KA Valgfag: Praktisk Teologi: Kulturelle institutioner mellem markedsorientering, individualisering og social kapital med folkekirken som case

Kursusindhold

Valgfagskursus, der gennemføres på et højt kandidat- og masterniveau og kan også være meritgivende for ph.d.-studerende efter nærmere aftale med disses ph.d.-studienævn.

Kursets faglige indhold/Content:

Forskningsreflekterende valgfag, der præsenterer og diskuterer nye indsigter fra projektet What Money Can’t Buy, som har hjemsted på Center for Kirkeforskning på Det Teologiske Fakultet. Forskergruppen er tværfagligt sammensat med baggrund i teologi, økonomi, jura og humaniora og er støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation sammen med Roskilde og Københavns Universitet. Det gennemføres i årene 2014-2017.

Store kulturinstitutioner som folkekirken er i Danmark ofte tæt knyttede til staten. Projektet undersøger, hvad der sker med institutionerne, når de skal manøvrere mellem markedsorientering, individualisering og bidrag til samfundets sammenhængskraft og værdiorientering. What Money Can’t Buy bruger den danske folkekirke som centralt case, idet folkekirken anskues som et eksempel på stor kulturinstitution med en meget bred forankring i befolkningen. 1. januar 2016 var der 4.387.571 medlemmer af folkekirken, i alt 76,9 % af de 5.707.251 indbyggere i Danmark. Nærmere oplysninger om projektet kan findes på hjemmesiden http://teol.ku.dk/cfk/igangvaerende_forskning/forskning/whatmoneycantbuy/

 

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen/Learning outcome: 

Målet er, at de studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • avanceret og specialiseret viden om kursets emner,

  evne til selvstændig, kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til de problemstillinger, den enkelte deltager skriver opgave om emner,

 • evne til at udvælge og anvende relevant litteratur og

 • evne til både enkel og problembevidst formidling af et fagligt indhold.

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene/ Teaching and learning methods:

Tiden fordeles ligelig mellem forelæsning og faglig diskussion.

 

Fælles kursuslitteratur:

Christoffersen, Lisbet, Hans Raun Iversen, Niels Kærgård, and Margit Warburg (eds.) 2012. Fremtidens danske religionsmodel. København: Anis.

Pedersen, Ove Kaj 2011. Konkurrencestaten. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.

Svendsen, Gert Tinggaard and Gunnar Lind Haase Svendsen 2006. Social kapital. En introduktion. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.

Taylor, Charles 1991. The Ethics of Authenticity. Cambridge: Harvard University Press.

Se i øvrigt projektets hjemmeside: http://teol.ku.dk/cfk/igangvaerende_forskning/forskning/whatmoneycantbuy/

 

Litteraturhenvisninger i øvrigt:

Bourdieu, Pierre 1986. The Forms of Capital. John G. Richardson (ed.): The Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press, 241-58.

Christoffersen, Lisbet 2010. State, Church and Religion i Denmark. Law and Religion in the 21st Century – Nordic Perspectives. Copenhagen: DJØF Publishing.

Fukuyama, Francis 1995. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free Press.

Gauthier, François and Tuomas Martikainen (eds.) 2013a. Religion in the Neoliberal Age: Political Economy and Modes of Governance. Farnham: Ashgate.

Gauthier, François and Tuomas Martikainen (eds.) 2013b. Religion in Consumer Society: Brands, Consumers and Markets. Farnham: Ashgate.

Goodchild, Philip 2009. Theology of Money. Durham: Duke University Press.

Gundelach, Peter, Hans Raun Iversen, and Margit Warburg 2008. I hjertet af Danmark: Mentaliteter og institutioner. København: Hans Reitzels Forlag.

Hjorth-Andersen, Christian 2013. Hvad koster kulturen. København: Jurist og økonomforbundets forlag.

Iversen, Hans Raun 2016. ”Det folkekirkelige i den danske folkekirke – organisation, baggrund, egenart og pejlemærker.” Ecclesioloica & alia. Studia in Honorem Sven-Erik Brodd. Skellefteå: Artos, 125-140.

Karle, Isolde 2010. Kirche im Reformstress. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

Kærgård, Niels (2015), Law, Religion and Economics, in Silvio Ferrari (ed.), Routledge Handbook of Law and Economics, Oxon & New York: Routledge pp. 285-29

Kærgård, Niels (2014), Markederne, økonomerne og morale, Tidsskriftet Samfundsøkonomen, 2014, nr. 3 side 5-9.)

Knudsen, Tim 2007. Fra folkestyre til markedsdemokrati. København: Akademisk Forlag.

Pettersson, Per 2000. Kvalitet i livslånga tjänsterelationer – Svenska kyrkan ur tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt perspektiv. Stockholm: Verbum.

Putnam, Robert D. 2000: Bowling alone. The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.

Smidt, Corwin (ed.) 2003: Religion as Social Capital – Producing the Common Good. Waco: Baylor University Press.

Taylor, Charles 2007. A Secular Age. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University.

Warburg, Margit 2012. An Alternative National-Religious Space Abroad: The Danish Seamen’s Church in Singapore. Jens Dahl and Esther Fihl (eds.). Alternative Spaces. New York: Palgrave.

Woodhead, Linda and Rebecca Catto (eds.) 2012. Religion and Change in Modern Britain. London: Routledge.

 

Forelæsningsplan:

6.2. Folkekirken som kulturinstitution. Alle undervisere: ”Introduktion til forskningsprojektet og dets foreløbige resultater”.

13.2. Folkekirken og økonomien. Sidsel Kjems: ”Folkekirken set med samfundsøkonomiens briller; udviklingen, perspektiver og begreber”

20.2. Folkekirken og juraen. Lisbet Christoffersen: ”Retlig regulering af økonomien som drivkraft i udvikling af folkekirke-ordningen”

27.2. Folkekirken og dens beslutningsprocesser. Jes Heise Rasmussen: ”Kirkelukninger i kirkepolitisk og folkeligt perspektiv”.

6.3. Folkekirken og markedsorienteringen. Niels Kærgård: “De sociale effekter af folkekirkens markedsorientering.”

13.3. Folkekirken og New Public Management. Karen Marie Leth-Nissen: “Folkekirken: resistens eller tilpasning?”

20.3. Folkekirkens selvforståelse og teologien. Hans Raun Iversen: ”Folkekirken mellem repressiv rummelighed og værdsat mangfoldighed”.

27.3. Folkekirken og indlandsdanskerne. Karen Marie Leth-Nissen: ”Folkekirken set fra hjemmedanskernes perspektiv.”

3.4. Folkekirken og udlandsdanskerne. Margit Warburg: ”Kirken mellem markedsorientering, individualisering og social kapital set gennem danske kirker i udlandet? ”

24.4. Opsummering med diskussion af teser om Kulturelle institutioner mellem markedsorientering, individualisering og social kapital med folkekirken som case.

Alle undervisere.

 

 

Engelsk titel

The Dynamics between Market Orientation, Individualization, and Social Capital. The Case of the Danish National Church.

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28