AFLYST: KA Valgfag: Kirke- og Teologihistorie: Pilotprojekt 2016: Kirke og kristendom i oplysningstidens Danmark-Norge

Kursusindhold

Forskningsnær undervisning

KU har afsat en pulje 80 mio. kr. til at udvikle nye uddannelsesinitiativer, og som et led i dette arbejde udbyder Det Teologiske Fakultet særlige undervisningsforløb, der giver kvalificerede og engagerede studerende mulighed for at komme tæt på forskningen. Dette kursus er det sidste af i alt fire kurser i 2016-projektet.

På kurset vil vi undersøge hidtil ubehandlet arkivmateriale fra danske og norske teologer og lægfolk i det 18. århundrede. Vi vil beskæftige os med spørgsmål som forholdet mellem tro og fornuft, historisk kritiske studier og sekularisering, oplysning og fundamentalisme samt hvorvidt man kan tale om en særlig skandinavisk oplysning. Kurset vil bestå af holdundervisning i form af fælles kollokvier, men den enkelte studerende skal desuden arbejde selvstændigt med et afgrænset materiale. Kurset sigter mod en skriftlig fremstilling i artikelgenren.

 

Læringsmål, læringsformer og kursuslitteratur:

• avanceret og specialiseret viden om udvalgte emner,

• evne til selvstændig, kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til de valgte emner,

• evne til at udvælge og anvende relevant litteratur og

• evne til både enkel og problembevidst formidling af et fagligt indhold.

 

I den første del af kurset skal den studerende på kort tid erhverve sig et overblik over henholdsvis kirke- og teologihistorien i det 18. århundredes Danmark-Norge samt over udvalgte eksisterende grundantagelser og synspunkter vedrørende oplysningstidens kirke og kristendom. Vi vil arbejde med redskaber, der kan anvendes til at skabe sig overblik og tilegne sig et stort stof på begrænset tid, og der vil i denne del af kurset være en stor læsebyrde. En del af litteraturen vil blive gjort tilgængelig på Absalon. Vi vil desuden i denne del af kurset arbejde med at lave annoterede bibliografier og korte mundtlige præsentationer. Derefter vil den studerende efter et kort kursus i gotisk håndskrift og introduktion til Rigsarkivet og Det Kongelige Biblioteks Håndsskriftssamling få mulighed for at læse hidtil ubehandlet arkivmateriale fra danske og norske teologer og lægfolk i det 18. århundrede. I den sidste del af kurset skal den studerende arbejde selvstændigt med et kildemateriale. Denne del af kurset vil bestå af individuelt arbejde, klyngevejledning, kollokvier og peer feedback. Kurset sigter mod at den studerende udarbejder en skriftlig fremstilling i artikelgenren.

Da kurset er en del af det pædagogiske pilotprojekt Talentudvikling gennem forskningsnær undervisning vil der på dette kursus være særlige ressourcer men også forpligtelser for den studerende. Det forventes, at den studerende:

  • arbejder ambitiøst og møder velforberedt op hver gang
  • er indstillet på at læse kilder på et arkiv og på at arbejde selvstændig
  • er villig til at engagere sig i sine medstuderendes arbejde

 

Eksamensform:

Eksamensform som beskrevet under 2.5.1 i studieordningen for kandidatuddannelsen.

 

Optagelse:

på kurset sker på baggrund af en motiveret ansøgning (max 1 side) med vedhæftet karakterblad og eventuelt en efterfølgende samtale. Ansøgningsfrist er 15. maj 2016 og ansøgningen sendes til trr@teol.ku.dk.

 

 

Engelsk titel

CANCELED: Church History: Church and Christianity in 18th Century Denmark-Norway

Uddannelse

 

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28