KA Kernefag: Det Nye Testamentes Eksegese: Johannes' Åbenbaring (2015- og 2012-fagpakken)

Kursusindhold


Johannes’ Åbenbaring falder på forskellige måder uden for rammerne af de øvrige nytestamentlige skrifter, for eksempel hvad angår skriftets genre og billedrige sprog. I løbet af semestret skal Johannes’ Åbenbaring læses på græsk og gennemgås ved hjælp af relevant sekundærlitteratur.

 • Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om Johannes’ Åbenbaring og dens historiske kontekst på et højt akademisk niveau,

 • indsigt i de hermeneutiske spørgsmål, som denne apokalyptiske skrift rejser,

 • færdighed i kritisk og teologisk reflekteret eksegetisk argumentation, der inddrager relevante metodediskussioner og selvstændigt gør brug af sekundærlitteratur, og

 • evne til formidling af en fortolkning af Johannes’ Åbenbaring på et højt fagligt niveau

 

 • Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene:

 • Undervisningen vil skifte mellem en grundig tekstgennemgang og fælles læsning af relevant sekundærlitteratur samt tematiske diskussioner.

   

 • Foreløbig kursuslitteratur:
  Kursusplan med litteraturliste lægges på Absalon inden semesterstart.

 • Pensum omfatter 55 s. græsk tekst plus ca. 1500 s. sekundærlitteratur.

 

Engelsk titel

New Testament Exegesis: The Revelation of John

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 min.
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56