KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Forbrydelse og straf: Retfærdighed i GT

Kursusindhold

Kernefagskurset Forbrydelse og straf i Det Gamle Testamente er en udforskning af Det Gamle Testamentes holdninger til det gode, det onde og til retfærdighed.

Vi skal stifte bekendtskab med genren lovtekst (fx 2 Mos 20-23, der indeholder både den ene udgave af Dekalogen og lovteksten, Pagtsbogen) og tale om, hvad lov som litterær genre kan bruges til i en gammeltestamentlig og nærorientalsk kontekst. Er lov altid regler, der skal følges, og bliver fulgt? Eller er det at skrive en lovtekst også at sige noget andet – fx om hvem man er, og hvem man gerne vil være?

På baggrund af lovtekster, narrative tekster og udvalgte salmer og visdomslitteratur skal vi undersøge det gammeltestamentlige værdisæt – hvad er det rigtige at gøre, og hvad er forkert, og hvad er straffen, hvis man synder?

Vi analyserer gammeltestamentlige eksempler såsom socialmoral (familie og fattighjælp), seksualmoral, vold og krig og Jahves straf.

Ved kursets afslutning vil i være i stand til at skitsere en gammeltestamentlig etik og et gammeltestamentligt retfærdighedsbegreb.

Kurset gennemføres som almindelig holdundervisning med studenteroplæg og diskussion. Undervejs er der indlagt 2-3 skriveøvelser, der peger frem mod en eksamensform, der kombinerer mundtlighed og skriftlighed.

 

 • Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen/Learning outcome

  Og

 • Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene/

   

 • Sproglig, historisk, litterær, religionshistorisk og teologisk problembevidst viden om udvalgte gammeltestamentlige tekster og deres kontekst på højt akademisk niveau

På kurset læses, analyseres og diskuteres en række udvalgte gammeltestamentlige tekster, samt relevant sekundærlitteratur. I diskussionerne lægges der vægt på eventuelle problemer (sproglige, historiske, teologiske m.m.) og uoverensstemmelser i teksterne, samt på en kritisk evaluering af fortolkningsmuligheder og anvendte teorier og metoder.

 

 • Indsigt i en overordnet gammeltestamentlig problemstilling samt forståelse af teksternes betydning og indbyrdes sammenhæng i forhold til denne tematik med udblik til relevansen for de øvrige teologiske fag.

Den tematiske og kritiske læsning af gammeltestamentlige tekster og relevant sekundærlitteratur, der relaterer til emnet forbrydelse og straf i GT, giver den studerende et godt kendskab til temaerne lov, overtrædelse og straf, tilgivelse og retfærdighed i en gammeltestamentlig kontekst, samt kendskab til lignende temaer i nærorientalsk religionshistorie. Desuden indeholder kurset refleksioner over de gammeltestamentlige teksters receptionshistorie i Dødehavsskrifterne, i Det Nye Testamente og i teologihistorien.

 

 • Færdighed i kritisk og teologisk reflekteret eksegetisk argumentation, der inddrager relevante metodediskussioner, selvstændigt gør brug af sekundærlitteratur og sætter de eksegetiske resultater ind i en bredere teologisk sammenhæng.

Og

 • Evne til enkel og problembevidst formidling af en gammeltestamentlig problemstilling på højt fagligt niveau.

Diskussionerne på kurset afvikles i forlængelse af hjemmearbejde (læsning + besvarelse af arbejdsspørgsmål) og hyppige studenterpræsentationer, samt mindre skriftlige opgaver. Således tilstræbes en vekselvirkning mellem selvstændig tilegnelse og bearbejdelse af et stofområde, samt evnen til at formidle og forsvare akademiske synspunkter mundtligt. Løbende individuel og kollektiv respons på studenterpræsentationer og skriftligt arbejde hjælper den studerende til at udvikle sig og forbedre sin analyseevne og akademiske argumentation.

 

Antal timers forberedelse til hver undervisningsgang:

Kurset består af to ugentlige 2-timers lektioner, samt ca. 12 timers forberedelse. Den samlede ugentlige arbejdsbyrde er på ca. 16 timer.

 

Beskrivelse af, hvorledes forberedelsestiden skal anvendes:

Ca. en tredjedel af forberedelsestiden skal anvendes på at læse og oversætte den hebraiske tekst, samt at tage stilling til eventuelle sproglige vanskeligheder i teksten. De resterende to tredjedele skal bruges på at læse relevant sekundærlitteratur, samt at svare på arbejdsspørgsmål til teksterne.

I de uger, hvor der udarbejdes mindre skriftlige opgaver, inddrages undervisningstiden til opgaveskrivning, således at den studerende har 16 arbejdstimer til at besvare opgaven.

 

 • Foreløbig kursuslitteratur/Suggested preliminary litterature:

Kernefagskursus à 4 ugetimer. Pensum omfatter 30 sider hebraisk tekst og 1000 sider sekundærlitteratur.

Foreløbigt hebraisk tekstpensum: 2 Mosebog 20-23; 3 Mosebog 19-20; 5 Mosebog 6-8 og 20-25.

En god indledning til emnet findes her: Bernard M. Levinson and Tina M. Sherman, ”Law and Legal Literature”, The Wiley Blackwell Companion to Ancient Israel (ed. Susan Niditch), 2015, pp. 396-414.
 

Engelsk titel

Old Testament: Crime and Punishment: Justice in the Hebrew Bible

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56