Valgfag ER og Sjælesorg (juni 2017): Sorg, erindring og religiøst sprog

Kursusindhold

I den normale hverdag ’flyder’ vores liv som en strøm af handlinger og begivenheder. Dødsfald og traumatiserende hændelser kan dog skabe så store uventede ændringer, at alt med ét slag bliver anderledes og aldrig det samme igen. I dette kursus stiller vi skarpt på tiden efter en livsomvæltende hændelse: hvordan kan et menneske i sorg leve med et smertefuldt tab? Hvilken rolle spiller erindring og glemsel, tavshed og tale i sorgbearbejdelsen? Og hvordan kan religiøst sprog give udtryk for menneskelig erfaring – også i forhold til Gud – og transformere negative følelser og tanker?

 1. Kurset tager udgangspunkt i det komplekse forhold mellem traume og erindring, hvilket kan forstås som ’plastisk’. Den franske filosof C. Malabous begreb om plasticitet åbner op for en tanke om at selvforståelse over tid kan forandres gennem sproget. Kursets første tre moduler danner en indføring i traumeforskningen med særligt fokus på tillid(stab) og skam og deres betydning i traumeterapien.

 2. I forlængelse heraf introduceres både psykologiske og teologiske sorgteorier. Vi vil diskutere forskellige tilgange til sorgbearbejdelsen og måder hvorpå sorgen kan bæres og deles sammen i Folkekirkens sorggruppearbejde. I denne kontekst vil vi også beskæftige os med teodicéproblemet. Spørgsmålet om hvordan kompliceret sorg kan omdannes til resiliens peger frem mod tredje kursusdel.

 3. Sidste kursusdel drejer sig om sprogets rolle i traume- og sorgbearbejdelsen: Her undersøger vi sprogfigurer som metonymi og metafor og bønnens sprog. Under inddragelse af skønlitteratur ser vi på lidelsens sproglige transfiguration og forholdet mellem sprog og emotion. Hvordan kan menneskelig lidelse lindres, så den sørgende og traumatiserede kan fortsætte sit liv efter katastrofen er sket?

 

Moduloversigt (1 modul svarer til 3 timer)

 

1. modul: 1. juni (Laila Bomose og Claudia Welz): Indledende modul med fokus på erindring

 1. Præsentation af kursets program og intro-runde (LB & CW)

 2. Om forholdet mellem erindring og sorg (LB)

 3. Erindring, glemsel og personlig identitet (CW)

2. modul: 2. juni (Claudia Welz og Laila Bomose): Traumeteorier

 1. Indføring i traumeteorier (CW)

 2. Malabous traume- og plasticitetsbegreb (LB)

 3. Traume, erindring og vidnesbyrdets problematik (CW)

3. modul: 6. juni (Gry Ardal, Mogens Lindhardt og Claudia Welz): Traumebearbejdelse

 1. Tillid og tillidstab, selvforståelse og selvfremmedgørelse (GA)

 2. Skam og dens betydning for traumebearbejdelse (ML)

 3. Skam og tillid – traumeterapi mellem tavshed og tale (CW)

4. modul: 7. juni (Mai-Britt Guldin og Laila Bomose): Sorgteori og -bearbejdelse I

 1. Indføring i psykologiske sorgteorier (MG)

 2. Kompliceret sorg og resiliens (MG)

 3. Forholdet mellem teologi og psykologi i sorgarbejdet (MG, LB)

5. modul: 8. juni (Christine Tind Johannesen-Henry, Helle Møller-Jensen og Claudia Welz): Sorgteori og -bearbejdelse II

 1. Sorgbearbejdelse og teodicéproblemet (CW)

 2. Teologiske sorgteorier i Sjælesorgen (CTJ, HMJ)

 3. Diskussion af forskellige teologiske tilgange til sorgen (CTJ, HMJ, CW)

6. modul: 9. juni (Laila Bomose og Marie Hedegaard Thomsen): Folkekirkens sorgarbejde

 1. At bære og dele sorgen sammen: Sprog og fælleskab i sorggruppen (LB)

 2. Sorggrupper i menighedslivet (MHT)

 3. Religiøst sprog i Folkekirkens sorgarbejde (LB, MHT)

7. modul: 12. juni (Carsten Pallesen, Laila Bomose og Claudia Welz): Sprogets rolle i traume- og sorgbearbejdelsen

 1. Teologi, metonymi og metafor (CP)

 2. Skønlitteratur, traume og sorg (LB)

 3. Mellem sorg og glæde – Bønnen og hjertets uro (CW)

8. modul: 13. juni (René Rosfort og Claudia Welz): Sorg, smerte og (sinds-)lidelse

 1. Lidelse hos Kierkegaard og i den fænomenologiske psykopatologi (RR)

 2. At leve med sorg og smerte: Lidelsens sproglige transfiguration (CW)

 3. Sindslidelse som en kamp om ord – sprog og emotion (RR)

9. modul: 14. juni (Niels Nymann Eriksen og Claudia Welz): Lindring af menneskelig lidelse og et værdigt liv

 1. Flygtninge i Danmark: Sjælesorg-tilbud for traumatiserede (NNE)

 2. Workshop: Om at leve med vanskelige minder – ”Forgiving and Forgetting”?

 3. Posttraumatisk vækst og menneskeværd (CW)

10. modul: 15. juni (Claudia Welz og Laila Bomose): Afrunding

 1. Opsamling (CW, LB)

 2. Indledende opgaveskrivning i grupper (LB, CW)

 3. Afsluttende drøftelse og slutevaluering (CW, LB)

 4.  

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen/Learning outcome

Den studerende opnår færdigheder i anvendelse af det teologiske fagområdes videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område. Den studerende udvikler evnen til at arbejde analytisk for derved at blive kvalificeret til at løse et bredt spektrum af opgaver i kirke, kultur og samfund. Der lægges desuden vægt på at fremme den studerendes evne til formidling. For yderligere oplysninger om studieretningslinjer se: http://teol.ku.dk/studinfo/studieordninger/Master_TEO_2009_retningslinjer_revideret_marts_2016_godkendt.pdf

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene/ Teaching and learning methods

Kurset består af en blanding af forelæsninger, fælles diskussioner, oplæg af kursister (efter aftale), øvelser, gruppearbejde og indledende opgaveskrivning. Som forberedelse til kurset læses 750 siders litteratur. Hertil kommer øvrige 750 siders litteratur I forbindelse med den afsluttende opgave.

 

Kursets ECTS point/ Course ECTS credits

Kurset udgør 15 ECTS point og kan indgå som et af tre kurser i en fleksibel masteruddannelse på Københavns Universitet. For yderligere oplysninger om den fleksible masteruddannelse se: http://teol.ku.dk/uddannelser/masteruddannelse/

 

Eksamensform/Exam

Eksamensform for KA-niveau:

Aktiv deltagelse (mindst 75% af afholdte timer).

Kursets afsluttende opgave skal have et omfang på 15-20 sider og bedømmes med bestået/ikke bestået.

Afleveringsfrist: 1. oktober

 

Kursuslitteratur/Suggested litterature

Kursisterne får tilsendt en litteraturliste med fælles kursuspensum og forslag ang. opgavelitteratur.

Engelsk titel

Grief, memory, and religious language

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Total
 • 30