon

            - sorggrupper for unge –

            - m.m.

  Eftermiddag

  Besøg i frikirken Regen (frikirkepræst Thomas Willer)

   

 10. dag – formiddag.

  Opsamling og evaluering

   

Foreløbig Litteraturliste

Ungdomsteologi:

 • De Kock, A., & Norheim, B. E. (2016). Youth ministry research and the empirical. Journal of Youth and Theology.

 • Dean, K. C. (2010). OMG A Youth Ministry Handbook. Nashville: Abingdon Press. (159 sider)

 • Root, A. (2014). Bonhoeffer as Youth Worker. A Theological Vision for Discipleship and Life Together. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic. (209 sider)

 • Root, A. (2007). Revisiting Relatioinal Youth Ministry. (s. 13-20 og 81-217) Dowers Grove, Illinois: InterVarsity Press.

 • Root, A., & Dean, K. C. (2011). The Theological Turn in Youth Ministry. (s. 13-24, 37-78 og 119-136) Drowers Grove, Illinois: InterVarsity Press.

 • Sjöborg, A., & Lövheim, M. (2015). Ungdomar, religion och livsåskådning. I Lindgren, & Simon, Ungdomskulturer (s. 141-154). Gleerups.

 • van Dijk-Groeneboer, M. C. (2015). Youth Ministry: About Youth? JYT, s. 25-44

 

Diakoni:

 • Iversen, H.R. Kapitel IV: Diakonia: Omsorgen for det dyrebare menneskeliv (manus 2016, 45 sider)

 • Kaufman, T. S., & Sandsmark, A. (2015). Spaces of posibilities. The Role of Artifacts in Religious Learning Process for Vulnarable Youth. JYT, s. 138-154.

 • Mogensen, J. R., & Engelbrekt, P. (2015). At huske de unge, når de er i sorg. I J. R. Mogensen, & P. Engelbrekt, At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver (s. 161-182). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

   

Dannelse:

 • Lieberkind, J. (2013). At studere, diskuere og erkende unge politiske dannelse. I J. Bruun, & J. Lieberkind, Unge, globalisering og politsk dannelse (s. 19-41). København: U Press.

 • Faix, T. (2015). I cannot talk about God. Makin Young People's Spirituality more Visible, Empircal and theological reflection on the semantic of adolescents about their faith. IASYM Internaional Conference . London.

 • Ambjörnsson, F. (2015). Unga och sociala strukturer. I S. Lindgren, Ungdomskulturer (s. 69-80). Gleerup.

 

Kirkeforståelse og menighedsformer

 • Iversen, H. R.: Kapitel V:Kirkeforståelser og menighedsformer (manus 2016, 50 sider)

   

Praktisk Teologi

 • Iversen, H. R.: Indledning om den praktiske teologi i teologien i dag (manus 2016, 25 sider)

 • Iversen, H. R.: Empiriske studier og feltarbejde i praktisk teologi (manus 2016, 23 sider)

 • Iversen, H. R.: Kommunikationens teologi og praksis. Deltagelse som vilkår for kirkeligt arbejde. Teser juni 2015, i: Den kommunikative kyrkan, Artos. Finland, s. 229-242.

 

Kristendom og kultur

 • Jørgensen, T. (1995). Adskillelse og vekselvirkning. Om Grundtvigs syn på folkelighed og kristendom. I T. Jørgensen, Korset altet (s. 165-176). Frederiksberg: Anis.

 • Roy, O. (2013). Holy Ignorance: When Religion and Culture Part Ways. Oxford: Oxford University Press. (sekundær litteratur)

 

Andre muligheder:

 • Jensen, C., & Finsten, K. (2015). Hjertets dannelse. I R. K. Rahbek, & J. Møller, Højskolepædagogik. En fortælling om livsoplysning i praksis (s. 193-197). Klim.

 

Læringsmål:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

• grundlæggende viden om ungdomskultur i forhold til kristendom, herunder at den studerende kan argumentere for og imod forskellige former for kirkeligt ungdomsarbejde,

• evne til kritisk analyse og diskussion af forholdet mellem ungdomskultur og kristendom, herunder de teologiske implikationer af forholdet,

• evne til klar og sammenhængende mundtlig og skriftlig formidling af den opnåede indsigt.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28