BA-6. semester: Kirke- og Teologihistorie 2: Teologiens udvikling fra senantikken til højmiddelalderen

Kursusindhold

Kurset sigter mod at spore teologiens udvikling fra senantikkens latinske kirkefædre frem til nominalismen. I denne periode fik kristen teologi den systematiske udformning, som blev fremherskende indtil midten af 1800-tallet. Det er kursets mål at vise, hvorledes udviklingen af teologien som systematisk videnskab var bestemt ikke kun af teologiske motiver, men også af fornyelser inden for logik og filosofi samt af sociale og økonomiske forhold.

 

I løbet af kurset vil deltagerne få lejlighed til at læse centrale tekster forfattede af latinske kirkefædre (fx Augustin og Boëthius), førende karolingiske teologer (Alcuin og Johannes Eriugena) samt fremtrædende tænkere i højmiddelalderen og starten af senmiddelalderen (Anselm af Canterbury, Peter Abelard, Peter Lombarderen, Bonaventura, Thomas Aquinas, Johannes Duns Scotus, William Ockham, Mester Eckhart).

 

Gennem forelæsninger, fælles læsning af centrale tekster og fremlæggelse af individuelle opgaver skal deltagerne erhverve reflekteret kendskab til et centralt kirke- og teologihistorisk tema, samt opøve færdigheder i at afgrænse og tolke centrale tekster med perspektivering til både den historiske kontekst og relevante metodiske problemstillinger.

 

Grundbog: M. Haren, ”Medieval Thought. The Western Intellectual Tradition from Antiquity to the 13th Century” (1992 og senere). Rik van Nieuwenhove, An Introduction to Medieval Theology (2012 og senere).

 

Kursuslitteratur stilles til rådighed på Absalon og på biblioteket.

Engelsk titel

Church History 2: The Development of Theology From Late Antiquity to the High Middle Ages

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Total
  • 84