KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Forskellige teologier i GT (deuteronomistisk, præstelig, visdoms- og profetisk teologi) (2015- og 2012-fagpakken)

Kursusindhold

Dette GT-kernefagskursus fokuserer på de forskellige teologiske ”stemmer” i Det Gamle Testamente. En blandt mange måder at systematisere og sammenfatte de forskellige udsagn i Det Gamle Testamente om Gud og hans relation til mennesker er inddelingen i forskellige teologiske grundstrukturer eller ”teologier”. Her kan man (med afsæt i bl.a. Hans Jørgen Lundagers arbejde) tale om en deuteronomistisk, en præstelig (eller ”præsteskriftlig”) teologi, en visdomsteologi, og en Zion-teologi. Disse fire teologier er dem, der synes at fylde mest i Det Gamle Testamente. De er også udgangspunktet for en spritny lærebog, skrevet af kollegerne Anne Katrine de Hemmer Gudme, Søren Holst, Jesper Høgenhaven og Frederik Poulsen. Om man ved side an de fire hovedteologier også kan tale om en særlig profetisk teologi, er et godt spørgsmål. Profetteksterne udtrykker måske ikke så meget en fjerde teologi, men er snarere en udfordring eller et kritisk memento til alle teologierne

På kurset vil vi læse en række udvalgte tekster fra forskellige dele af Det Gamle Testamente (i alt et pensum på 30 sider fra Biblia Hebraica). De fire hovedstrømninger er rigt repræsenteret; og vi vil også læse nogle centrale tekster fra profetlitteraturen. Kursets sekundærlitteratur består primært af et mindre udvalg af bøger, der fra hver sin vinkel belyser de teologiske hovedlinjer, som vi vil koncentrere os om.

 

Forberedelse:

Kurset består af to ugentlige lektioner à 2 timer. Den ugentlige forberedelsestid er udregnet til ca. 16 timer, hvorefter den samlede ugentlige arbejdsbyrde udgør ca. 20 timer.

Der vil, som forberedelse på arbejdsformen ved eksamen, én eller to gange i kursets løb blive sat en uges arbejdstid af til arbejde med en skriftlig opgave.

 

Kursuslitteratur:

Der læses 30 sider hebraisk tekst og 1000 sider sekundærlitteratur. Følgende tekster fra Biblia Hebraica tænkes gennemgået (med forbehold for mindre ændringer):  2 Mos 25; 3 Mos 9-11; 5 Mos 6-8; 12; Dom 2,6-23; Job 28; Ordsp 7; Præd 8; 12; Sl 48; 79; 84; Es 4; 5,1-7; 33; 37; Ezek 37, Mika 4. Litteraturliste lægges på Absalon inden semesterstart.

 

Læringsmål:

Kursets læringsmål er (jf. studieordningen)

● sproglig, historisk, litterær, religionshistorisk og teologisk problembevidst viden om udvalgte gammeltestamentlige tekster og deres kontekst på højt akademisk niveau,

● indsigt i en overordnet gammeltestamentlig problemstilling samt forståelse af teksternes betydning og indbyrdes sammenhæng i forhold til denne tematik med udblik til relevansen for de øvrige teologiske fag,

● færdighed i kritisk og teologisk reflekteret eksegetisk argumentation, der inddrager relevante metodediskussioner, selvstændigt gør brug af sekundærlitteratur og sætter de eksegetiske resultater ind i en bredere teologisk sammenhæng, og

● evne til enkel og problembevidst formidling af en gammeltestamentlig problemstilling på højt fagligt niveau.

 

Målene søges nået ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og et mindre antal skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

 

Engelsk titel

Old Testament: Different Theologies in the Old Testament (Deuteronomistic, Priestly, Wisdom, Zion and Prophetic Theology)

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56