AFLYST: Valgfag: Etik og Religionsfilosofi: Det guddommeliges fænomenologi

Kursusindhold

Med udgangspunkt i Rudolf Ottos banebrydende værk Das Heilige (The Idea of the Holy) (1917) vil kurset omhandle forskellige aspekter af forsøget på at beskrive den religiøse grunderfaring af det guddommelige fænomenologisk. Hvad er filosofisk set de erkendelsesteoretiske forudsætninger for denne bestræbelse, og hvilken betydning kan religionsfænomenologien i denne form have for teologien? Teologien har siden oplysningstiden haft et stort problem med den erfaringsmæssige baggrund for de teologiske begreber. Der har været en tendens til, at teologien er blevet abstrakt og skriftfikseret. Hvis ikke forbindelsen til erfaringen genbeskrives ud fra de moderne erkendelsesbetingelser, kan teologien ende med at blive et skelet, der intet kød er på.

 

Læringsmål

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • Specialiseret viden om de emner og problemer, der behandles i kurset, samt en øget forståelse af, hvordan disse er forbundet med tilsvarende temakredse

 • Evne til kritisk og reflekteret teksttilegnelse og til at indgå i en diskussion af de spørgsmål, der eks- og implicit melder sig i de udvalgte tekster

 • Evne til både klar og problembevidst fremstilling af de teologiske, religionsfilosofiske problemer.

  Læringsmålene søges indfriet ved at arbejde metodisk med tilegnelse af de problemstillinger, som de udvalgte tekster fra religionsfænomenologien og litteraturen omkring den rummer, såvel filosofisk som teologisk. Kurset vil have kollokvieform med oplæg fra både læreren og de studerende. De studerende skal levere oplæg, der typisk vil udgøre et afsæt for valgfagsopgaven.

Ved deltagelse i kandidatvalgfag à 7,5 ECTS er kravene:

a) Fremlæggelse af op til tre papers à to til tre sider i forbindelse med undervisningen samt udarbejdelse af en skriftlig hjemmeopgave, der har et omfang af 16.800-21.600 tegn, dvs. 7-9 sider på baggrund af 450-600 siders litteratur efter aftale med faglæreren. Tekstsider på græsk, hebraisk eller latin tæller dobbelt, medmindre de ledsages af en oversættelse.

b) Kursuspensum i et omfang af 600-750 sider. Tekstsider på græsk, hebraisk eller latin tæller dobbelt, medmindre de ledsages af en oversættelse. Den enkelte studerendes samlede pensum, som både omfatter den kursuslitteratur, som studeres i forbindelse med undervisningen og den individuelt valgte opgavelitteratur, som den skriftlige hjemmeopgave yderligere inddrager, jf. punkt a), må ikke overstige 800 sider.

c) Aktiv deltagelse (mindst 75% af afholdte timer dokumenteret ved protokol; ved fjernundervisning gælder særlige bestemmelser).

d) Kursusforløbet bedømmes i sin helhed af underviseren. Der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået.

 

Forberedelse

Undervisningen består af en 2-timers lektion hver uge. Til hver lektion er der afsat 8 timers forberedelse. Heri er indregnet tid til at forberede og skrive valgfagsopgaven. Forberedelsestiden skal ikke kun bruges til at læse de relevante tekster grundigt før hver lektion, men også til at tilegne sig stoffet ved at skrive egne noter og herigennem forberede udarbejdelsen af den nævnte valgfagsopgave. Der må påregnes ekstra forberedelsestid, når man holder oplæg.

Kursuslitteratur

Rudolf Otto Das Heilige (The Idea of the Holy) 1917.

Jakob Wolf Det guddommelige – fænomenologisk set 2015.

 

Engelsk titel

CANCELED: Phenomenology of the Holy

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28