AFLYST: KA Valgfag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Den generøse ortodoksi og dens alternativer

Kursusindhold

Kursets faglige indhold

Kurset vil analysere og diskutere programmet for en generøs ortodoksi, inspireret af N.F.S. Grundtvig , som den er præsenteret i kursusbogen af samme navn. I denne forbindelse vil alternative modeller for en nutidig forståelse af kristendommen – alt efter deltagernes interesse – blive inddraget. For det første har vi parallelle forestillinger om den generøse ortodoksi inden for den postliberale teologi (Hans Frei) og inden for den venstre-evangelikale Emerging Church-bevægelse (Brian McLaren). For det andet har vi programmet radical Orthodoxy (John Milbank, Catherine Pickstock og Graham Ward), som delvis går i anden retning. Hvordan forholder den generøse ortodoksi og den radikale ortodoksi sig til hinanden? I de før-moderne forståelser af ortodoksien stod den rette lære i centrum, hvorimod dialektisk-teologiske opfattelser (Karl Barth og Regin Prenter) mener, at kirkens dogme er noget ”eskatologisk” (hvad det så betyder). Endelig har vi ideen om den dogmefrie kristendom, der går tilbage til liberalteologien.   

 

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen

Valgfaget giver den studerende mulighed for videre studier inden for et af de obligatoriske fag og opøver den studerendes formidlingsevne. Valgfaget giver også den studerende lejlighed til at studere et emne efter eget valg.

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

• avanceret og specialiseret viden om udvalgte emner,

• evne til selvstændig, kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til de valgte emner,

• evne til at udvælge og anvende relevant litteratur og

• evne til både enkel og problembevidst formidling af et fagligt indhold.

 

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen

Den generøse ortodoksi er et forsøg på dels at skitsere grundlinjer for en generøs ortodoksi, dels at identificere den generøse ortodoksis tankeformer op igennem teologiens historie. Kurset vil forme sig som en læsning af grundbogen i stadig dialog med andre teologiske bud på, hvad kristendom er og hvordan den bedst kan formuleres teologisk. Valget af alternativerne afhænger i høj grad af deltagernes egne interesser, samt af de valgfagsopgaver, som den enkelte studerende vælger at skrive. Om de forskellige muligheder for opgaveskrivning, se Studieordningen s. 15-16.    

 

Kursuslitteratur

Grundbogen er Niels Henrik Gregersen, Den generøse ortodoksi: Konflikt og kontinuitet i kristendommen (Anis 2015/16; eller  4. udgave Eksistensen 2016).

NOTA BENE: Til første undervisningssession læses s. 7-49. 

 

Engelsk titel

CANCELED: Generous Orthodoxy and Its Alternatives

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28