KA Kernefag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Kristologi – klassisk og moderne (2015- og 2012-fagpakken)

Kursusindhold

Kursets faglige indhold:

Kurset vil introducere klassisk og moderne teologi i tre skridt: (1) I den klassiske afdeling læses bl.a. Athanasius’ Om Ordets inkarnation, Gregor af Nazians’ Fem teologiske sermoner, samt uddrag af Martin Luthers kristologi og nadverlære. (2) Fra den dialektiske teologi læses Karl Barth lille The Humanity of God fra 1956, efterfulgt af Regin Prenters uudgivne (og derfor stort set ukendte) Kristologi fra ca. 1967) (3) I den nyere afdeling læses Jürgen Moltmanns The Way of Jesus Christ/Der Weg Jesu Christi, 1989, samt Niels Henrik Gregersen, Incarnation: On the Scope and Depth of Christology, 2015. Til disse grundtekster læses en hel del oversigtslitteratur, dels for at opnå den nødvendige baggrundsviden, dels for at skabe overskuelighed over stoffet.

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

• beherskelse af fagets terminologi,

• færdighed i metodisk diskussion af dogmatiske problemstillinger,

• avanceret kendskab til sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition,

• evne til dybdeborende undersøgelse og stillingtagen til centrale teksters oprindelse, aktuelle brug og mulige fortolkninger og

• evne til kritisk vurdering og koncentreret fremstilling af forskellige dogmatiske problemstillinger og positioner.

 

Læringsformer med henblik på læringsmålene:

En blanding af dybtgående læsninger af udvalgte dele af pensum, kombineret med mere ”kursoriske” læsninger af andre dele af pensum. Hertil oversigtsforelæsninger og fortløbende – forhåbentlig intense! – diskussioner af kristologiens grundlagsproblemer og de forskellige kulturelle kontekster, som kristologien formuleres inden for. Ikke mindst inden for samtidsteologien.

 

Kursuslitteratur:

De studerende bedes inden kursets begyndelse anskaffe følgende tre bøger: Gregory of Naziansen, On God and Christ: The Five Theological Orations (St. Vladimir’s Theological Press 2002); Jürgen Moltmann, The Way of Jesus Christ (Fortress Press 1989); Niels Henrik Gregersen ed., Incarnation: On the Scope and Depth of Christology (Fortress Press 2015).  Øvrig litteratur vil blive lagt ind på Absalon.

NOTA BENE: Til første gang (d. 5. september) læses Incarnation: On the Scope and Depth of Christology, s. 1-21, samt en lille tekst af Elizabeth A. Johnson (lægges ind på Absalon).

 

Engelsk titel

Dogmatics: Christology: Classic and Modern

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56