KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: Tro og gerninger fra højmiddelalderen til den tidligste pietisme (ca. 1250-1650) (2015- og 2012-fagpakken)

Kursusindhold

Kursets faglige indhold:

Kurset fokuserer på temaet ”tro og kristent liv” og søger at belyse det gennem at følge udviklingen af centrale begreber som ’nåde’ og ’retfærdiggørelse’, der stod i centrum for afgørende teologiske konfrontationer i både middelalderen og reformationen.

 

Centralt i kurset vil være den historiske udvikling i synet på nåde og retfærdiggørelse samtidigt med identificeringen af de forskellige opfattelsers vurdering af ret kristen livsførelse (gerninger). Gennemgående temaer er de teologiske tolkninger af centrale ’loci’ som Guds retfærdiggørelse af syndere (nåden, syndernes forladelse og troen) og den kristnes muligheder og pligter i forhold til buddene (lov/evangelium). Der vil desuden være udblik til nydannelser i fromhedslivet i den tidlige engelske pietisme.

 

Af fremtrædende teologer vil deltagerne komme til at beskæftige sig med bl.a. Thomas Aquinas, William Ockham, Mester Eckhart, Martin Luther, Johannes Calvin og Philipp Melanchthon, ligesom der vil blive læst tekster af ledende engelske teologer som William Ames, John Downame og John Eaton.

 

Overordnet læringsmål:

Det overordnede sigte i kurset vil være at perspektivere reformationens brud med middelalderens teologi, men en yderligere pointe vil være at vise, hvorledes arven fra skolastikerne bliver omformet og aktualiseret inden for nogle af de dominerende retninger i den efterreformatoriske teologi.

 

Undervisningsformer:

Gennem forelæsninger, plenumdiskussioner og gruppearbejde såvel som individuelle fremlæggelser skal deltagerne opnå et alsidigt og grundigt kendskab til den historiske udvikling og centrale tekster fra tidsrummet, ligesom de skal opøve færdigheder i selvstændig og kritisk refleksion samt engagerende præsentation.

 

Tidsforbrug:

4 ugentlige timer og 10 timer forberedelse.

 

Kursuslitteratur:

litteratur stilles til rådighed på Absalon og på biblioteket.

 

 

 

 

Engelsk titel

Church History: Faith and Works – from the High Middle Ages to Early Pietism

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56