KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: Introduktion til Luthers teologi

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til Luthers teologiske tænkning på baggrund af en læsning af hans 2. salmeforelæsning 1519-21 og andre udvalgte salmekommentarer. Som sekundærlitterær introduktion bruges Heinz Schilling, Martin Luther. Rebel i en opbrudstid, Kristeligt Dagblads Forlag 2014. Endelig gives der i løbet af kurset en introduktion til hovedtendenser inden for de seneste års internationale Lutherforskning.

 

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen/Learning outcome:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • 1) alsidigt og grundigt kendskab til de centrale tekster, temaer og teologiske diskussioner, der relaterer sig til den eller de anvendte kilder og deres kirkehistoriske betydning,

 • 2) færdighed i selvstændig og kritisk fremlæggelse og tolkning af kilderne med perspektiverende inddragelse af relevante metodediskussioner og beherskelse af sekundærlitteraturen og

 • 3) evne til formidling af et kirke- og teologihistorisk emne på højt fagligt niveau.

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene:

 

 • Ad 1) Ved gennemgang og diskussion af de valgte kildetekster, udvalgte forskningsdiskussioner og overordnede historiske fremstillinger opøves den studerende i at identificere, analysere og fortolke det kirkehistoriske emne. I tekstbehandlingen fokuseres både på den grundige filologiske læsning, den kontekstuelle og den receptionshistoriske læsning.

 

 • Ad 2 og 3) Færdigheden i selv at læse, fortolke, perspektivere, fremlægge og formidle det studerede materiale opøves gennem samtaler og diskussioner i undervisningen, samt mindre mundtlige og skriftlige opgaver enkeltvis og/eller i grupper i tilknytning til undervisningen.

 

 • Forud for hver dobbelte lektion studeres det udleverede materiale grundigt. Kildeteksterne kan med fordel gennemlæses omhyggeligt flere gange, og det vil ofte være nødvendigt at skabe overblik ved at orientere sig bredt ud over pensum i relevante fagbøger og opslagsværker. Det forventes, at den studerende aktivt gennemtænker og formulerer spørgsmål og pointer under læsningen og bringer det med sig til undervisningen. Endelig forventes den studerende også at løse mindre mundtlige og skriftlige opgaver i tilknytning til undervisningen.

 •  

 • Foreløbig kursuslitteratur/Suggested preliminary litterature: Se ovenfor.

 

 

 

Engelsk titel

Church History: Introduktion to Luther's Theology

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56