Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

BA-1. semester: Bibelkundskab

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Studerende under Åbent Universitet LINK

Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Mogens Müller (2-7575487c6d777436737d366c73)
  • Jesper Høgenhaven (2-7270487c6d777436737d366c73)
  • Teologi
Kursusnummer: TTEABIKBAU

Engelsk titel

Introduction to the Bible

Kursusindhold

 

Der gives en oversigt over Bibelens tekstunivers gennem en indføring i centrale dele af Det Gamle Testamente samt alle de nytestamentlige skrifter.


Læringsmål:

  • Orienteringsfærdighed i Bibelen i kraft af et grundlæggende kendskab til skrifternes indhold, deres genrer samt deres litterære og historiske kontekst,

I forelæsningsform gennemgås hovedlinjerne i alle nytestamentlige skrifter og udvalgte dele af Det Gamle Testamente. Der lægges i gennemgangen vægt på teksternes primære indhold, særlige træk og de historiske forhold, der har haft betydning for deres tilblivelse.

Man skal derved tilegne sig et overblik over den gammeltestamentlige og nytestamentlige skriftsamling og en viden om, hvad det enkelte skrift handler om og hvorfor det er skrevet.

  • Indledende forståelse af de historiske problemstillingers betydning for bibelfortolkning

I gennemgangen af skrifterne indføres i relevante historiske problemstillinger, som har betydning for forståelsen af skrifterne. Man skal derved tilegne sig grundlæggende indsigt i de historiske situationer, hvori bibelteksterne er blevet til, og lære at se, hvad den historiske baggrund betyder for teksternes udlægning.

  • Evne til at sondre mellem og karakterisere forskellige skrifter og skriftgrupper.

Forelæsningerne fremhæver teksternes lighedstræk og forskelle samt præsenterer forskellige måder at gruppere dem på.

Man skal derved lære forskellige kategorier (tekstgenrer) at kende og kunne placere bibelskrifterne efter deres genre.


Forberedelse:

Undervisningen består af to dobbeltlektioner om ugen. Til hver dobbeltlektion er der i gennemsnit afsat 5 timer forberedelse.

Før hver dobbeltlektion bør man bruge ca. 4,5 timer til at læse de pågældende tekster og det udleverede materiale. Dette er en gennemsnitlig forberedelsestid for en ”gennemsnitlig studerende”. Det forventes, at man læser ca. 15 sider bibeltekst i timen. Forud for hver dobbelttime lægges henvisninger ud til de relevante sider i de noter, som findes på Absalon, og som fungerer som støtte og guide til arbejdet med bibelteksterne. Der vil desuden løbende blive givet henvisninger til andre relevante hjælpemidler (f.eks. Bibelatlas og bibelleksikon). Mens man læser bibelteksterne bør man lave en indholdsoversigt i punktform på ca. en side.

Efter hver dobbeltlektion lægges en e-test ud på Absalon. Den bør man bruge ca. en halv time på at løse for at sikre sig, at hovedpointerne fra undervisningen er forstået.


Kursuslitteratur:

Bibelen i den autoriserede oversættelse (1992)

Materiale (Noter til bibelkundskab) udleveret via Absalon, ca. 50 sider om GT og ca. 50 sider om NT

Lisbet Kjær Müller og Mogens Müller, En bog om Bibelen. Den historiske bibel – Bibelens historie, København 2010: Forlaget ANIS

Afsnittet ”Prolegomena: Det Gamle Testamente” i: Niels Peter Lemche, Det Gamle Testamente mellem teologi og historie: Den historisk-kritiske bibelforsknings storhed og fald, København 2008: Forlaget ANIS, s. 17-44

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Se studieordningen

Formelle krav

Se studieordningen

Tilmelding

Frist for eksamenstilmelding: Se opslag på KUnet

For merit- og tilvalgsstuderende se link

Uddannelse

Teologi

Studienævn

Studienævnet for Teologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

NT: Mogens Müller, mm@teol.ku.dk
GT: Jesper Høgenhaven, jh@teol.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

ES 2016:

Onsdage og fredage kl. 10-12
Auditorium 7

Første undervisningsdag
er onsdag i uge 36
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Total 56

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve
Se studieordningens bestemmelser

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen 2016/2017

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende