BA Valgfag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Dødehavsrullerne: Sprog, teologi og historie

Kursusindhold

Kurset faglige indhold:

Dødehavsrullerne er den ældste bevarede samling af sammenhængende jødiske tekster (gammeltestamentlige såvel som ikke-bibelske), og vores eneste førstehånds kilde til teologien i jødiske grupper i tiden omkring kristendommens opståen. De har derfor stor betydning som baggrundsstof for arbejdet med både GT og NT.
Sprogligt set udgør de på den ene side ”the missing link” mellem bibelsk hebraisk og sproget i den rabbinske jødedoms litteratur (Mishna, Talmud, Midrash etc.), på den anden side er sprogformen så tæt på bibelsk hebraisk, at man uden videre kan hoppe ud i at læse teksterne, når man har læst bibelsk hebraisk.

 

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:
• grundlæggende viden om Dødehavsrullernes baggrund, indhold og sproglige særtræk

• evne til kritisk analyse og diskussion af de relevante tekster og grundlæggende forskningspositioner
• evne til klar og sammenhængende mundtlig og skriftlig formidling af den opnåede viden.

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene:

Der veksles mellem

• introduktion i forelæsningsform til de grundlæggende aspekter af emnet

• drøftelse af både introducerende og mere specialiseret litteratur

• læsning af kortere uddrag af Dødehavsskrifterne på hebraisk

• drøftelse af større sammenhængende tekststykker i oversættelse til dansk og evt. engelsk

• forarbejde til deltagernes skriftlige opgaver i form af fremlæggelser såvel som gruppe- og individuel vejledning

 

Eksamensform: Jf. BA-studieordningen § 2.5.1

 

Foreløbig kursuslitteratur:

B. Ejrnæs (red.): Dødehavsrullerne: Indhold, historie og betydning, Anis 2009

B. Ejrnæs m.fl. (red.), Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne, 2. udg., Anis 2003

 

Engelsk titel

The Dead Sea Scrolls: Language, Theology and History

Uddannelse

Teologi

Se studieordningen

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56