AFLYST: KA Valgfag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Sakramenterne

Kursusindhold

Begrebet ’sakramente’ har haft en omskiftelig karriere i teologi- og kirkehistorien. Det gælder både sakramenternes antal og deres betydning. Den Romersk-katolske kirke regner med syv sakramenter, de ortodoxe kirker har ikke et bestemt antal sakramenter, mens lutherdommen har fastlagt sig på alene at kalde dåb og nadver for sakramenter. Bag disse forskelligheder ligger gamle teologiske og liturgiske traditioner, som endnu gør sig gældende inden for de forskellige kirkesamfund. Sakramenternes særlige teologiske rang hænger sammen med det forhold, at der i sakramenterne både er tale om rituel aktivitet og teologisk betydning. Hermed rejses spørgsmålet om forholdet mellem ’ydre’ og ’indre’, mellem mentale evner og kropslig sansning, hvilket udgør et teologisk-filosofisk grundspørgsmål.

Kurset vil dels give en grundig indføring i den gamle teologiske tradition for at tale om sakramenter. Det sker gennem læsningen af underviserens nye bog, som forventes udgivet inden kursusstart, På den første dag. Kirkens liturgi – Oldtid og Middelalder. Forlaget Eksistensen. Endvidere læser vi James F. White, The Sacraments in Protestant Practice and Faith. 1999, som omhandler de protestantiske kirkesamfunds forståelse af sakramenterne. Endelig læses tekster om nyere forsøg på dels at udvide sakramentsbegrebet, dels helt at afvise det.

Kurset forudsætter aktiv deltagelse efter gældende regler i Studieordningen.

Engelsk titel

The Sacraments

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Litteratur, som anskaffes inden første lektion:

Bent Flemming Nielsen, På den første dag. Kirkens liturgi – Oldtid og Middelalder. Eksistensen 2017 (under udgivelse)

James F. White, The Sacraments in Protestant Practice and Faith. 1999.

Øvrig litteratur vil blive tilgængelig via Absalon.

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28